User avatar

Besnik Bleta

@Besnik Joined on March 26, 2018

55,036 translations 44 comments

Albanian

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
[Deprecated] Riot Android Some of the components within this project have alerts. This translation is locked. 50% 79,578 508,689 7,094 853 186
Ditto Some of the components within this project have alerts. 99% 6 172 1 1 1
Element Android Some of the components within this project have alerts. 44% 121,982 763,025 609 107 133
Element iOS Some of the components within this project have alerts. 55% 54,664 309,876 666 64 530
matrix-spec Some of the components within this project have alerts. This translation is locked. 86% 293 305 55 4
Nio This translation is locked. 89% 325 1,020 5 1 4

Nothing to list here.

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Element Android Some of the components within this project have alerts. 44% 121,982 763,025 609 107 133
Element iOS Some of the components within this project have alerts. 55% 54,664 309,876 666 64 530

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
Main changes in this version: Security release.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Ndryshimet kryesore në këtë version: Hedhje në qarkullim për sigurinë.
Regjistër i plotë ndryshimesh: https://github.com/element-hq/element-android/releases
8 days ago
Sign In
Hybuni
3 weeks ago
Sign In
Hybu
3 weeks ago
User avatar Besnik

Translation changed

Element iOS / Element iOSAlbanian

Apply strikethrough format
Apliko format me të hequravije
4 weeks ago
User avatar Besnik

Translation changed

Element iOS / Element iOSAlbanian

Apply underline format
Apliko format me të nënvizuara
4 weeks ago
Main changes in this version: add Mobile Device Management and functional members support.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Ndryshimet kryesore në këtë version: shtim Administrimi Pajisjesh Celulare dhe mbulim funksional për anëtarë.
Regjistër i plotë ndryshimesh: https://github.com/element-hq/element-android/releases
4 weeks ago
User avatar Besnik

Translation changed

Element iOS / Element iOS (Push)Albanian

%@ started a voice broadcast
%@ nisi një transmetim zanorz
a month ago
User avatar Besnik

Translation changed

Element iOS / Element iOS (Push)Albanian

%@ started a voice broadcast
%@ nisi një transmetim zanorz
a month ago
When you share your location to people, Element needs access to show them a map.
Kur ndau tregoni vendndodhjen tuaj me personatë tjerëve, Element-i ka nevojë për hyrje në të, që t’u tregojë atyre një hartë.
a month ago
User avatar Besnik

Translation uploaded

Element iOS / Element iOSAlbanian

Notification settings are saved to your user account and are shared between all clients which support them (including desktop notifications).

Rules are applied in order; the first rule which matches defines the outcome for the message.
So: Per-word notifications are more important than per-room notifications which are more important than per-sender notifications.
For multiple rules of the same kind, the first one in the list that matches takes priority.
Rregullimet mbi njoftimet ruhen te llogaria juaj e përdoruesit dhe ndahen me krejt klientët që i mbulojnë ato (përfshi njoftimet në desktop).

Rregullat zbatohen sipas një radhe; rregulli i parë që ka përputhje përcakton lëndën për mesazhin.
Kështu: njoftimet sipas fjalësh janë më të rëndësishme se njoftimet sipas dhomash të cilat janë më të rëndësishme se njoftimet sipas dërguesish.
For multiple rules of the same kind, the first one in the list that matches takes priorityPër rregulla të shumta të të njëjtit lloj, i pari në listë që ka përputhje ka përparësinë.
a month ago
Browse all changes for user