The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

new-conversation.for-example
English
For example
5/110
Key English Vietnamese State
login.failure-back-to-login Back to Login Quay lại đăng nhập
login.form.homeserver Homeserver Chọn máy chủ
login.form.homeserver-optional-explanation Homeserver is optional if you're using matrix.org. Việc chọn máy chủ là không cần thiết nếu bạn đang sử dụng matrix.org.
login.form.password Password Mật khẩu
login.form.username Username Tên người dùng
login.open-registration-prompt Don't have an account yet? Bạn là người dùng mới?
login.register-not-yet-implemented Registering for new accounts is not yet implemented. Việc đăng ký tài khoản mới vẫn đang trong quá trình phát triển.
login.sign-in Sign in Đăng nhập
login.welcome-header Welcome to Chào mừng
login.welcome-message Sign in to your account to get started. Hãy đăng nhập để tiếp tục.
new-conversation.alert-failed Failed To Start Chat Bắt đầu trò chuyện thất bại
new-conversation.cancel Cancel Hủy
new-conversation.create-room Start Chat Bắt đầu trò chuyện
new-conversation.done Done Xong
new-conversation.edit Edit Sửa
new-conversation.for-example For example Ví dụ
new-conversation.public-room Public Room Phòng công khai
new-conversation.room-name Room Name Tên phòng
new-conversation.title-chat New Chat Cuộc trò chuyện mới
new-conversation.title-room New Room Tạo phòng mới
new-conversation.username-placeholder Matrix ID ID Matrix
reaction-picker.title Tap on an emoji to send that reaction. Nhấp vào emoji để gửi cảm xúc đó.
recent-rooms.accessibility-label.dm DM with %@, %@ %@ Nhắn tin với %@, %@ %@
recent-rooms.accessibility-label.new-conversation New Conversation Cuộc trò chuyện mới
recent-rooms.accessibility-label.new-message-badge %u new messages %u tin nhắn mới
recent-rooms.accessibility-label.room Room %@, %@ %@ Phòng %@, %@ %@
recent-rooms.accessibility-label.settings Settings Cài đặt
recent-rooms.leave.alert-body Are you sure you want to leave '%@'? This action cannot be undone. Bạn có chắc muốn rời khỏi '%@'? Hành động này không thể được khôi phục.
recent-rooms.leave.alert-title Leave Room Rời phòng
recent-rooms.new-message-placeholder New Message Tin nhắn mới

Loading…

User avatar fantacola0x0

New translation

Nio / NioVietnamese

For example
Ví dụ
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
new-conversation.for-example
String age
2 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
Nio/Supporting Files/vi.lproj/Localizable.strings, string 82