View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

user_reported_as_inappropriate_title
English
Reported user
34/130
Key English Ukrainian State
uploads_files_subtitle %1$s at %2$s %1$s о %2$s
uploads_files_no_result There are no files in this room У цій кімнаті немає файлів
report_content_spam It's spam Спам
report_content_inappropriate It's inappropriate Неприйнятний вміст
report_content_custom Custom report… Інша причина…
report_content_custom_title Report this content Поскаржитись на цей вміст
report_content_custom_hint Reason for reporting this content Причина скарги
report_content_custom_submit REPORT ПОСКАРЖИТИСЬ
block_user IGNORE USER ЗНЕХТУВАТИ КОРИСТУВАЧА
content_reported_title Content reported На вміст надіслано скаргу
content_reported_content This content was reported.

If you don't want to see any more content from this user, you can ignore them to hide their messages.
Скаргу на вміст було надіслано.

Якщо ви більше не бажаєте бачити жодного вмісту від цього користувача, ви можете знехтувати його, щоб приховати його повідомлення.
content_reported_as_spam_title Reported as spam Надіслано скаргу, як на спам
content_reported_as_spam_content This content was reported as spam.

If you don't want to see any more content from this user, you can ignore them to hide their messages.
Скаргу на спам було надіслано.

Якщо ви більше не бажаєте бачити жодного вмісту від цього користувача, ви можете знехтувати його, щоб приховати його повідомлення.
content_reported_as_inappropriate_title Reported as inappropriate Надіслано скаргу, як на неприйнятне
content_reported_as_inappropriate_content This content was reported as inappropriate.

If you don't want to see any more content from this user, you can ignore them to hide their messages.
Скаргу на неприйнятний вміст було надіслано.

Якщо ви більше не бажаєте бачити жодного вмісту від цього користувача, ви можете знехтувати його, щоб приховати його повідомлення.
user_reported_as_inappropriate_title Reported user Користувач, на якого подано скаргу
user_reported_as_inappropriate_content The user has been reported.

If you don't want to see any more content from this user, you can ignore them to hide their messages.
Скаргу на користувача надіслано.

Якщо ви більше хочете нічого не бачити від нього, ви можете ігнорувати його, щоб сховати його повідомлення.
message_ignore_user Ignore user Нехтувати користувача
message_report_user Report user Поскаржитися на користувача
room_list_quick_actions_notifications_all_noisy All messages (noisy) Усі повідомлення (гучно)
room_list_quick_actions_notifications_all All messages Усі повідомлення
room_list_quick_actions_notifications_mentions Mentions only Лише згадки
room_list_quick_actions_notifications_mute Mute Без звуку
room_list_quick_actions_settings Settings Налаштування
room_list_quick_actions_favorite_add Add to favorites Додати до обраних
room_list_quick_actions_favorite_remove Remove from favorites Вилучити з обраних
room_list_quick_actions_low_priority_add Add to low priority Додати до неважливих
room_list_quick_actions_low_priority_remove Remove from low priority Вилучити з неважливих
room_list_quick_actions_leave Leave the room Вийти з кімнати
room_list_quick_actions_room_settings Room settings Налаштування кімнати
notice_member_no_changes %1$s made no changes %1$s не вносить жодних змін
Key English Ukrainian State
uploads_media_no_result There are no media in this room У цій кімнаті немає медіа
uploads_media_title MEDIA МЕДІА
use_as_default_and_do_not_ask_again Use as default and do not ask again Застосувати типовим і більше не запитувати
use_file Use File Використати файл
use_latest_app Use the latest ${app_name} on your other devices: Використовуйте найостаннішій ${app_name} на ваших інших пристроях:
use_other_session_content_description Use the latest ${app_name} on your other devices, ${app_name} Web, ${app_name} Desktop, ${app_name} iOS, ${app_name} for Android, or another cross-signing capable Matrix client Використовуйте найостаннішій ${app_name} на ваших інших пристроях, ${app_name} браузері, ${app_name} комп'ютерах, ${app_name} iOS, ${app_name} Android, або будь-який інший, здатний до перехресного підписування, Matrix-клієнт
user_code_info_text Share this code with people so they can scan it to add you and start chatting. Поділіться цим кодом з людьми, щоб вони змогли сканувати його, щоб додати вас і почати спілкуватися в чаті.
user_code_my_code My code Мій код
user_code_scan Scan a QR code Сканувати QR-код
user_code_share Share my code Поділитися моїм кодом
user_directory_search_hint_2 Search by name, ID or mail Пошук за іменем, ID або е-поштою
use_recovery_key Use Recovery Key Використати відновлювальний ключ
user_invites_you %s invites you %s запрошує вас
username Username Ім'я користувача
user_reported_as_inappropriate_content The user has been reported.

If you don't want to see any more content from this user, you can ignore them to hide their messages.
Скаргу на користувача надіслано.

Якщо ви більше хочете нічого не бачити від нього, ви можете ігнорувати його, щоб сховати його повідомлення.
user_reported_as_inappropriate_title Reported user Користувач, на якого подано скаргу
verification_cancelled Verification Canceled Перевірку скасовано
verification_cannot_access_other_session Use a Recovery Passphrase or Key Скористатись парольною фразою відновлення або ключем
verification_code_notice Compare the code with the one displayed on the other user's screen. Порівняйте цей код з показаним на екрані іншого користувача кодом.
verification_conclusion_compromised One of the following may be compromised:

- Your homeserver
- The homeserver the user you’re verifying is connected to
- Yours, or the other users’ internet connection
- Yours, or the other users’ device
Щось із перерахованого скомпроментовано:

- Ваш домашній сервер
- Домашній сервер, до якого під'єднаний користувач, якого ви перевірили
- Ваше інтернет-з'єднання або інтернет-з'єднання вашого користувача
- Ваш пристрій або пристрій іншого користувача
verification_conclusion_not_secure Not secure Не безпечно
verification_conclusion_ok_notice Messages with this user are end-to-end encrypted and can't be read by third parties. Повідомлення з цим користувачем наскрізно шифровані й не можуть бути прочитані сторонніми.
verification_conclusion_ok_self_notice Your new session is now verified. It has access to your encrypted messages, and other users will see it as trusted. Ваш новий сеанс звірено. Він має доступ до ваших зашифрованих повідомлень, а інші користувачі бачитимуть його довіреним.
verification_conclusion_warning Untrusted sign in Не довірений вхід
verification_emoji_notice Compare the unique emoji, ensuring they appear in the same order. Порівняйте унікальні емоджі, переконавшись, що їх показано в однаковому порядку.
verification_no_scan_emoji_title Verify by comparing emojis Звірити порівнявши емоджі
verification_not_found The verification request was not found. It may have been cancelled, or handled by another session. Запит на звірку не знайдено. Можливо, його було скасовано або оброблено іншим сеансом.
verification_open_other_to_verify Use an existing session to verify this one, granting it access to encrypted messages. Використайте чинний сеанс, щоб звірити цей сеанс, таким чином надавши йому доступ до зашифрованих повідомлень.
verification_profile_device_new_signing %1$s (%2$s) signed in using a new session: %1$s (%2$s) входить за допомогою нового сеансу:
verification_profile_device_untrust_info Until this user trusts this session, messages sent to and from it are labeled with warnings. Alternatively, you can manually verify it. Поки цей користувач не довіряє цьому сеансу, повідомлення, що надсилаються до нього і від нього, позначаються попередженнями. Крім того, ви можете звірити його вручну.

Loading…

Reported user
Користувач, на якого подано скаргу
a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Ukrainian
bug report звіт про ваду Element Android
report скаржитись/поскаржитись; звітувати/відзвітувати Element Android
user користувач Element Android
user settings користувацькі налаштування Element Android

Source information

Key
user_reported_as_inappropriate_title
Flags
java-format
String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
library/ui-strings/src/main/res/values-uk/strings.xml, string 1412