View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

threads_notice_migration_message
English
We’re getting closer to releasing a public Beta for Threads.

As we prepare for it, we need to make some changes: threads created before this point will be displayed as regular replies.

This will be a one-off transition as Threads are now part of the Matrix specification.
0/2730
Key English Vietnamese State
room_details_selected %d selected %d được chọn
room_threads_filter Filter Threads in room Bộ lọc các chủ đề trong phòng
thread_timeline_title Thread Chủ đề
thread_list_title Threads Các chủ đề
thread_list_modal_title Filter Bộ lọc
thread_list_modal_all_threads_title All Threads Tất cả chủ đề
thread_list_modal_all_threads_subtitle Shows all threads from current room Hiển thị tất cả chủ đề trong phòng
thread_list_modal_my_threads_title My Threads Các chủ đề của tôi
thread_list_modal_my_threads_subtitle Shows all threads you’ve participated in Hiển thị tất cả chủ đề bạn đã tham gia
thread_list_empty_title Keep discussions organized with threads Sắp xếp các cuộc thảo luận với các chủ đề
thread_list_empty_subtitle Threads help keep your conversations on-topic and easy to track. ''Chủ đề'' giúp giữ cho các cuộc trò chuyện của bạn theo chủ đề và dễ theo dõi.
thread_list_not_available Your homeserver does not support listing threads yet. Máy chủ nhà của bạn chưa hỗ trợ cho việc liệt kê các chủ đề.
thread_list_empty_notice Tip: Long tap a message and use “%s”. Mẹo: Nhấn giữ một tin nhắn và dùng “%s”.
search_thread_from_a_thread From a Thread Từ một chủ đề
threads_notice_migration_title Threads Approaching Beta 🎉 Các chủ đề đã chuyển sang Beta 🎉
threads_notice_migration_message We’re getting closer to releasing a public Beta for Threads.

As we prepare for it, we need to make some changes: threads created before this point will be displayed as regular replies.

This will be a one-off transition as Threads are now part of the Matrix specification.
threads_beta_enable_notice_title Threads Beta Bản Beta của Chủ đề
threads_beta_enable_notice_message Threads help keep your conversations on-topic and easy to track. %sEnabling threads will refresh the app. This may take longer for some accounts. ''Chủ đề'' giúp giữ cho các cuộc trò chuyện của bạn theo chủ đề và dễ theo dõi. %sBật chủ đề sẽ làm mới ứng dụng. Quá trình này có thể mất nhiều thời gian hơn đối với một số tài khoản.
threads_labs_enable_notice_title Threads Beta Bản Beta của Chủ đề
threads_labs_enable_notice_message Your homeserver does not currently support threads, so this feature may be unreliable. Some threaded messages may not be reliably available. %sDo you want to enable threads anyway?
search_hint Search Tìm kiếm
search_members_hint Filter room members Lọc thành viên phòng
search_banned_user_hint Filter banned users Lọc người dùng bị cấm
search_no_results No results Không có kết quả
search_space_two_parents %1$s and %2$s %1$s và %2$s
search_space_multiple_parents %1$s and %2$d other %1$s và %2$d người khác
room_settings_all_messages All messages Tất cả tin
room_settings_mention_and_keyword_only Mentions & Keywords only Được đề cập và đúng từ khóa
room_settings_none None Không
room_settings_add_homescreen_shortcut Add to Home screen Thêm vào màn hình Home
shortcut_disabled_reason_room_left The room has been left! Căn phòng đã bị bỏ lại!
Key English Vietnamese State
this_space_has_no_rooms_not_admin Some rooms may be hidden because they’re private and you need an invite.
You don’t have permission to add rooms.
Một số phòng có thể bị ẩn vì chúng riêng tư và bạn cần một lời mời.
Bạn không có quyền thêm phòng.
thread_list_empty_notice Tip: Long tap a message and use “%s”. Mẹo: Nhấn giữ một tin nhắn và dùng “%s”.
thread_list_empty_subtitle Threads help keep your conversations on-topic and easy to track. ''Chủ đề'' giúp giữ cho các cuộc trò chuyện của bạn theo chủ đề và dễ theo dõi.
thread_list_empty_title Keep discussions organized with threads Sắp xếp các cuộc thảo luận với các chủ đề
thread_list_modal_all_threads_subtitle Shows all threads from current room Hiển thị tất cả chủ đề trong phòng
thread_list_modal_all_threads_title All Threads Tất cả chủ đề
thread_list_modal_my_threads_subtitle Shows all threads you’ve participated in Hiển thị tất cả chủ đề bạn đã tham gia
thread_list_modal_my_threads_title My Threads Các chủ đề của tôi
thread_list_modal_title Filter Bộ lọc
thread_list_not_available Your homeserver does not support listing threads yet. Máy chủ nhà của bạn chưa hỗ trợ cho việc liệt kê các chủ đề.
thread_list_title Threads Các chủ đề
threads_beta_enable_notice_message Threads help keep your conversations on-topic and easy to track. %sEnabling threads will refresh the app. This may take longer for some accounts. ''Chủ đề'' giúp giữ cho các cuộc trò chuyện của bạn theo chủ đề và dễ theo dõi. %sBật chủ đề sẽ làm mới ứng dụng. Quá trình này có thể mất nhiều thời gian hơn đối với một số tài khoản.
threads_beta_enable_notice_title Threads Beta Bản Beta của Chủ đề
threads_labs_enable_notice_message Your homeserver does not currently support threads, so this feature may be unreliable. Some threaded messages may not be reliably available. %sDo you want to enable threads anyway?
threads_labs_enable_notice_title Threads Beta Bản Beta của Chủ đề
threads_notice_migration_message We’re getting closer to releasing a public Beta for Threads.

As we prepare for it, we need to make some changes: threads created before this point will be displayed as regular replies.

This will be a one-off transition as Threads are now part of the Matrix specification.
threads_notice_migration_title Threads Approaching Beta 🎉 Các chủ đề đã chuyển sang Beta 🎉
thread_timeline_title Thread Chủ đề
three 3
three_pid_revoke_invite_dialog_content Revoke invite to %1$s? Thu hồi lời mời đến %1$s?
three_pid_revoke_invite_dialog_title Revoke invite Thu hồi lời mời
three_users_read %1$s, %2$s and %3$s read %1$s, %2$s và %3$s đã đọc
timeline_error_room_not_found Sorry, this room has not been found.
Please retry later.%s
Xin lỗi, phòng này không được tìm thấy
Hãy thử lại.%s
timeline_unread_messages Unread messages Tin nhắn chưa đọc
time_unit_hour_short h g
time_unit_minute_short min phút
time_unit_second_short sec giây
tiny Tiny Bé tí
title_activity_bug_report Bug report Báo lỗi
title_activity_choose_sticker Send a sticker Gửi nhãn dán
User avatar Error

Suggestion added

Chúng tôi đang tiến gần hơn đến việc phát hành bản Beta công khai cho các Chủ đề.

Khi chúng tôi chuẩn bị cho nó, chúng tôi cần thực hiện một số thay đổi: các chủ đề được tạo trước thời điểm này sẽ được hiển thị dưới dạng câu trả lời thông thường.

Đây sẽ là quá trình chuyển đổi một lần vì Chủ đề hiện là một phần chỉ rõ Matrix.Suggested change:

Chúng tôi đang tiến gần hơn đến việc phát hành bản Beta công khai cho các Chủ đề.

Khi chúng tôi chuẩn bị cho nó, chúng tôi cần thực hiện một số thay đổi: các chủ đề được tạo trước thời điểm này sẽ được hiển thị dưới dạng câu trả lời thông thường.

Đây sẽ là quá trình chuyển đổi một lần vì Chủ đề hiện là một phần chỉ rõ Matrix.Failing checks:

Trailing newline Mismatched full stop Mismatching line breaks 8 months ago

Loading…

We’re getting closer to releasing a public Beta for Threads.

As we prepare for it, we need to make some changes: threads created before this point will be displayed as regular replies.

This will be a one-off transition as Threads are now part of the Matrix specification.
Chúng tôi đang tiến gần hơn đến việc phát hành bản Beta công khai cho các Chủ đề.

Khi chúng tôi chuẩn bị cho nó, chúng tôi cần thực hiện một số thay đổi: các chủ đề được tạo trước thời điểm này sẽ được hiển thị dưới dạng câu trả lời thông thường.

Đây sẽ là quá trình chuyển đổi một lần vì Chủ đề hiện là một phần chỉ rõ Matrix.8 months ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
threads_notice_migration_message
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
library/ui-strings/src/main/res/values-vi/strings.xml, string 574