View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

verification_request_was_sent
English
A verification request has been sent. Open one of your other sessions to accept and start the verification.
0/1070
Key English Vietnamese State
delete_event_dialog_content Are you sure you wish to remove (delete) this event? Note that if you delete a room name or topic change, it could undo the change. Bạn có chắc chắn muốn loại bỏ (xóa) sự kiện này không? Lưu ý rằng nếu bạn xóa tên phòng hoặc thay đổi chủ đề, nó có thể hoàn tác thay đổi.
delete_event_dialog_reason_checkbox Include a reason Bao gồm một lý do
delete_event_dialog_reason_hint Reason for redacting Lý do tái sửa
event_redacted_by_user_reason_with_reason Event deleted by user, reason: %1$s Sự kiện bị người dùng xóa, lý do: %1$s
event_redacted_by_admin_reason_with_reason Event moderated by room admin, reason: %1$s Sự kiện được kiểm duyệt bởi người quản trị phòng, lý do: %1$s
keys_backup_restore_success_title_already_up_to_date Keys are already up to date! Chìa khóa đã được cập nhật!
login_default_session_public_name ${app_name} Android ${app_name} Android
settings_key_requests Key Requests Yêu cầu chìa khóa
settings_export_trail Export Audit Kiểm toán Xuất
settings_nightly_build Nightly build Bản dựng hằng ngày
settings_nightly_build_update Get the latest build (note: you may have trouble to sign in) Tải bản dựng mới nhất (ghi chú: bạn có thể gặp vấn đề khi đăng nhập)
e2e_use_keybackup Unlock encrypted messages history Mở khóa lịch sử tin nhắn được mã hóa
refresh Refresh Làm tươi
new_session New login. Was this you? Đăng nhập mới. Đây có phải là bạn không?
verify_new_session_notice Use this session to verify your new one, granting it access to encrypted messages. Sử dụng phiên này để xác thực phiên mới của bạn, cấp cho nó quyền truy cập vào các tin nhắn được mã hóa.
verification_request_was_sent A verification request has been sent. Open one of your other sessions to accept and start the verification.
verify_new_session_was_not_me This wasn’t me Không phải tôi
verify_new_session_compromized Your account may be compromised Tài khoản của bạn có thể bị xâm phạm
_resume Resume Tiếp tục
verify_cancel_self_verification_from_untrusted If you cancel, you won’t be able to read encrypted messages on this device, and other users won’t trust it Nếu bạn hủy, bạn sẽ không thể đọc tin nhắn được mã hóa trên thiết bị này và những người dùng khác sẽ không tin tưởng nó
verify_cancel_self_verification_from_trusted If you cancel, you won’t be able to read encrypted messages on your new device, and other users won’t trust it Nếu bạn hủy, bạn sẽ không thể đọc tin nhắn được mã hóa trên thiết bị mới của mình và những người dùng khác sẽ không tin tưởng nó
verify_cancel_other You won’t verify %1$s (%2$s) if you cancel now. Start again in their user profile. Bạn sẽ không xác thực %1$s (%2$s) nếu bạn hủy ngay. Bắt đầu lại trong hồ sơ người dùng của họ.
verify_not_me_self_verification One of the following may be compromised:

- Your password
- Your homeserver
- This device, or the other device
- The internet connection either device is using

We recommend you change your password & recovery key in Settings immediately.
Một trong những điều sau đây có thể bị xâm phạm:

- Mật khẩu của bạn
- Máy chủ nhà của bạn
- Thiết bị này hoặc thiết bị kia
- Kết nối internet mà một trong hai thiết bị đang sử dụng

Chúng tôi khuyên bạn nên thay đổi mật khẩu và khóa khôi phục trong Cài đặt ngay lập tức.
verify_cancelled_notice Verification has been canceled. You can start verification again. Xác thực đã bị hủy bỏ. Bạn có thể bắt đầu xác thực lại.
verification_not_found The verification request was not found. It may have been cancelled, or handled by another session.
verify_invalid_qr_notice This QR code looks malformed. Please try to verify with another method.
verification_cancelled Verification Canceled Xác thực đã bị hủy bỏ
recovery_passphrase Recovery Passphrase Cụm mật khẩu phục hồi
message_key Message Key Chìa khóa tin nhắn
enter_account_password Enter your %s to continue. Nhập %s của bạn để tiếp tục.
bootstrap_dont_reuse_pwd Don’t use your account password. Không sử dụng mật khẩu tài khoản của bạn.
Key English Vietnamese State
verification_profile_device_new_signing %1$s (%2$s) signed in using a new session: %1$s (%2$s) đã đăng nhập bằng phiên mới:
verification_profile_device_untrust_info Until this user trusts this session, messages sent to and from it are labeled with warnings. Alternatively, you can manually verify it. Cho đến khi người dùng này tin tưởng phiên này, tin nhắn được gửi đến nó và từ nó đều mang nhãn cảnh báo. Ngoài ra, bạn có thể xác thực thủ công.
verification_profile_device_verified_because This session is trusted for secure messaging because %1$s (%2$s) verified it: Phiên này được tin cậy để nhắn tin an toàn vì %1$s (%2$s) đã xác thực:
verification_profile_other_device_untrust_info Until this user trusts this session, messages sent to and from it are labeled with warnings. Trước khi người dùng này tin tưởng phiên này, các tin nhắn gửi đến phiên và từ phiên đều mang nhãn cảnh báo.
verification_profile_verified Verified Đã xác thực
verification_profile_verify Verify Xác thực
verification_profile_warning Warning Cảnh báo
verification_request Verification Request Yêu cầu xác minh
verification_request_notice To be secure, verify %s by checking a one-time code. Để an toàn, hãy xác thực %s bằng cách kiểm tra mã một lần.
verification_request_other_accepted %s accepted %s đã chấp nhận
verification_request_other_cancelled %s canceled %s đã hủy bỏ
verification_request_start_notice To be secure, do this in person or use another way to communicate. Để được an toàn, hãy làm điều này trực tiếp hoặc sử dụng một cách khác để giao tiếp.
verification_request_waiting Waiting… Đang chờ…
verification_request_waiting_for Waiting for %s… Đang chờ %s…
verification_request_waiting_for_recovery Verifying from Secure Key or Phrase… Xác thực bằng khóa bảo mật hay chuỗi từ bảo mật…
verification_request_was_sent A verification request has been sent. Open one of your other sessions to accept and start the verification.
verification_request_you_accepted You accepted Bạn đã chấp nhận
verification_request_you_cancelled You canceled Bạn đã hủy bỏ
verification_sas_do_not_match They don't match Chúng không phù hợp
verification_sas_match They match Chúng phù hợp
verification_scan_emoji_subtitle If you're not in person, compare emoji instead Nếu bạn không trực tiếp, hãy so sánh biểu tượng cảm xúc thay thế
verification_scan_emoji_title Can't scan Không thể quét
verification_scan_notice Scan the code with the other user's device to securely verify each other Quét mã bằng thiết bị của người dùng khác để xác thực lẫn nhau một cách an toàn
verification_scan_self_emoji_subtitle Verify by comparing emoji instead Thay vào đó, xác thực bằng cách so sánh biểu tượng cảm xúc
verification_scan_self_notice Scan the code with your other device or switch and scan with this device Quét mã bằng thiết bị khác của bạn hoặc chuyển đổi và quét bằng thiết bị này
verification_scan_their_code Scan their code Quét mã của họ
verification_scan_with_this_device Scan with this device Quét bằng thiết bị này
verification_sent Verification Sent Xác minh đã gửi
verification_use_passphrase If you can’t access an existing session Nếu bạn không thể truy nhập phiên hiện có
verification_verified_user Verified %s Đã xác thực %s

Loading…

A verification request has been sent. Open one of your other sessions to accept and start the verification.
+
10 months ago
A verification request has been sent. Open one of your other sessions to accept and start the verification.
+
10 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Last translation was "+".

Fix string

Reset

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
verification_request_was_sent
Flags
java-format
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
library/ui-strings/src/main/res/values-vi/strings.xml, string 1837