User avatar

Fjoerfoks

@Fjoerfoks Joined on Jan. 30, 2020

1,419 translations 32 suggestions

Frisian

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
[Deprecated] Riot Android Some of the components within this project have alerts. This translation is locked. 50% 79,578 508,689 7,094 853 186
Ditto Some of the components within this project have alerts. 99% 6 172 1 1 1
Element Android Some of the components within this project have alerts. 44% 122,013 763,207 607 107 133
Nio This translation is locked. 89% 325 1,020 5 1 4

Nothing to list here.

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Element Android Some of the components within this project have alerts. 44% 122,013 763,207 607 107 133

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
Banning user will remove them from this space and prevent them from joining again.
Troch dizze brûker te ferballen, sil dy fuortsmiten wurde út dizze romte en foarkommen wurde dat dy opnij ta treedbinnen komt.
2 years ago
Banning user will remove them from this room and prevent them from joining again.
As in brûker ferballe wurdt, wurdt dizze út dizze keamer fuortsmiten en wurdt der foarkommen dat dy opnij lid wurdt.
2 years ago
One or more tests have failed, try suggested fix(es).
Der binne ien of mear tests mislearre, probearje de oanrekommandearre oplossing(en).
2 years ago
Basic diagnostic is OK. If you still do not receive notifications, please submit a bug report to help us investigate.
Basisdiagnoaze is oké. As jo noch hieltyd gjin meldingen ûntfange, meitsje dan in bugmelding oan om ús te helpen ûndersykjen.
2 years ago
Troubleshooting diagnostics
Diagnostyske probleemoplossingsynformaasje
2 years ago
Keywords cannot contain '%s'
Kaaiwurden meie gjin ‘%s’ befetsje
2 years ago
Keywords cannot start with '.'
Kaaiwurden meie net starte mei ‘.’
2 years ago
Add new keyword
Nij kaaiwurd tafoegje
2 years ago
Your keywords
Jo kaaiwurden
2 years ago
Notify me for
Jou my in melding foar
2 years ago
Browse all changes for user