View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

notice_room_server_acl_set_ip_literals_allowed
English
• Servers matching IP literals are allowed.
0/430
Key English Albanian State
notice_made_future_room_visibility_by_you You made future room history visible to %1$s E bëtë historikun e ardhshëm të dhomë të dukshëm për %1$s
notice_made_future_direct_room_visibility %1$s made future messages visible to %2$s %1$s i bëri mesazhet e ardhshëm të dukshëm për %2$s
notice_made_future_direct_room_visibility_by_you You made future messages visible to %1$s I bëtë mesazhet e ardhshëm të dukshëm për %1$s
notice_room_visibility_invited all room members, from the point they are invited. për krejt anëtarët e dhomës, prej çastit kur janë ftuar.
notice_room_visibility_joined all room members, from the point they joined. për krejt anëtarët e dhomës, prej çastit kur morën pjesë.
notice_room_visibility_shared all room members. krejt anëtarët e dhomës.
notice_room_visibility_world_readable anyone. cilido.
notice_room_update %s upgraded this room. %s e përmirësoi këtë dhomë.
notice_room_update_by_you You upgraded this room. Përmirësuat këtë dhomë.
notice_direct_room_update %s upgraded here. %s këtu u përmirësua.
notice_direct_room_update_by_you You upgraded here. U përmirësuat këtu.
notice_room_server_acl_set_title %s set the server ACLs for this room. %s ujdisi ACL-ra shërbyesi për këtë dhomë.
notice_room_server_acl_set_title_by_you You set the server ACLs for this room. Ujdisët ACL-ra shërbyesi për këtë dhomë.
notice_room_server_acl_set_banned • Servers matching %s are banned. • Shërbyesit që kanë përputhje me %s janë të ndaluar.
notice_room_server_acl_set_allowed • Servers matching %s are allowed. • Shërbyesit që kanë përputhje me %s janë të lejuar.
notice_room_server_acl_set_ip_literals_allowed • Servers matching IP literals are allowed.
notice_room_server_acl_set_ip_literals_not_allowed • Servers matching IP literals are banned.
notice_room_server_acl_updated_title %s changed the server ACLs for this room. %s ndryshoi ACL-ra shërbyesi për këtë dhomë.
notice_room_server_acl_updated_title_by_you You changed the server ACLs for this room. Ndryshuat ACL-ra shërbyesi për këtë dhomë.
notice_room_server_acl_changes %d server ACLs change %d ndryshim ACL-sh shërbyesi
notice_room_server_acl_updated_banned • Servers matching %s are now banned. • Shërbyesit që kanë përputhje me %s tani janë të ndaluar.
notice_room_server_acl_updated_was_banned • Servers matching %s were removed from the ban list. • Shërbyesit që kanë përputhje me %s u hoqën nga lista e ndalimeve.
notice_room_server_acl_updated_allowed • Servers matching %s are now allowed. • Shërbyesit që kanë përputhje me %s tani janë të lejuar.
notice_room_server_acl_updated_was_allowed • Servers matching %s were removed from the allowed list. • Shërbyes që kanë përputhje me %s u hoqën nga lista e të lejuarve.
notice_room_server_acl_updated_ip_literals_allowed • Servers matching IP literals are now allowed.
notice_room_server_acl_updated_ip_literals_not_allowed • Servers matching IP literals are now banned.
notice_room_server_acl_updated_no_change No change. Pa ndryshim.
notice_room_server_acl_allow_is_empty 🎉 All servers are banned from participating! This room can no longer be used. 🎉 U është penguar pjesëmarrja krejt shërbyesve! Kjo dhomë s’mund të përdoret më.
notice_avatar_changed_too (avatar was changed too) (u ndryshua edhe avatari)
notice_room_name_removed %1$s removed the room name %1$s hoqi emrin e dhomës
notice_room_name_removed_by_you You removed the room name Hoqët emrin e dhomës
Key English Albanian State
notice_room_name_changed_by_you You changed the room name to: %1$s Ndryshuat emrin e dhomës në: %1$s
notice_room_name_removed %1$s removed the room name %1$s hoqi emrin e dhomës
notice_room_name_removed_by_you You removed the room name Hoqët emrin e dhomës
notice_room_reject %1$s rejected the invitation %1$s hodhi tej ftesën
notice_room_reject_by_you You rejected the invitation Hodhët poshtë ftesën
notice_room_reject_with_reason %1$s rejected the invitation. Reason: %2$s %1$s hodhi poshtë ftesën. Arsye: %2$s
notice_room_reject_with_reason_by_you You rejected the invitation. Reason: %1$s Hodhët poshtë ftesën. Arsye: %1$s
notice_room_remove %1$s removed %2$s %1$s përzuri %2$s
notice_room_remove_by_you You removed %1$s Përzutë %1$s
notice_room_remove_with_reason %1$s removed %2$s. Reason: %3$s %1$s përzuri %2$s. Arsye: %3$s
notice_room_remove_with_reason_by_you You removed %1$s. Reason: %2$s Përzutë %1$s. Arsye: %2$s
notice_room_server_acl_allow_is_empty 🎉 All servers are banned from participating! This room can no longer be used. 🎉 U është penguar pjesëmarrja krejt shërbyesve! Kjo dhomë s’mund të përdoret më.
notice_room_server_acl_changes %d server ACLs change %d ndryshim ACL-sh shërbyesi
notice_room_server_acl_set_allowed • Servers matching %s are allowed. • Shërbyesit që kanë përputhje me %s janë të lejuar.
notice_room_server_acl_set_banned • Servers matching %s are banned. • Shërbyesit që kanë përputhje me %s janë të ndaluar.
notice_room_server_acl_set_ip_literals_allowed • Servers matching IP literals are allowed.
notice_room_server_acl_set_ip_literals_not_allowed • Servers matching IP literals are banned.
notice_room_server_acl_set_title %s set the server ACLs for this room. %s ujdisi ACL-ra shërbyesi për këtë dhomë.
notice_room_server_acl_set_title_by_you You set the server ACLs for this room. Ujdisët ACL-ra shërbyesi për këtë dhomë.
notice_room_server_acl_updated_allowed • Servers matching %s are now allowed. • Shërbyesit që kanë përputhje me %s tani janë të lejuar.
notice_room_server_acl_updated_banned • Servers matching %s are now banned. • Shërbyesit që kanë përputhje me %s tani janë të ndaluar.
notice_room_server_acl_updated_ip_literals_allowed • Servers matching IP literals are now allowed.
notice_room_server_acl_updated_ip_literals_not_allowed • Servers matching IP literals are now banned.
notice_room_server_acl_updated_no_change No change. Pa ndryshim.
notice_room_server_acl_updated_title %s changed the server ACLs for this room. %s ndryshoi ACL-ra shërbyesi për këtë dhomë.
notice_room_server_acl_updated_title_by_you You changed the server ACLs for this room. Ndryshuat ACL-ra shërbyesi për këtë dhomë.
notice_room_server_acl_updated_was_allowed • Servers matching %s were removed from the allowed list. • Shërbyes që kanë përputhje me %s u hoqën nga lista e të lejuarve.
notice_room_server_acl_updated_was_banned • Servers matching %s were removed from the ban list. • Shërbyesit që kanë përputhje me %s u hoqën nga lista e ndalimeve.
notice_room_third_party_invite %1$s sent an invitation to %2$s to join the room %1$s dërgoi një ftesë për %2$s që të marrë pjesë në dhomë
notice_room_third_party_invite_by_you You sent an invitation to %1$s to join the room Dërguat një ftesë te %1$s për të ardhur te dhoma

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Albanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
notice_room_server_acl_set_ip_literals_allowed
Flags
java-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
library/ui-strings/src/main/res/values-sq/strings.xml, string 70