View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

invite_unknown_users_dialog_content
English
Unable to find profiles for the Matrix IDs listed below. Would you like to invite them anyway?

%s
87/980
Key English Polish State
external_link_confirmation_message The link %1$s is taking you to another site: %2$s.

Are you sure you want to continue?
Link %1$s kieruje do innej strony: %2$s.

Czy na pewno kontynuować?
create_room_dm_failure We couldn't create your DM. Please check the users you want to invite and try again. Nie mogliśmy utworzyć Twojej wiadomości bezpośredniej. Sprawdź użytkownika, któremu chcesz wysłać zaproszenie i spróbuj ponownie.
add_members_to_room Add members Dodaj członków
add_people Add people Dodaj osoby
invite_users_to_room_action_invite INVITE ZAPROŚ
inviting_users_to_room Inviting users… Zapraszanie użytkowników…
invite_users_to_room_title Invite Users Zaproś użytkowników
invite_friends Invite friends Zaproś przyjaciół
invite_friends_text Hey, talk to me on ${app_name}: %s Cześć, pogadaj ze mną na ${app_name}: %s
invite_friends_rich_title 🔐️ Join me on ${app_name} 🔐️ Dołącz do mnie na ${app_name}
invitation_sent_to_one_user Invitation sent to %1$s Zaproszenie wysłane do %1$s
invitations_sent_to_two_users Invitations sent to %1$s and %2$s Zaproszenia wysłane do %1$s i %2$s
not_a_valid_qr_code It's not a valid matrix QR code To nie jest prawidłowy kod QR Matrix
invitations_sent_to_one_and_more_users Invitations sent to %1$s and one more Zaproszenia wysłane do %1$s i jeszcze jednej osoby
invite_users_to_room_failure We could not invite users. Please check the users you want to invite and try again. Nie udało się zaprosić użytkowników. Sprawdź osoby, które chcesz zaprosić i spróbuj ponownie.
invite_unknown_users_dialog_content Unable to find profiles for the Matrix IDs listed below. Would you like to invite them anyway?

%s
Nie można znaleźć profili dla poniższych ID Matrix. Czy chcesz zaprosić je mimo to?

%s
invite_unknown_users_dialog_submit Invite anyway Zaproś mimo to
user_code_scan Scan a QR code Zeskanuj kod QR
user_code_share Share my code Udostępnij mój kod
user_code_my_code My code Mój kod
user_code_info_text Share this code with people so they can scan it to add you and start chatting. Podziel się tym kodem z innymi ludźmi tak aby mogli go zeskanować, dzięki czemu będą mogli Ciebie dodać i rozpocząć konwersację.
choose_locale_current_locale_title Current language Bieżący język
choose_locale_other_locales_title Other available languages Inne dostępne języki
choose_locale_loading_locales Loading available languages… Ładowanie dostępnych języków…
open_terms_of Open terms of %s Otwórz warunki %s
disconnect_identity_server_dialog_content Disconnect from the identity server %s? Rozłączyć z serwerem tożsamości %s?
identity_server_error_outdated_identity_server This identity server is outdated. ${app_name} support only API V2. Ten serwer tożsamości jest przestarzały. ${app_name} obsługuje jedynie API V2.
identity_server_error_outdated_home_server This operation is not possible. The homeserver is outdated. Ta operacja nie jest możliwa. Ten serwer domowy jest przestarzały.
identity_server_error_no_identity_server_configured Please first configure an identity server. Najpierw skonfiguruj serwer tożsamości.
identity_server_error_terms_not_signed Please first accepts the terms of the identity server in the settings. Zaakceptuj najpierw reguły serwera tożsamości w ustawieniach.
identity_server_error_bulk_sha256_not_supported For your privacy, ${app_name} only supports sending hashed user email addresses and phone numbers. W trosce o Twoją prywatność, ${app_name} wspiera wyłącznie wysyłanie hashowanych adresów e-mail i numerów telefonu.
Key English Polish State
invited_by Invited by %s Zaproszono przez %s
invite_friends Invite friends Zaproś przyjaciół
invite_friends_rich_title 🔐️ Join me on ${app_name} 🔐️ Dołącz do mnie na ${app_name}
invite_friends_text Hey, talk to me on ${app_name}: %s Cześć, pogadaj ze mną na ${app_name}: %s
invite_just_to_this_room Just to this room Tylko do tego pokoju
invite_just_to_this_room_desc They won’t be a part of %s Nie będą częścią %s
invite_people_menu Invite people Zaproś osoby
invite_people_to_your_space Invite people to your space Zaproś osoby do Twojej przestrzeni
invite_people_to_your_space_desc It’s just you at the moment. %s will be even better with others. Aktualnie jesteś tu tylko Ty. %s będzie jeszcze lepsze, gdy dołączą inni.
invites_empty_message This is where your new requests and invites will be. Tutaj będą twoje nowe zaproszenia.
invites_empty_title Nothing new. Brak zaproszeń.
invites_title Invites Zaproszenia
invite_to_space Invite to %s Zaproś do %s
invite_to_space_with_name Invite to %s Zaproś do %s
invite_to_space_with_name_desc They’ll be able to explore %s Będą w stanie przeglądać %s
invite_unknown_users_dialog_content Unable to find profiles for the Matrix IDs listed below. Would you like to invite them anyway?

%s
Nie można znaleźć profili dla poniższych ID Matrix. Czy chcesz zaprosić je mimo to?

%s
invite_unknown_users_dialog_submit Invite anyway Zaproś mimo to
invite_users_to_room_action_invite INVITE ZAPROŚ
invite_users_to_room_failure We could not invite users. Please check the users you want to invite and try again. Nie udało się zaprosić użytkowników. Sprawdź osoby, które chcesz zaprosić i spróbuj ponownie.
invite_users_to_room_title Invite Users Zaproś użytkowników
inviting_users_to_room Inviting users… Zapraszanie użytkowników…
it_may_take_some_time Please be patient, it may take some time. Prosimy o cierpliwość, to może zając chwilę.
jitsi_leave_conf_to_join_another_one_content Leave the current conference and switch to the other one? Opuścić obecną konferencję i przejść do innej?
join_anyway Join Anyway Dołącz pomimo to
joining_replacement_room Join replacement room Dołącz do pokoju zastępczego
join_room Join Room Dołącz do pokoju
join_space Join Space Dołącz do przestrzeni
keep_it_safe Keep it safe Chroń go
key_authenticity_not_guaranteed The authenticity of this encrypted message can't be guaranteed on this device. Autentyczność tej wiadomości szyfrowanej nie jest gwarantowana na tym urządzeniu.
keys_backup_banner_in_progress Backing up your keys. This may take several minutes… Tworzenei kopii zapasowej kluczy…

Loading…

Unable to find profiles for the Matrix IDs listed below. Would you like to invite them anyway?

%s
Nie można znaleźć profili dla poniższych ID Matrix. Czy chcesz zaprosić je mimo to?

%sm
9 months ago
Unable to find profiles for the Matrix IDs listed below. Would you like to invite them anyway?

%s
Nie można znaleźć profili dla poniższych ID Matrix. Czy chcesz zaprosić je mimo to?

%sm
9 months ago
Unable to find profiles for the Matrix IDs listed below. Would you like to invite them anyway?

%s
Nie można znaleźć profili dla poniższych ID Matrix. Czy chcesz zaprosić je mimo to?
9 months ago
Unable to find profiles for the Matrix IDs listed below. Would you like to invite them anyway?

%s
Nie można znaleźć profili dla poniższych ID Matrix. Czy chcesz zaprosić je mimo to?
9 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
invite_unknown_users_dialog_content
Flags
java-format
String age
9 months ago
Source string age
10 months ago
Translation file
library/ui-strings/src/main/res/values-pl/strings.xml, string 1980