View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

notice_room_visibility_invited
English
all room members, from the point they are invited.
53/500
Key English Armenian State
notice_room_name_changed_by_you You changed the room name to: %1$s Դուք սենյակի անունը փոխել եք %1$s
notice_placed_video_call %s placed a video call.
notice_placed_video_call_by_you You placed a video call.
notice_placed_voice_call %s placed a voice call.
notice_placed_voice_call_by_you You placed a voice call.
notice_call_candidates %s sent data to setup the call.
notice_call_candidates_by_you You sent data to setup the call.
notice_answered_call %s answered the call. %sը պատասխանել է զանգին։
notice_answered_call_by_you You answered the call. Դուք պատասխանել եք զանգին։
notice_ended_call %s ended the call. %sը ավարտել է զանգը։
notice_ended_call_by_you You ended the call. Դուք ավարտել եք զանգը։
notice_made_future_room_visibility %1$s made future room history visible to %2$s %1$sը սենյակի ապագա պատմությունը տեսանելի է դարձրել %2$sին
notice_made_future_room_visibility_by_you You made future room history visible to %1$s Դուք սենյակի ապագա պատմությունը տեսանելի եք դարձրել %1$sին
notice_made_future_direct_room_visibility %1$s made future messages visible to %2$s %1$sը ապագա հաղորդագրությունները տեսանելի է դարձրել %2$sին
notice_made_future_direct_room_visibility_by_you You made future messages visible to %1$s Դուք ապագա հաղորդագրությունները տեսանելի եք դարձրել %1$sին
notice_room_visibility_invited all room members, from the point they are invited. սենյակի բոլոր անդամները, իրենց հրավիրման պահից սկսած։
notice_room_visibility_joined all room members, from the point they joined. սենյակի բոլոր անդամները, իրենց միանալու պահից սկսած։
notice_room_visibility_shared all room members. սենյակի բոլոր անդամները։
notice_room_visibility_world_readable anyone. ցանկացածը։
notice_room_update %s upgraded this room.
notice_room_update_by_you You upgraded this room.
notice_direct_room_update %s upgraded here.
notice_direct_room_update_by_you You upgraded here.
notice_room_server_acl_set_title %s set the server ACLs for this room.
notice_room_server_acl_set_title_by_you You set the server ACLs for this room.
notice_room_server_acl_set_banned • Servers matching %s are banned.
notice_room_server_acl_set_allowed • Servers matching %s are allowed.
notice_room_server_acl_set_ip_literals_allowed • Servers matching IP literals are allowed.
notice_room_server_acl_set_ip_literals_not_allowed • Servers matching IP literals are banned.
notice_room_server_acl_updated_title %s changed the server ACLs for this room.
notice_room_server_acl_updated_title_by_you You changed the server ACLs for this room.
Key English Armenian State
notice_room_third_party_registered_invite_by_you You accepted the invitation for %1$s
notice_room_third_party_registered_invite_with_reason %1$s accepted the invitation for %2$s. Reason: %3$s %1$sը ընդունել է %2$sի համար հրավերը։ Պատճառը` %3$s
notice_room_third_party_registered_invite_with_reason_by_you You accepted the invitation for %1$s. Reason: %2$s Դուք ընդունել եք %1$sի համար հրավերը։ Պատճառը` %2$s
notice_room_third_party_revoked_invite %1$s revoked the invitation for %2$s to join the room
notice_room_third_party_revoked_invite_by_you You revoked the invitation for %1$s to join the room
notice_room_topic_changed %1$s changed the topic to: %2$s
notice_room_topic_changed_by_you You changed the topic to: %1$s
notice_room_topic_removed %1$s removed the room topic
notice_room_topic_removed_by_you You removed the room topic
notice_room_unban %1$s unbanned %2$s
notice_room_unban_by_you You unbanned %1$s
notice_room_unban_with_reason %1$s unbanned %2$s. Reason: %3$s
notice_room_unban_with_reason_by_you You unbanned %1$s. Reason: %2$s
notice_room_update %s upgraded this room.
notice_room_update_by_you You upgraded this room.
notice_room_visibility_invited all room members, from the point they are invited. սենյակի բոլոր անդամները, իրենց հրավիրման պահից սկսած։
notice_room_visibility_joined all room members, from the point they joined. սենյակի բոլոր անդամները, իրենց միանալու պահից սկսած։
notice_room_visibility_shared all room members. սենյակի բոլոր անդամները։
notice_room_visibility_world_readable anyone. ցանկացածը։
notice_room_withdraw %1$s withdrew %2$s's invitation
notice_room_withdraw_by_you You withdrew %1$s's invitation
notice_room_withdraw_with_reason %1$s withdrew %2$s's invitation. Reason: %3$s %1$sը ետ է կանչել %2$sի հրավերը։ Պատճառը` %3$s
notice_room_withdraw_with_reason_by_you You withdrew %1$s's invitation. Reason: %2$s Դուք ետ եք կանչել %1$sի հրավերը։ Պատճառը` %2$s
notice_voice_broadcast_ended %1$s ended a voice broadcast.
notice_voice_broadcast_ended_by_you You ended a voice broadcast.
notice_widget_added %1$s added %2$s widget
notice_widget_added_by_you You added %1$s widget
notice_widget_modified %1$s modified %2$s widget
notice_widget_modified_by_you You modified %1$s widget
notice_widget_removed %1$s removed %2$s widget

Loading…

all room members, from the point they are invited.
սենյակի բոլոր անդամները, իրենց հրավիրման պահից սկսած։
a year ago
Browse all component changes
User avatar deleted-1629

Source string comment

The dot should NOT come here. It contradicts with the grammar of languages whose structure is SOV.

2 years ago

Things to check

Has been translated

Last translation was "սենյակի բոլոր անդամները, իրենց հրավիրման պահից սկսած։".

Fix string

Reset

Comments

There is 1 comment for this string.

View

Glossary

English Armenian
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
notice_room_visibility_invited
Flags
java-format
String age
a year ago
Source string age
3 years ago
Translation file
library/ui-strings/src/main/res/values-hy/strings.xml, string 58