View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

invite_unknown_users_dialog_submit
English
Invite anyway
14/130
Key English Polish State
create_room_dm_failure We couldn't create your DM. Please check the users you want to invite and try again. Nie mogliśmy utworzyć Twojej wiadomości bezpośredniej. Sprawdź użytkownika, któremu chcesz wysłać zaproszenie i spróbuj ponownie.
add_members_to_room Add members Dodaj członków
add_people Add people Dodaj osoby
invite_users_to_room_action_invite INVITE ZAPROŚ
inviting_users_to_room Inviting users… Zapraszanie użytkowników…
invite_users_to_room_title Invite Users Zaproś użytkowników
invite_friends Invite friends Zaproś przyjaciół
invite_friends_text Hey, talk to me on ${app_name}: %s Cześć, pogadaj ze mną na ${app_name}: %s
invite_friends_rich_title 🔐️ Join me on ${app_name} 🔐️ Dołącz do mnie na ${app_name}
invitation_sent_to_one_user Invitation sent to %1$s Zaproszenie wysłane do %1$s
invitations_sent_to_two_users Invitations sent to %1$s and %2$s Zaproszenia wysłane do %1$s i %2$s
not_a_valid_qr_code It's not a valid matrix QR code To nie jest prawidłowy kod QR Matrix
invitations_sent_to_one_and_more_users Invitations sent to %1$s and one more Zaproszenia wysłane do %1$s i jeszcze jednej osoby
invite_users_to_room_failure We could not invite users. Please check the users you want to invite and try again. Nie udało się zaprosić użytkowników. Sprawdź osoby, które chcesz zaprosić i spróbuj ponownie.
invite_unknown_users_dialog_content Unable to find profiles for the Matrix IDs listed below. Would you like to invite them anyway?

%s
Nie można znaleźć profili dla poniższych ID Matrix. Czy chcesz zaprosić je mimo to?

%s
invite_unknown_users_dialog_submit Invite anyway Zaproś mimo to
user_code_scan Scan a QR code Zeskanuj kod QR
user_code_share Share my code Udostępnij mój kod
user_code_my_code My code Mój kod
user_code_info_text Share this code with people so they can scan it to add you and start chatting. Podziel się tym kodem z innymi ludźmi tak aby mogli go zeskanować, dzięki czemu będą mogli Ciebie dodać i rozpocząć konwersację.
choose_locale_current_locale_title Current language Bieżący język
choose_locale_other_locales_title Other available languages Inne dostępne języki
choose_locale_loading_locales Loading available languages… Ładowanie dostępnych języków…
open_terms_of Open terms of %s Otwórz warunki %s
disconnect_identity_server_dialog_content Disconnect from the identity server %s? Rozłączyć z serwerem tożsamości %s?
identity_server_error_outdated_identity_server This identity server is outdated. ${app_name} support only API V2. Ten serwer tożsamości jest przestarzały. ${app_name} obsługuje jedynie API V2.
identity_server_error_outdated_home_server This operation is not possible. The homeserver is outdated. Ta operacja nie jest możliwa. Ten serwer domowy jest przestarzały.
identity_server_error_no_identity_server_configured Please first configure an identity server. Najpierw skonfiguruj serwer tożsamości.
identity_server_error_terms_not_signed Please first accepts the terms of the identity server in the settings. Zaakceptuj najpierw reguły serwera tożsamości w ustawieniach.
identity_server_error_bulk_sha256_not_supported For your privacy, ${app_name} only supports sending hashed user email addresses and phone numbers. W trosce o Twoją prywatność, ${app_name} wspiera wyłącznie wysyłanie hashowanych adresów e-mail i numerów telefonu.
identity_server_error_binding_error The association has failed. Powiązanie nieudane.
Key English Polish State
invite_friends Invite friends Zaproś przyjaciół
invite_friends_rich_title 🔐️ Join me on ${app_name} 🔐️ Dołącz do mnie na ${app_name}
invite_friends_text Hey, talk to me on ${app_name}: %s Cześć, pogadaj ze mną na ${app_name}: %s
invite_just_to_this_room Just to this room Tylko do tego pokoju
invite_just_to_this_room_desc They won’t be a part of %s Nie będą częścią %s
invite_people_menu Invite people Zaproś osoby
invite_people_to_your_space Invite people to your space Zaproś osoby do Twojej przestrzeni
invite_people_to_your_space_desc It’s just you at the moment. %s will be even better with others. Aktualnie jesteś tu tylko Ty. %s będzie jeszcze lepsze, gdy dołączą inni.
invites_empty_message This is where your new requests and invites will be. Tutaj będą twoje nowe zaproszenia.
invites_empty_title Nothing new. Brak zaproszeń.
invites_title Invites Zaproszenia
invite_to_space Invite to %s Zaproś do %s
invite_to_space_with_name Invite to %s Zaproś do %s
invite_to_space_with_name_desc They’ll be able to explore %s Będą w stanie przeglądać %s
invite_unknown_users_dialog_content Unable to find profiles for the Matrix IDs listed below. Would you like to invite them anyway?

%s
Nie można znaleźć profili dla poniższych ID Matrix. Czy chcesz zaprosić je mimo to?

%s
invite_unknown_users_dialog_submit Invite anyway Zaproś mimo to
invite_users_to_room_action_invite INVITE ZAPROŚ
invite_users_to_room_failure We could not invite users. Please check the users you want to invite and try again. Nie udało się zaprosić użytkowników. Sprawdź osoby, które chcesz zaprosić i spróbuj ponownie.
invite_users_to_room_title Invite Users Zaproś użytkowników
inviting_users_to_room Inviting users… Zapraszanie użytkowników…
it_may_take_some_time Please be patient, it may take some time. Prosimy o cierpliwość, to może zając chwilę.
jitsi_leave_conf_to_join_another_one_content Leave the current conference and switch to the other one? Opuścić obecną konferencję i przejść do innej?
join_anyway Join Anyway Dołącz pomimo to
joining_replacement_room Join replacement room Dołącz do pokoju zastępczego
join_room Join Room Dołącz do pokoju
join_space Join Space Dołącz do przestrzeni
keep_it_safe Keep it safe Chroń go
key_authenticity_not_guaranteed The authenticity of this encrypted message can't be guaranteed on this device. Autentyczność tej wiadomości szyfrowanej nie jest gwarantowana na tym urządzeniu.
keys_backup_banner_in_progress Backing up your keys. This may take several minutes… Tworzenei kopii zapasowej kluczy…
keys_backup_banner_recover_line1 Never lose encrypted messages Nigdy nie utrać zaszyfrowanych wiadomości

Loading…

Invite anyway
Zaproś mimo to
9 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
invite_unknown_users_dialog_submit
Flags
java-format
String age
9 months ago
Source string age
10 months ago
Translation file
library/ui-strings/src/main/res/values-pl/strings.xml, string 1981