User avatar

Jim

@fantacola0x0 Joined on Nov. 4, 2021

181 translations

Vietnamese

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Element Android Some of the components within this project have alerts. 44% 122,013 763,207 607 107 133
Nio This translation is locked. 89% 325 1,020 5 1 4

Nothing to list here.

Nothing to list here.

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
Anyone can find the space and join
Ai có thể tìm và tham gia không gian
2 years ago
Space access
Truy cập không gian
2 years ago
Who can access?
Ai có quyền truy cập?
2 years ago
Please check your email and click on the link it contains. Once this is done, click continue.
Vui lòng kiểm tra email và bấm vào liên kết trong đó. Một khi xong, bấm tiếp tục.
2 years ago
Use an integration manager to manage bots, bridges, widgets and sticker packs.
Integration managers receive configuration data, and can modify widgets, send room invites and set power levels on your behalf.
Sử dụng trình quản lý chung để quản lý bot, các cầu nối, widget và các gói nhãn dán.
Trình quản lý chung sẽ nhận được dữ liệu hiệu chỉnh, và sẽ có thể điều chỉnh các widget, gửi lời mời vào phòng và thiết lập các mốc quyền lợi theo ý bạn.
2 years ago
If a user leaves a device unplugged and stationary for a period of time, with the screen off, the device enters Doze mode. This prevents apps from accessing the network and defers their jobs, syncs, and standard alarms.
Nếu người dùng để thiết bị đã tháo sạc và đang chờ trong khoảng thời gian, với màn hình tắt, thiết bị sẽ khởi động chế độ Doze. Việc này ngăn cản các ứng dụng sử dụng mạng và dừng lại các hoạt động đồng bộ hóa, kể cả các báo thức.
2 years ago
Check background restrictions
Kiểm tra giới hạn dưới nền
2 years ago
Enable Start on boot
Bật khởi động cùng hệ thống
2 years ago
Service will start when the device is restarted.
Dịch vụ sẽ bắt đầu ngay khi thiết bị được khởi động lại.
2 years ago
Start on boot
Khởi động cùng hệ thống
2 years ago
Browse all changes for user