View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

login_splash_sign_in
English
Sign In
11/100
Key English Polish State
ftue_display_name_title Choose a display name Wybierz wyświetlaną nazwę
ftue_display_name_entry_title Display Name Wyświetlana nazwa
ftue_display_name_entry_footer You can change this later Możesz zmienić ją później
ftue_profile_picture_title Add a profile picture Dodaj obraz profilu
ftue_profile_picture_subtitle Time to put a face to the name Pora nadać tej nazwie jakąś twarz
ftue_personalize_lets_go Let's go Chodźmy
ftue_personalize_complete_title Looking good! Dobrze wyglądasz!
ftue_personalize_complete_subtitle Head to settings anytime to update your profile Zawsze możesz zmienić swój profil w ustawieniach
ftue_personalize_submit Save and continue Zapisz i kontynuuj
ftue_personalize_skip_this_step Skip this step Pomiń ten krok
login_splash_title It's your conversation. Own it. Wyzwól swoją komunikację.
login_splash_text1 Chat with people directly or in groups Czatuj z osobami bezpośrednio lub w grupach
login_splash_text2 Keep conversations private with encryption Pozostaw konwersacje prywatnymi za pomocą szyfrowania
login_splash_text3 Extend & customize your experience Rozszerz i dopasuj swoje doświadczenie
login_splash_submit Get started Rozpocznij
login_splash_sign_in Sign In Zaloguj się
login_splash_create_account Create account Utwórz konto
login_splash_already_have_account I already have an account Posiadam już konto
login_server_title Select a server Wybierz serwer
login_server_text Just like email, accounts have one home, although you can talk to anyone Tak jak adres e-mail, konta mają jeden dom, aczkolwiek możesz rozmawiać ze wszystkimi
login_server_matrix_org_text Join millions for free on the largest public server Dołącz do milionów, za darmo, na największym publicznym serwerze
login_server_modular_text Premium hosting for organisations Hosting premium dla organizacji
login_server_modular_learn_more Learn more Dowiedz się więcej
login_server_other_title Other Inne
login_server_other_text Custom & advanced settings Ustawienia niestandardowe i zaawansowane
login_social_continue Or Lub
login_social_continue_with Continue with %s Kontynuuj z %s
login_social_signup_with Sign up with %s Zarejestruj się za pomocą %s
login_social_signin_with Sign in with %s Zaloguj się za pomocą %s
login_social_sso single sign-on pojedyncze logowanie
login_continue Continue Kontynuuj
Key English Polish State
login_signup Sign Up Zarejestruj
login_signup_cancel_confirmation_content Your account is not created yet. Stop the registration process? Twoje konto wciąż nie zostalo utworzone. Zatrzymać proces rejestracji?
login_signup_cancel_confirmation_title Warning Ostrzeżenie
login_signup_error_user_in_use That username is taken Nazwa użytkownika zajęta
login_signup_password_hint Password Hasło
login_signup_submit Next Dalej
login_signup_to Sign up to %1$s Zaloguj się do %1$s
login_signup_username_hint Username Nazwa użytkownika
login_social_continue Or Lub
login_social_continue_with Continue with %s Kontynuuj z %s
login_social_signin_with Sign in with %s Zaloguj się za pomocą %s
login_social_signup_with Sign up with %s Zarejestruj się za pomocą %s
login_social_sso single sign-on pojedyncze logowanie
login_splash_already_have_account I already have an account Posiadam już konto
login_splash_create_account Create account Utwórz konto
login_splash_sign_in Sign In Zaloguj się
login_splash_submit Get started Rozpocznij
login_splash_text1 Chat with people directly or in groups Czatuj z osobami bezpośrednio lub w grupach
login_splash_text2 Keep conversations private with encryption Pozostaw konwersacje prywatnymi za pomocą szyfrowania
login_splash_text3 Extend & customize your experience Rozszerz i dopasuj swoje doświadczenie
login_splash_title It's your conversation. Own it. Wyzwól swoją komunikację.
login_sso_error_message An error occurred when loading the page: %1$s (%2$d) Wystąpił błąd podczas ładowania strony: %1$s (%2$d)
login_terms_title Accept terms to continue Zaakceptuj warunki aby kontynuować
login_validation_code_is_not_correct The entered code is not correct. Please check. Wprowadzony kod jest nieprawidłowy. Sprawdź.
login_wait_for_email_notice We just sent an email to %1$s.
Please click on the link it contains to continue the account creation.
Wysłaliśmy e-mail do %1$s.
Proszę nacisnąć na link który zawiera aby kontynuować tworzenie konta.
login_wait_for_email_title Please check your email Sprawdź swój e-mail
logout Sign out Wyloguj
looking_for_someone_not_in_space Looking for someone not in %s? Szukasz kogoś , kto nie jest w %s?
low_priority_header Low priority Niski priorytet
malformed_message Malformed event, cannot display Nieprawidłowe zdarzenie, nie można wyświetlić
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Element Android/Element Android App
The following string has different context, but the same source.
Translated Element Android/Element Android App

Loading…

Sign In
Zaloguj się
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
login_splash_sign_in
Flags
java-format
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
library/ui-strings/src/main/res/values-pl/strings.xml, string 1520