The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

new-conversation.alert-failed
English
Failed To Start Chat
27/200
Key English Vietnamese State
loading.1 Reticulating splines Đang thực hiện
loading.2 Discomfrobulating messages Những tin nhắn phiền nhiễu
loading.3 Logging in Đang đăng nhập
loading.4 Restoring session Đang khôi phục phiên
loading.cancel Cancel Hủy
login.failure-back-to-login Back to Login Quay lại đăng nhập
login.form.homeserver Homeserver Chọn máy chủ
login.form.homeserver-optional-explanation Homeserver is optional if you're using matrix.org. Việc chọn máy chủ là không cần thiết nếu bạn đang sử dụng matrix.org.
login.form.password Password Mật khẩu
login.form.username Username Tên người dùng
login.open-registration-prompt Don't have an account yet? Bạn là người dùng mới?
login.register-not-yet-implemented Registering for new accounts is not yet implemented. Việc đăng ký tài khoản mới vẫn đang trong quá trình phát triển.
login.sign-in Sign in Đăng nhập
login.welcome-header Welcome to Chào mừng
login.welcome-message Sign in to your account to get started. Hãy đăng nhập để tiếp tục.
new-conversation.alert-failed Failed To Start Chat Bắt đầu trò chuyện thất bại
new-conversation.cancel Cancel Hủy
new-conversation.create-room Start Chat Bắt đầu trò chuyện
new-conversation.done Done Xong
new-conversation.edit Edit Sửa
new-conversation.for-example For example Ví dụ
new-conversation.public-room Public Room Phòng công khai
new-conversation.room-name Room Name Tên phòng
new-conversation.title-chat New Chat Cuộc trò chuyện mới
new-conversation.title-room New Room Tạo phòng mới
new-conversation.username-placeholder Matrix ID ID Matrix
reaction-picker.title Tap on an emoji to send that reaction. Nhấp vào emoji để gửi cảm xúc đó.
recent-rooms.accessibility-label.dm DM with %@, %@ %@ Nhắn tin với %@, %@ %@
recent-rooms.accessibility-label.new-conversation New Conversation Cuộc trò chuyện mới
recent-rooms.accessibility-label.new-message-badge %u new messages %u tin nhắn mới

Loading…

User avatar fantacola0x0

New translation

Nio / NioVietnamese

Failed To Start Chat
Bắt đầu trò chuyện thất bại
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
new-conversation.alert-failed
String age
2 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
Nio/Supporting Files/vi.lproj/Localizable.strings, string 86