View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

create_room_unknown_users_dialog_content
English
Unable to find profiles for the Matrix IDs listed below. Would you like to start a chat anyway?

%s
90/990
Key English Polish State
room_preview_no_preview This room can't be previewed Tego pokoju nie można podejrzeć
room_preview_not_found This room is not accessible at this time.
Try again later, or ask a room admin to check if you have access.
Ten pokój nie jest dostępny w tej chwili.
Spróbuj ponownie później bądź zapytaj administratora czy masz stosowne uprawnienia.
room_preview_no_preview_join This room can't be previewed. Do you want to join it? Tego pokoju nie można podejrzeć. Czy chcesz do niego dołączyć?
fab_menu_create_room Rooms Pokoje
fab_menu_create_chat Direct Messages Wiadomości bezpośrednie
create_room_action_create CREATE STWÓRZ
create_room_action_go Go Kontynuuj
create_room_name_section Room name Nazwa pokoju
create_room_name_hint Name Nazwa
create_room_topic_section Room topic (optional) Temat pokoju (opcjonalnie)
create_room_topic_hint Topic Temat
create_room_settings_section Room settings Ustawienia pokoju
create_room_public_title Public Publiczny
create_room_public_description Anyone will be able to join this room Każdy będzie mógł dołączyć do tego pokoju
create_room_federation_error The room has been created, but some invitations have not been sent for the following reason:

%s
Ten pokój został utworzony ale niektóre zaproszenia nie zostały wysłane z następującego powodu:

%s
create_room_unknown_users_dialog_content Unable to find profiles for the Matrix IDs listed below. Would you like to start a chat anyway?

%s
Nie można znaleźć profili dla poniższych ID Matrix. Czy chcesz rozpocząć czat mimo to?

%s
create_room_unknown_users_dialog_submit Start chat anyway Rozpocznij czat mimo to
keys_backup_unable_to_get_trust_info An error occurred getting trust info Wystąpił błąd podczas otrzymywania zaufanych informacji
keys_backup_unable_to_get_keys_backup_data An error occurred getting keys backup data Wystąpił błąd podczas uzyskiwania danych kluczy kopii zapasowej
import_e2e_keys_from_file Import e2e keys from file "%1$s". Importowanie kluczy E2E z pliku "%1$s".
settings_sdk_version Matrix SDK Version Wersja Matrix SDK
settings_other_third_party_notices Other third party notices Informacje o stronach trzecich
navigate_to_room_when_already_in_the_room You are already viewing this room! Już wyświetlasz ten pokój!
navigate_to_thread_when_already_in_the_thread You are already viewing this thread! Już przeglądasz ten wątek!
settings_general_title General Ogólne
settings_preferences Preferences Preferencje
settings_security_and_privacy Security & Privacy Bezpieczeństwo i prywatność
settings_push_rules Push Rules Zasady push
settings_push_rules_no_rules No push rules defined Brak reguł push
settings_push_gateway_no_pushers No registered push gateways Brak zarejestrowanych bramek push
push_gateway_item_app_id App ID: App ID:
Key English Polish State
create_room_alias_invalid Some characters are not allowed Niektóre znaki nie są dozwolone
create_room_disable_federation_description You might enable this if the room will only be used for collaborating with internal teams on your homeserver. This cannot be changed later. Możesz aktywować tę opcję, jeżeli pokój będzie wykorzystywany jedynie do współpracy z wewnętrznymi zespołami na Twoim serwerze domowym. Nie będzie można zmienić tej opcji.
create_room_disable_federation_title Block anyone not part of %s from ever joining this room Zablokuj wszystkich nie będących członkami %s przed dołączeniem do tego pokoju
create_room_dm_failure We couldn't create your DM. Please check the users you want to invite and try again. Nie mogliśmy utworzyć Twojej wiadomości bezpośredniej. Sprawdź użytkownika, któremu chcesz wysłać zaproszenie i spróbuj ponownie.
create_room_encryption_description Once enabled, encryption cannot be disabled. Odkąd zostanie włączone, szyfrowanie nie może zostać wyłączone.
create_room_encryption_title Enable encryption Aktywuj szyfrowanie
create_room_federation_error The room has been created, but some invitations have not been sent for the following reason:

%s
Ten pokój został utworzony ale niektóre zaproszenia nie zostały wysłane z następującego powodu:

%s
create_room_in_progress Creating room… Tworzenie pokoju…
create_room_name_hint Name Nazwa
create_room_name_section Room name Nazwa pokoju
create_room_public_description Anyone will be able to join this room Każdy będzie mógł dołączyć do tego pokoju
create_room_public_title Public Publiczny
create_room_settings_section Room settings Ustawienia pokoju
create_room_topic_hint Topic Temat
create_room_topic_section Room topic (optional) Temat pokoju (opcjonalnie)
create_room_unknown_users_dialog_content Unable to find profiles for the Matrix IDs listed below. Would you like to start a chat anyway?

%s
Nie można znaleźć profili dla poniższych ID Matrix. Czy chcesz rozpocząć czat mimo to?

%s
create_room_unknown_users_dialog_submit Start chat anyway Rozpocznij czat mimo to
create_space Create space Utwórz przestrzeń
create_space_alias_hint Space address Adres przestrzeni
create_space_error_empty_field_space_name Give it a name to continue. Nadaj nazwę aby kontynuować.
create_space_identity_server_info_none You are not currently using an identity server. In order to invite teammates and be discoverable by them, configure one below. Aktualnie nie używasz serwera tożsamości. Aby zapraszać znajomych i być dla nich widoczny, skonfiguruj go poniżej.
create_space_in_progress Creating space… Tworzę przestrzeń…
create_spaces_choose_type_label What type of space do you want to create? Jaki rodzaj przestrzeni chcesz stworzyć?
create_spaces_default_public_random_room_name Random Losowe
create_spaces_default_public_room_name General Ogólny
create_spaces_details_private_header Add some details to help people identify it. You can change these at any point. Dodaj kilka szczegółów, aby ułatwić ludziom identyfikację. Możesz je zmienić w dowolnym momencie.
create_spaces_details_public_header Add some details to help it stand out. You can change these at any point. Dodaj kilka szczegółów, aby się wyróżnić. Możesz je zmienić w dowolnym momencie.
create_spaces_invite_public_header Who are your teammates? Kim są Twoi znajomi ?
create_spaces_invite_public_header_desc Ensure the right people have access to %s company. You can invite more later. Upewnij się, że odpowiednie osoby mają dostęp do firmy %s. Więcej osób możesz zaprosić później.
create_spaces_join_info_help To join an existing space, you need an invite. Aby dołączyć do istniejącej przestrzeni, potrzebujesz zaproszenia.

Loading…

Unable to find profiles for the Matrix IDs listed below. Would you like to start a chat anyway?

%s
Nie można znaleźć profili dla poniższych ID Matrix. Czy chcesz rozpocząć czat mimo to?

%s
9 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
Your direct message conversations will be displayed here. Tap the + at the bottom right to start some. Twoje rozmowy bezpośrednie będą wyświetlane tutaj. Naciśnij przycisk + na górze żeby rozpocząć nową. Element Android

Source information

Key
create_room_unknown_users_dialog_content
Flags
java-format
String age
9 months ago
Source string age
10 months ago
Translation file
library/ui-strings/src/main/res/values-pl/strings.xml, string 1241