Source Translation Glossary
accept прийняти/приймати Element Android
access доступитись/доступатись Element Android
access доступ Element Android
account обліковий запис Element Android
add додавати/додати Element Android
address адреса Element Android
advanced додатковий, розширений Element Android
affect впливати/вплинути Element Android
afterwards згодом, потім, пізніше Element Android
alias псевдонім Element Android
allow дозволяти/дозволити Element Android
appear з'являтись/з'явитись Element Android
appearance вигляд Element Android
application застосунок Element Android
apply застосовувати/застосувати Element Android
audio output звуковий вивід Element Android
authenticate розпізнавати/розпізнати Element Android
authentication розпізнавання/розпізнання Element Android
authenticity справжність Element Android
avatar аватар Element Android
ban блокувати/заблоковувати Element Android
best experience найкращі враження Element Android
bot бот Element Android
bridge міст Element Android
browser переглядач Element Android
bug вада Element Android
bug report звіт про ваду Element Android
build збирати Element Android
call виклик, розмова Element Android
caller викликач Element Android
camera камера Element Android
cancel скасовувати/скасувати Element Android
cancelling скасовування/скасування Element Android
change змінювати/змінити Element Android
changing змінювання/змінення Element Android
chat бесіда Element Android
click клацати/клацнути Element Android
clipboard буфер обміну Element Android
communication спілкування Element Android
community спільнота Element Android
compare порівнювати/порівняти Element Android
complete завершувати/завершити Element Android
completing завершення Element Android
component складник Element Android
confirm підтверджувати/підтвердити Element Android
console консоль Element Android
contact звертатись/звернутись Element Android
content вміст/зміст Element Android
cookie куки Element Android
copy копіювати/скопіювати Element Android
credentials облікові дані Element Android
cross-signing перехресне підписування/підписання/підпис; перехресно-підписувальний/-підписуваний Element Android
cryptography криптографія Element Android
custom нетипо́вий, спеціа́льний; допасо́ваний (до вимог замовника) Element Android
deactivate знедіювати/знедіяти Element Android
deactivated знедіяний Element Android
deactivating знедіювання/знедіяння/знедія Element Android
deactivation знедіювання, знедіяння, знедія Element Android
debug зневаджування/зневадження Element Android
debugging зневаджування/зневадження Element Android
decline відхиляти/відхилити Element Android
decrypt розшифровувати/розшифрувати Element Android
default усталений; початковий; типовий Element Android
delete видаляти/видалити Element Android
description описування/описання/опис Element Android
desktop стільниця Element Android
detect виявляти/виявити Element Android
develop розроблювати/розробляти Element Android
device пристрій Element Android
directly прямо, безпосередньо Element Android
direct message особисте повідомлення Element Android
disable вимикати/вимкнути; унеможливлювати/унеможливити Element Android
disabled вимкнений; унеможливлений Element Android
discovery виявлення Element Android
dismiss відхиляти/відхилити Element Android
display відбивати/відбити Element Android
display name видиме ім'я Element Android
display nickname псевдо Element Android
download звантажувати/звантажити Element Android
edit редагувати/відредагувати Element Android
email е-пошта Element Android
emoji емодзі Element Android
enable вмикати/увімкнути; уможливлювати/уможливити Element Android
encrypt зашифровувати/зашифрувати Element Android
encrypted зашифрований Element Android
encryption шифрування/шифр Element Android
end to end encryption наскрізне шифрування/наскрізний шифр Element Android
ensure переконуватись/переконатись Element Android
enter вводити/ввести Element Android
entering вводження/введення Element Android
error помилка Element Android
exchange обмінювати/обміняти Element Android
exhanged обмінюваний Element Android
expand розгортати/розгорнути Element Android
explore досліджувати/дослідити Element Android
failed to не вдалось Element Android
FAQ ЧаПи Element Android
favourite улюблений Element Android
feature можливість Element Android
feedback зворотній зв'язок; відгук Element Android
User avatar nykula

Glossary updated

Element AndroidUkrainian Element Android

ключ відновлення
2 years ago
User avatar nykula

Added to glossary

Element AndroidUkrainian Element Android

облікові дані
2 years ago
User avatar ihor_ck

Glossary updated

Element AndroidUkrainian Element Android

віджет
2 years ago
User avatar ihor_ck

Glossary updated

Element AndroidUkrainian Element Android

вилучати
2 years ago
User avatar ihor_ck

Glossary updated

Element AndroidUkrainian Element Android

вийти
2 years ago
User avatar ihor_ck

Glossary updated

Element AndroidUkrainian Element Android

розширення
2 years ago
User avatar ihor_ck

Glossary updated

Element AndroidUkrainian Element Android

блокувати/заблоковувати
2 years ago
User avatar ihor_ck

Glossary updated

Element AndroidUkrainian Element Android

вміст/зміст
2 years ago
User avatar ihor_ck

Glossary updated

Element AndroidUkrainian Element Android

можливість
2 years ago
User avatar ihor_ck

Glossary updated

Element AndroidUkrainian Element Android

позначати
2 years ago
Browse all glossary changes