View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

changelogs/40106160.txt:1
English
Main changes in this version: Bug fixes.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
0/500
Key English Ukrainian State
title.txt:1 Element - Secure Messenger Element — Безпечний месенджер
short_description.txt:1 Group messenger - encrypted messaging, group chat and video calls Груповий месенджер — зашифровані повідомлення, групові бесіди та відеовиклики
full_description.txt:1 Element is both a secure messenger and a productivity team collaboration app that is ideal for group chats while remote working. This chat app uses end-to-end encryption to provide powerful video conferencing, file sharing and voice calls.

<b>Element’s features include:</b>
- Advanced online communication tools
- Fully encrypted messages to allow safer corporate communication, even for remote workers
- Decentralized chat based on the Matrix open source framework
- File sharing securely with encrypted data while managing projects
- Video chats with Voice over IP and screen sharing
- Easy integration with your favourite online collaboration tools, project management tools, VoIP services and other team messaging apps

Element is completely different from other messaging and collaboration apps. It operates on Matrix, an open network for secure messaging and decentralized communication. It allows self-hosting to give users maximum ownership and control of their data and messages.

<b>Privacy and encrypted messaging</b>
Element protects you from unwanted ads, data mining and walled gardens. It also secures all your data, one-to-one video and voice communication through end-to-end encryption and cross-signed device verification.

Element gives you control over your privacy while allowing you to communicate securely with anyone on the Matrix network, or other business collaboration tools by integrating with apps such as Slack.

<b>Element can be self-hosted</b>
To allow more control of your sensitive data and conversations, Element can be self-hosted or you can choose any Matrix-based host - the standard for open source, decentralized communication. Element gives you privacy, security compliance and integration flexibility.

<b>Own your data</b>
You decide where to keep your data and messages. Without the risk of data mining or access from third parties.

Element puts you in control in different ways:
1. Get a free account on the matrix.org public server hosted by the Matrix developers, or choose from thousands of public servers hosted by volunteers
2. Self-host your account by running a server on your own IT infrastructure
3. Sign up for an account on a custom server by simply subscribing to the Element Matrix Services hosting platform

<b>Open messaging and collaboration</b>
You can chat with anyone on the Matrix network, whether they’re using Element, another Matrix app or even if they are using a different messaging app.

<b>Super secure</b>
Real end-to-end encryption (only those in the conversation can decrypt messages), and cross-signed device verification.

<b>Complete communication and integration</b>
Messaging, voice and video calls, file sharing, screen sharing and a whole bunch of integrations, bots and widgets. Build rooms, communities, stay in touch and get things done.

<b>Pick up where you left off</b>
Stay in touch wherever you are with fully synchronised message history across all your devices and on the web at https://app.element.io

<b>Open source</b>
Element Android is an open source project, hosted by GitHub. Please report bugs and/or contribute to its development at https://github.com/element-hq/element-android
Element — це і безпечний месенджер, і застосунок для співпраці команди, який ідеально підходить спілкування групами під час віддаленої роботи. Цей застосунок для спілкування використовує наскрізне шифрування для забезпечення відеоконференцій, обміну файлами та голосових викликів.

<b>Можливості Element включають:</b>
- Розширені засоби онлайн-спілкування
- Повністю зашифровані повідомлення для надання можливості безпечнішого корпоративного спілкування, навіть для віддалених працівників
- Децентралізований чат на основі відкритого коду Matrix
- Безпечний обмін файлами із зашифрованими даними для керування проєктами
- Відеочати з передачею голосу через IP та показом екрана іншим
- Проста інтеграція з вашими улюбленими інструментами для онлайн-співпраці, інструментами керування проєктами, послугами VoIP та іншими застосунками обміну повідомленнями для команд

Element цілковито відрізняється від інших застосунків обміну повідомленнями та спільної роботи. Він працює на Matrix, відкритій мережі для безпечного обміну повідомленнями та децентралізованого зв'язку. Це дозволяє самостійне розгортання, щоб надати користувачам якнайбільше володіння та контролю над їх даними та повідомленнями.

<b>Приватність та обмін зашифрованими повідомленнями</b>
Element захищає вас від небажаної реклами, збору даних та обмежень. Він також захищає всі ваші дані, відео та голосовий зв'язок віч-на-віч за допомогою наскрізного шифрування та взаємного підписування пристроїв.

Element дає вам можливість контролювати вашу приватність, одночасно дозволяючи вам безпечно спілкуватися з будь-ким у мережі Matrix або через інші інструменти ділової співпраці, інтегрувавшись із такими програмами, як Slack.

<b>Element можна розгортати самостійно</b>
Щоб забезпечити більше контролю над вашими приватними даними та розмовами, Element можна самостійно розміщувати або ви можете вибрати будь-який вузол на основі Matrix — стандарт для децентралізованого спілкування з відкритим кодом. Element надає вам приватність, відповідність безпеці та гнучкість інтеграції.

<b>Ваші дані</b>
Ви вирішуєте, де зберігати свої дані та повідомлення. Без ризику видобутку даних або стороннього доступу.

Element надає такі можливості на вибір:
1. Отримайте безплатний обліковий запис на загальнодоступному сервері matrix.org, розміщеному розробниками Matrix, або виберіть серед тисяч загальнодоступних серверів, розміщених волонтерами
2. Самостійно розмістіть свій обліковий запис, запустивши сервер на власній ІТ-інфраструктурі
3. Зареєструйте обліковий запис на власному сервері, просто підписавшись на хостинг-платформу Element Matrix Services

<b>Відкриті обмін повідомленнями та співпраця</b>
Ви можете спілкуватися з усіма у мережі Matrix, незалежно від того, чи користуються вони Element, іншим застосунком Matrix або навіть якщо іншим застосунком для обміну повідомленнями.

<b>Надбезпечний</b>
Справжнє наскрізне шифрування (лише учасники бесіди можуть розшифровувати повідомлення) та взаємне підписування пристроїв.

<b>Повноцінні спілкування та інтеграція</b>
Обмін повідомленнями, голосові та відеовиклики, обмін файлами, спільний доступ до екрана та ціла купа інтеграцій, ботів та віджетів. Створюйте кімнати, спільноти, залишайтеся на зв’язку та виконуйте завдання.

<b>Продовжуйте, де зупинилися</b>
Залишайтеся на зв'язку, де б ви не знаходились, з повністю синхронізованою історією повідомлень на всіх своїх пристроях та в Інтернеті за адресою https://app.element.io

<b>Відкритий код</b>
Element для Android — це проєкт з відкритим кодом, розміщений на GitHub. Повідомляйте про помилки та/або допомагайте його розвитку на https://github.com/element-hq/element-android
changelogs/40106160.txt:1 Main changes in this version: Bug fixes.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106140.txt:1 Main changes in this version: Bugfixes and improvements.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Основні зміни в цій версії: Усунуто вади й поліпшено роботу.
Перелік усіх змін: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106120.txt:1 Main changes in this version: Security release.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Основні зміни в цій версії: Випуск безпеки.
Список усіх змін: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106100.txt:1 Main changes in this version: add Mobile Device Management and functional members support.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Основні зміни у цій версії: додано Mobile Device Management і функціональну підтримку учасників.
Перелік усіх змін: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106080.txt:1 Main changes in this version: Bugfixes.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Основні зміни в цій версії: Виправлення помилок
Перелік усіх змін: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106060.txt:1 Main changes in this version: mainly bug fixes.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Основні зміни в цій версії: переважно усунення вад
Перелік усіх змін: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106050.txt:1 Main changes in this version: corrective release.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Основні зміни в цій версії: коригувальний випуск.
Список усіх змін: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106030.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Основні зміни в цій версії: Element для Android відтепер використовує Crypto Rust SDK.
Список усіх змін: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106020.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Основні зміни в цій версії: Element Android тепер використовує Crypto Rust SDK.
Перелік усіх змін: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106010.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Основні зміни в цій версії: Element Android тепер використовує Crypto Rust SDK.
Перелік усіх змін: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106000.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Основні зміни в цій версії: Element Android тепер використовує Crypto Rust SDK.
Перелік усіх змін: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105320.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Основні зміни у цій версії: Виправлення помилок.
Перелік усіх змін: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105300.txt:1 Main changes in this version: permalinks to rooms, spaces, users and messages are now displayed as pills in the timeline. We also fixed some issues with custom stickers and the read marker getting stuck in the past.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Основні зміни в цій версії: постійні посилання на кімнати, простори, користувачі та повідомлення відтепер показуються у вигляді пігулок у стрічці часу. Ми також виправили деякі проблеми з користувацькими наліпками та застрягання маркера прочитаного в минулому.
Перелік усіх змін: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105280.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Основні зміни у цій версії: Переважно виправлення помилок.
Повний перелік змін: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105260.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Основні зміни в цій версії: Виправлення помилок
Перелік усіх змін: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105250.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing, in particular fix message not appearing on the timeline.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Основні зміни у цій версії: Переважно виправлення помилок, зокрема, виправлено повідомлення, що не з'являлися у стрічці.
Список усіх змін: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Key English Ukrainian State
changelogs/40105250.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing, in particular fix message not appearing on the timeline.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Основні зміни у цій версії: Переважно виправлення помилок, зокрема, виправлено повідомлення, що не з'являлися у стрічці.
Список усіх змін: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105260.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Основні зміни в цій версії: Виправлення помилок
Перелік усіх змін: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105280.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Основні зміни у цій версії: Переважно виправлення помилок.
Повний перелік змін: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105300.txt:1 Main changes in this version: permalinks to rooms, spaces, users and messages are now displayed as pills in the timeline. We also fixed some issues with custom stickers and the read marker getting stuck in the past.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Основні зміни в цій версії: постійні посилання на кімнати, простори, користувачі та повідомлення відтепер показуються у вигляді пігулок у стрічці часу. Ми також виправили деякі проблеми з користувацькими наліпками та застрягання маркера прочитаного в минулому.
Перелік усіх змін: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105320.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Основні зміни у цій версії: Виправлення помилок.
Перелік усіх змін: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106000.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Основні зміни в цій версії: Element Android тепер використовує Crypto Rust SDK.
Перелік усіх змін: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106010.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Основні зміни в цій версії: Element Android тепер використовує Crypto Rust SDK.
Перелік усіх змін: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106020.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Основні зміни в цій версії: Element Android тепер використовує Crypto Rust SDK.
Перелік усіх змін: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106030.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Основні зміни в цій версії: Element для Android відтепер використовує Crypto Rust SDK.
Список усіх змін: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106050.txt:1 Main changes in this version: corrective release.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Основні зміни в цій версії: коригувальний випуск.
Список усіх змін: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106060.txt:1 Main changes in this version: mainly bug fixes.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Основні зміни в цій версії: переважно усунення вад
Перелік усіх змін: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106080.txt:1 Main changes in this version: Bugfixes.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Основні зміни в цій версії: Виправлення помилок
Перелік усіх змін: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106100.txt:1 Main changes in this version: add Mobile Device Management and functional members support.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Основні зміни у цій версії: додано Mobile Device Management і функціональну підтримку учасників.
Перелік усіх змін: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106120.txt:1 Main changes in this version: Security release.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Основні зміни в цій версії: Випуск безпеки.
Список усіх змін: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106140.txt:1 Main changes in this version: Bugfixes and improvements.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Основні зміни в цій версії: Усунуто вади й поліпшено роботу.
Перелік усіх змін: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106160.txt:1 Main changes in this version: Bug fixes.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
full_description.txt:1 Element is both a secure messenger and a productivity team collaboration app that is ideal for group chats while remote working. This chat app uses end-to-end encryption to provide powerful video conferencing, file sharing and voice calls.

<b>Element’s features include:</b>
- Advanced online communication tools
- Fully encrypted messages to allow safer corporate communication, even for remote workers
- Decentralized chat based on the Matrix open source framework
- File sharing securely with encrypted data while managing projects
- Video chats with Voice over IP and screen sharing
- Easy integration with your favourite online collaboration tools, project management tools, VoIP services and other team messaging apps

Element is completely different from other messaging and collaboration apps. It operates on Matrix, an open network for secure messaging and decentralized communication. It allows self-hosting to give users maximum ownership and control of their data and messages.

<b>Privacy and encrypted messaging</b>
Element protects you from unwanted ads, data mining and walled gardens. It also secures all your data, one-to-one video and voice communication through end-to-end encryption and cross-signed device verification.

Element gives you control over your privacy while allowing you to communicate securely with anyone on the Matrix network, or other business collaboration tools by integrating with apps such as Slack.

<b>Element can be self-hosted</b>
To allow more control of your sensitive data and conversations, Element can be self-hosted or you can choose any Matrix-based host - the standard for open source, decentralized communication. Element gives you privacy, security compliance and integration flexibility.

<b>Own your data</b>
You decide where to keep your data and messages. Without the risk of data mining or access from third parties.

Element puts you in control in different ways:
1. Get a free account on the matrix.org public server hosted by the Matrix developers, or choose from thousands of public servers hosted by volunteers
2. Self-host your account by running a server on your own IT infrastructure
3. Sign up for an account on a custom server by simply subscribing to the Element Matrix Services hosting platform

<b>Open messaging and collaboration</b>
You can chat with anyone on the Matrix network, whether they’re using Element, another Matrix app or even if they are using a different messaging app.

<b>Super secure</b>
Real end-to-end encryption (only those in the conversation can decrypt messages), and cross-signed device verification.

<b>Complete communication and integration</b>
Messaging, voice and video calls, file sharing, screen sharing and a whole bunch of integrations, bots and widgets. Build rooms, communities, stay in touch and get things done.

<b>Pick up where you left off</b>
Stay in touch wherever you are with fully synchronised message history across all your devices and on the web at https://app.element.io

<b>Open source</b>
Element Android is an open source project, hosted by GitHub. Please report bugs and/or contribute to its development at https://github.com/element-hq/element-android
Element — це і безпечний месенджер, і застосунок для співпраці команди, який ідеально підходить спілкування групами під час віддаленої роботи. Цей застосунок для спілкування використовує наскрізне шифрування для забезпечення відеоконференцій, обміну файлами та голосових викликів.

<b>Можливості Element включають:</b>
- Розширені засоби онлайн-спілкування
- Повністю зашифровані повідомлення для надання можливості безпечнішого корпоративного спілкування, навіть для віддалених працівників
- Децентралізований чат на основі відкритого коду Matrix
- Безпечний обмін файлами із зашифрованими даними для керування проєктами
- Відеочати з передачею голосу через IP та показом екрана іншим
- Проста інтеграція з вашими улюбленими інструментами для онлайн-співпраці, інструментами керування проєктами, послугами VoIP та іншими застосунками обміну повідомленнями для команд

Element цілковито відрізняється від інших застосунків обміну повідомленнями та спільної роботи. Він працює на Matrix, відкритій мережі для безпечного обміну повідомленнями та децентралізованого зв'язку. Це дозволяє самостійне розгортання, щоб надати користувачам якнайбільше володіння та контролю над їх даними та повідомленнями.

<b>Приватність та обмін зашифрованими повідомленнями</b>
Element захищає вас від небажаної реклами, збору даних та обмежень. Він також захищає всі ваші дані, відео та голосовий зв'язок віч-на-віч за допомогою наскрізного шифрування та взаємного підписування пристроїв.

Element дає вам можливість контролювати вашу приватність, одночасно дозволяючи вам безпечно спілкуватися з будь-ким у мережі Matrix або через інші інструменти ділової співпраці, інтегрувавшись із такими програмами, як Slack.

<b>Element можна розгортати самостійно</b>
Щоб забезпечити більше контролю над вашими приватними даними та розмовами, Element можна самостійно розміщувати або ви можете вибрати будь-який вузол на основі Matrix — стандарт для децентралізованого спілкування з відкритим кодом. Element надає вам приватність, відповідність безпеці та гнучкість інтеграції.

<b>Ваші дані</b>
Ви вирішуєте, де зберігати свої дані та повідомлення. Без ризику видобутку даних або стороннього доступу.

Element надає такі можливості на вибір:
1. Отримайте безплатний обліковий запис на загальнодоступному сервері matrix.org, розміщеному розробниками Matrix, або виберіть серед тисяч загальнодоступних серверів, розміщених волонтерами
2. Самостійно розмістіть свій обліковий запис, запустивши сервер на власній ІТ-інфраструктурі
3. Зареєструйте обліковий запис на власному сервері, просто підписавшись на хостинг-платформу Element Matrix Services

<b>Відкриті обмін повідомленнями та співпраця</b>
Ви можете спілкуватися з усіма у мережі Matrix, незалежно від того, чи користуються вони Element, іншим застосунком Matrix або навіть якщо іншим застосунком для обміну повідомленнями.

<b>Надбезпечний</b>
Справжнє наскрізне шифрування (лише учасники бесіди можуть розшифровувати повідомлення) та взаємне підписування пристроїв.

<b>Повноцінні спілкування та інтеграція</b>
Обмін повідомленнями, голосові та відеовиклики, обмін файлами, спільний доступ до екрана та ціла купа інтеграцій, ботів та віджетів. Створюйте кімнати, спільноти, залишайтеся на зв’язку та виконуйте завдання.

<b>Продовжуйте, де зупинилися</b>
Залишайтеся на зв'язку, де б ви не знаходились, з повністю синхронізованою історією повідомлень на всіх своїх пристроях та в Інтернеті за адресою https://app.element.io

<b>Відкритий код</b>
Element для Android — це проєкт з відкритим кодом, розміщений на GitHub. Повідомляйте про помилки та/або допомагайте його розвитку на https://github.com/element-hq/element-android
short_description.txt:1 Group messenger - encrypted messaging, group chat and video calls Груповий месенджер — зашифровані повідомлення, групові бесіди та відеовиклики
title.txt:1 Element - Secure Messenger Element — Безпечний месенджер

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Ukrainian
bug вада Element Android
bug report звіт про ваду Element Android

Source information

Key
changelogs/40106160.txt:1
Flags
ignore-max-length, max-length:500
Source string location
changelogs/40106160.txt:1
String age
19 hours ago
Source string age
19 hours ago
Translation file
fastlane/metadata/android/uk, string 4