The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

new-conversation.title-room
English
New Room
13/100
Key English Vietnamese State
login.form.username Username Tên người dùng
login.open-registration-prompt Don't have an account yet? Bạn là người dùng mới?
login.register-not-yet-implemented Registering for new accounts is not yet implemented. Việc đăng ký tài khoản mới vẫn đang trong quá trình phát triển.
login.sign-in Sign in Đăng nhập
login.welcome-header Welcome to Chào mừng
login.welcome-message Sign in to your account to get started. Hãy đăng nhập để tiếp tục.
new-conversation.alert-failed Failed To Start Chat Bắt đầu trò chuyện thất bại
new-conversation.cancel Cancel Hủy
new-conversation.create-room Start Chat Bắt đầu trò chuyện
new-conversation.done Done Xong
new-conversation.edit Edit Sửa
new-conversation.for-example For example Ví dụ
new-conversation.public-room Public Room Phòng công khai
new-conversation.room-name Room Name Tên phòng
new-conversation.title-chat New Chat Cuộc trò chuyện mới
new-conversation.title-room New Room Tạo phòng mới
new-conversation.username-placeholder Matrix ID ID Matrix
reaction-picker.title Tap on an emoji to send that reaction. Nhấp vào emoji để gửi cảm xúc đó.
recent-rooms.accessibility-label.dm DM with %@, %@ %@ Nhắn tin với %@, %@ %@
recent-rooms.accessibility-label.new-conversation New Conversation Cuộc trò chuyện mới
recent-rooms.accessibility-label.new-message-badge %u new messages %u tin nhắn mới
recent-rooms.accessibility-label.room Room %@, %@ %@ Phòng %@, %@ %@
recent-rooms.accessibility-label.settings Settings Cài đặt
recent-rooms.leave.alert-body Are you sure you want to leave '%@'? This action cannot be undone. Bạn có chắc muốn rời khỏi '%@'? Hành động này không thể được khôi phục.
recent-rooms.leave.alert-title Leave Room Rời phòng
recent-rooms.new-message-placeholder New Message Tin nhắn mới
recent-rooms.pending-invitations.header Pending Invitations Lời mời đang chờ
recent-rooms.pending-invitations.leave.alert-title Reject Invitation? Từ chối lời mời này?
recent-rooms.rooms.header Rooms Phòng
room.attachment.select-type Send attachment Gửi tập tin đính kèm

Loading…

User avatar fantacola0x0

New translation

Nio / NioVietnamese

New Room
Tạo phòng mới
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
new-conversation.title-room
String age
2 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
Nio/Supporting Files/vi.lproj/Localizable.strings, string 80