User avatar fantacola0x0

New translation

Nio / NioVietnamese

Done
Xong
2 years ago
User avatar fantacola0x0

New translation

Nio / NioVietnamese

Edit
Sửa
2 years ago
User avatar fantacola0x0

New translation

Nio / NioVietnamese

Cancel
Hủy
2 years ago
User avatar fantacola0x0

New translation

Nio / NioVietnamese

Failed To Start Chat
Bắt đầu trò chuyện thất bại
2 years ago
User avatar fantacola0x0

New translation

Nio / NioVietnamese

Start Chat
Bắt đầu trò chuyện
2 years ago
User avatar fantacola0x0

New translation

Nio / NioVietnamese

Public Room
Phòng công khai
2 years ago
User avatar fantacola0x0

New translation

Nio / NioVietnamese

Room Name
Tên phòng
2 years ago
User avatar fantacola0x0

New translation

Nio / NioVietnamese

For example
Ví dụ
2 years ago
User avatar fantacola0x0

New translation

Nio / NioVietnamese

Matrix ID
ID Matrix
2 years ago
User avatar fantacola0x0

New translation

Nio / NioVietnamese

New Room
Tạo phòng mới
2 years ago
User avatar fantacola0x0

New translation

Nio / NioVietnamese

New Chat
Cuộc trò chuyện mới
2 years ago
User avatar fantacola0x0

New translation

Nio / NioVietnamese

Done
Xong
2 years ago
User avatar fantacola0x0

New translation

Nio / NioVietnamese

Log Out
Đăng xuất
2 years ago
User avatar fantacola0x0

New translation

Nio / NioVietnamese

App Icon
Icon ứng dụng
2 years ago
User avatar fantacola0x0

New translation

Nio / NioVietnamese

Accent Color
Màu chủ đề
2 years ago
User avatar fantacola0x0

New translation

Nio / NioVietnamese

Settings
Cài đặt
2 years ago
User avatar fantacola0x0

New translation

Nio / NioVietnamese

Tap on an emoji to send that reaction.
Nhấp vào emoji để gửi cảm xúc đó.
2 years ago
User avatar fantacola0x0

New translation

Nio / NioVietnamese

Remove
Xóa
2 years ago
User avatar fantacola0x0

New translation

Nio / NioVietnamese

Edit
Sửa
2 years ago
User avatar fantacola0x0

New translation

Nio / NioVietnamese

Reply
Trả lời
2 years ago

Search