View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

The app store title, there's a 30 character limit

title.txt:1
English
Element - Secure Messenger
28/50
Key English Slovak State
title.txt:1 Element - Secure Messenger Element - Bezpečný messenger
short_description.txt:1 Group messenger - encrypted messaging, group chat and video calls Skupinový messenger - šifrované správy, skupinové konverzácie a videohovory
full_description.txt:1 Element is both a secure messenger and a productivity team collaboration app that is ideal for group chats while remote working. This chat app uses end-to-end encryption to provide powerful video conferencing, file sharing and voice calls.

<b>Element’s features include:</b>
- Advanced online communication tools
- Fully encrypted messages to allow safer corporate communication, even for remote workers
- Decentralized chat based on the Matrix open source framework
- File sharing securely with encrypted data while managing projects
- Video chats with Voice over IP and screen sharing
- Easy integration with your favourite online collaboration tools, project management tools, VoIP services and other team messaging apps

Element is completely different from other messaging and collaboration apps. It operates on Matrix, an open network for secure messaging and decentralized communication. It allows self-hosting to give users maximum ownership and control of their data and messages.

<b>Privacy and encrypted messaging</b>
Element protects you from unwanted ads, data mining and walled gardens. It also secures all your data, one-to-one video and voice communication through end-to-end encryption and cross-signed device verification.

Element gives you control over your privacy while allowing you to communicate securely with anyone on the Matrix network, or other business collaboration tools by integrating with apps such as Slack.

<b>Element can be self-hosted</b>
To allow more control of your sensitive data and conversations, Element can be self-hosted or you can choose any Matrix-based host - the standard for open source, decentralized communication. Element gives you privacy, security compliance and integration flexibility.

<b>Own your data</b>
You decide where to keep your data and messages. Without the risk of data mining or access from third parties.

Element puts you in control in different ways:
1. Get a free account on the matrix.org public server hosted by the Matrix developers, or choose from thousands of public servers hosted by volunteers
2. Self-host your account by running a server on your own IT infrastructure
3. Sign up for an account on a custom server by simply subscribing to the Element Matrix Services hosting platform

<b>Open messaging and collaboration</b>
You can chat with anyone on the Matrix network, whether they’re using Element, another Matrix app or even if they are using a different messaging app.

<b>Super secure</b>
Real end-to-end encryption (only those in the conversation can decrypt messages), and cross-signed device verification.

<b>Complete communication and integration</b>
Messaging, voice and video calls, file sharing, screen sharing and a whole bunch of integrations, bots and widgets. Build rooms, communities, stay in touch and get things done.

<b>Pick up where you left off</b>
Stay in touch wherever you are with fully synchronised message history across all your devices and on the web at https://app.element.io

<b>Open source</b>
Element Android is an open source project, hosted by GitHub. Please report bugs and/or contribute to its development at https://github.com/element-hq/element-android
Element je bezpečný messenger a zároveň aplikácia na tímovú spoluprácu, ktorá je ideálna na skupinové konverzácie pri práci na diaľku. Táto komunikačná aplikácia využíva end-to-end šifrovanie na poskytovanie výkonných videokonferencií, zdieľania súborov a hlasových hovorov.

<b>Funkcie aplikácie Element zahŕňajú:</b>
- Pokročilé nástroje na online komunikáciu
- Plne šifrované správy umožňujúce bezpečnejšiu firemnú komunikáciu aj pre pracovníkov na diaľku
- Decentralizované konverzácie založené na open source frameworku Matrix
- Bezpečné zdieľanie súborov so šifrovanými údajmi pri správe projektov
- Videochaty s funkciou Voice over IP a zdieľaním obrazovky
- Jednoduchá integrácia s obľúbenými nástrojmi na online spoluprácu, nástrojmi na riadenie projektov, službami VoIP a inými aplikáciami na tímovú komunikáciu

Element sa úplne líši od ostatných aplikácií na zasielanie správ a spoluprácu. Funguje na Matrixe, otvorenej sieti na bezpečné posielanie správ a decentralizovanú komunikáciu. Umožňuje vlastný hosting, aby používatelia získali maximálne vlastníctvo a kontrolu nad svojimi údajmi a správami.

<b>Súkromie a šifrovanie správ</b>
Element vás chráni pred nežiaducimi reklamami, ťažbou údajov a tzv. walled gardens. Zabezpečuje tiež všetky vaše údaje, video a hlasovú komunikáciu jeden na jedného prostredníctvom end-to-end šifrovania a overovania zariadení krížovým podpisovaním.

Element vám poskytuje kontrolu nad vaším súkromím a zároveň vám umožňuje bezpečne komunikovať s kýmkoľvek v sieti Matrix alebo s inými nástrojmi na podnikovú spoluprácu vďaka integrácii s aplikáciami, ako je napríklad Slack.

<b>Element môže byť na vašom vlastnom serveri</b>
Aby ste mali väčšiu kontrolu nad svojimi citlivými údajmi a konverzáciami, Element môže byť na vašom vlastnom serveri alebo si môžete vybrať ľubovoľný hosting založený na systéme Matrix - štandarde pre decentralizovanú komunikáciu s otvoreným zdrojovým kódom. Element vám poskytuje súkromie, súlad s bezpečnostnými predpismi a flexibilitu integrácie.

<b>Vlastnite svoje údaje</b>
Vy rozhodujete o tom, kde budú vaše údaje a správy uložené. Bez rizika získavania údajov alebo prístupu tretích strán.

Element vám dáva kontrolu rôznymi spôsobmi:
1. Získajte bezplatné konto na verejnom serveri matrix.org, ktorý hostia vývojári Matrixu, alebo si vyberte z tisícov verejných serverov, ktoré hostia dobrovoľníci.
2. Vlastný hosting účtu spustením servera na vlastnej IT infraštruktúre.
3. Zaregistrujte si účet na vlastnom serveri tak, že si jednoducho predplatíte hostingovú platformu Element Matrix Services.

<b>Otvorené zasielanie správ a spolupráca</b>
Môžete komunikovať s kýmkoľvek v sieti Matrix, či už používa aplikáciu Element, inú aplikáciu Matrix alebo dokonca ak používa inú aplikáciu na zasielanie správ.

<b>Vynikajúce zabezpečenie</b>
Skutočné end-to-end šifrovanie (správy môžu dešifrovať len účastníci konverzácie) a krížové overovanie zariadení.

<b>Kompletná komunikácia a integrácia</b>
Správy, hlasové a video hovory, zdieľanie súborov, zdieľanie obrazovky a celý rad integrácií, botov a widgetov. Vytvárajte miestnosti, komunity, zostaňte v kontakte a vybavte veci.

<b>Nadviažte tam, kde ste skončili</b>
Buďte v kontakte, nech ste kdekoľvek, vďaka plne synchronizovanej histórii správ vo všetkých zariadeniach a na webe na adrese https://app.element.io.

<b>Otvorený zdroj</b>
Element Android je projekt s otvoreným zdrojovým kódom, ktorého hostiteľom je GitHub. Nahláste prosím chyby a/alebo prispejte k jeho vývoju na https://github.com/element-hq/element-android
changelogs/40106140.txt:1 Main changes in this version: Bugfixes and improvements.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Hlavné zmeny v tejto verzii: Opravy chýb a vylepšenia.
Úplný zoznam zmien: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106120.txt:1 Main changes in this version: Security release.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Hlavné zmeny v tejto verzii: Bezpečnostné vydanie.
Úplný zoznam zmien: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106100.txt:1 Main changes in this version: add Mobile Device Management and functional members support.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Hlavné zmeny v tejto verzii: pridanie správy mobilných zariadení a podpory funkčných členov.
Úplný zoznam zmien: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106080.txt:1 Main changes in this version: Bugfixes.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Hlavné zmeny v tejto verzii: Opravy chýb.
Úplný zoznam zmien: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106060.txt:1 Main changes in this version: mainly bug fixes.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Hlavné zmeny v tejto verzii: hlavne opravy chýb.
Úplný zoznam zmien: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106050.txt:1 Main changes in this version: corrective release.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Hlavné zmeny v tejto verzii: opravné vydanie.
Úplný zoznam zmien: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106030.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Hlavné zmeny v tejto verzii: Element Android teraz používa Crypto Rust SDK.
Úplný zoznam zmien: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106020.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Hlavné zmeny v tejto verzii: Element Android teraz používa Crypto Rust SDK.
Úplný zoznam zmien: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106010.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Hlavné zmeny v tejto verzii: Element Android teraz používa Crypto Rust SDK.
Úplný zoznam zmien: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106000.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Hlavné zmeny v tejto verzii: Element Android teraz používa Crypto Rust SDK.
Úplný zoznam zmien: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105320.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Hlavné zmeny v tejto verzii: Hlavne oprava chýb.
Úplný zoznam zmien: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105300.txt:1 Main changes in this version: permalinks to rooms, spaces, users and messages are now displayed as pills in the timeline. We also fixed some issues with custom stickers and the read marker getting stuck in the past.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Hlavné zmeny v tejto verzii: Trvalé odkazy na miestnosti, priestory, používateľov a správy sa teraz zobrazujú ako pilulky na časovej osi. Opravili sme aj niektoré problémy s vlastnými nálepkami a značkou prečítania, ktorá sa zasekávala v minulosti.
Úplný zoznam zmien: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105280.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Hlavné zmeny v tejto verzii: Hlavne opravy chýb.
Úplný zoznam zmien: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Key English Slovak State
changelogs/40105280.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Hlavné zmeny v tejto verzii: Hlavne opravy chýb.
Úplný zoznam zmien: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105300.txt:1 Main changes in this version: permalinks to rooms, spaces, users and messages are now displayed as pills in the timeline. We also fixed some issues with custom stickers and the read marker getting stuck in the past.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Hlavné zmeny v tejto verzii: Trvalé odkazy na miestnosti, priestory, používateľov a správy sa teraz zobrazujú ako pilulky na časovej osi. Opravili sme aj niektoré problémy s vlastnými nálepkami a značkou prečítania, ktorá sa zasekávala v minulosti.
Úplný zoznam zmien: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105320.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Hlavné zmeny v tejto verzii: Hlavne oprava chýb.
Úplný zoznam zmien: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106000.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Hlavné zmeny v tejto verzii: Element Android teraz používa Crypto Rust SDK.
Úplný zoznam zmien: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106010.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Hlavné zmeny v tejto verzii: Element Android teraz používa Crypto Rust SDK.
Úplný zoznam zmien: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106020.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Hlavné zmeny v tejto verzii: Element Android teraz používa Crypto Rust SDK.
Úplný zoznam zmien: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106030.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Hlavné zmeny v tejto verzii: Element Android teraz používa Crypto Rust SDK.
Úplný zoznam zmien: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106050.txt:1 Main changes in this version: corrective release.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Hlavné zmeny v tejto verzii: opravné vydanie.
Úplný zoznam zmien: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106060.txt:1 Main changes in this version: mainly bug fixes.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Hlavné zmeny v tejto verzii: hlavne opravy chýb.
Úplný zoznam zmien: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106080.txt:1 Main changes in this version: Bugfixes.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Hlavné zmeny v tejto verzii: Opravy chýb.
Úplný zoznam zmien: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106100.txt:1 Main changes in this version: add Mobile Device Management and functional members support.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Hlavné zmeny v tejto verzii: pridanie správy mobilných zariadení a podpory funkčných členov.
Úplný zoznam zmien: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106120.txt:1 Main changes in this version: Security release.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Hlavné zmeny v tejto verzii: Bezpečnostné vydanie.
Úplný zoznam zmien: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106140.txt:1 Main changes in this version: Bugfixes and improvements.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Hlavné zmeny v tejto verzii: Opravy chýb a vylepšenia.
Úplný zoznam zmien: https://github.com/element-hq/element-android/releases
full_description.txt:1 Element is both a secure messenger and a productivity team collaboration app that is ideal for group chats while remote working. This chat app uses end-to-end encryption to provide powerful video conferencing, file sharing and voice calls.

<b>Element’s features include:</b>
- Advanced online communication tools
- Fully encrypted messages to allow safer corporate communication, even for remote workers
- Decentralized chat based on the Matrix open source framework
- File sharing securely with encrypted data while managing projects
- Video chats with Voice over IP and screen sharing
- Easy integration with your favourite online collaboration tools, project management tools, VoIP services and other team messaging apps

Element is completely different from other messaging and collaboration apps. It operates on Matrix, an open network for secure messaging and decentralized communication. It allows self-hosting to give users maximum ownership and control of their data and messages.

<b>Privacy and encrypted messaging</b>
Element protects you from unwanted ads, data mining and walled gardens. It also secures all your data, one-to-one video and voice communication through end-to-end encryption and cross-signed device verification.

Element gives you control over your privacy while allowing you to communicate securely with anyone on the Matrix network, or other business collaboration tools by integrating with apps such as Slack.

<b>Element can be self-hosted</b>
To allow more control of your sensitive data and conversations, Element can be self-hosted or you can choose any Matrix-based host - the standard for open source, decentralized communication. Element gives you privacy, security compliance and integration flexibility.

<b>Own your data</b>
You decide where to keep your data and messages. Without the risk of data mining or access from third parties.

Element puts you in control in different ways:
1. Get a free account on the matrix.org public server hosted by the Matrix developers, or choose from thousands of public servers hosted by volunteers
2. Self-host your account by running a server on your own IT infrastructure
3. Sign up for an account on a custom server by simply subscribing to the Element Matrix Services hosting platform

<b>Open messaging and collaboration</b>
You can chat with anyone on the Matrix network, whether they’re using Element, another Matrix app or even if they are using a different messaging app.

<b>Super secure</b>
Real end-to-end encryption (only those in the conversation can decrypt messages), and cross-signed device verification.

<b>Complete communication and integration</b>
Messaging, voice and video calls, file sharing, screen sharing and a whole bunch of integrations, bots and widgets. Build rooms, communities, stay in touch and get things done.

<b>Pick up where you left off</b>
Stay in touch wherever you are with fully synchronised message history across all your devices and on the web at https://app.element.io

<b>Open source</b>
Element Android is an open source project, hosted by GitHub. Please report bugs and/or contribute to its development at https://github.com/element-hq/element-android
Element je bezpečný messenger a zároveň aplikácia na tímovú spoluprácu, ktorá je ideálna na skupinové konverzácie pri práci na diaľku. Táto komunikačná aplikácia využíva end-to-end šifrovanie na poskytovanie výkonných videokonferencií, zdieľania súborov a hlasových hovorov.

<b>Funkcie aplikácie Element zahŕňajú:</b>
- Pokročilé nástroje na online komunikáciu
- Plne šifrované správy umožňujúce bezpečnejšiu firemnú komunikáciu aj pre pracovníkov na diaľku
- Decentralizované konverzácie založené na open source frameworku Matrix
- Bezpečné zdieľanie súborov so šifrovanými údajmi pri správe projektov
- Videochaty s funkciou Voice over IP a zdieľaním obrazovky
- Jednoduchá integrácia s obľúbenými nástrojmi na online spoluprácu, nástrojmi na riadenie projektov, službami VoIP a inými aplikáciami na tímovú komunikáciu

Element sa úplne líši od ostatných aplikácií na zasielanie správ a spoluprácu. Funguje na Matrixe, otvorenej sieti na bezpečné posielanie správ a decentralizovanú komunikáciu. Umožňuje vlastný hosting, aby používatelia získali maximálne vlastníctvo a kontrolu nad svojimi údajmi a správami.

<b>Súkromie a šifrovanie správ</b>
Element vás chráni pred nežiaducimi reklamami, ťažbou údajov a tzv. walled gardens. Zabezpečuje tiež všetky vaše údaje, video a hlasovú komunikáciu jeden na jedného prostredníctvom end-to-end šifrovania a overovania zariadení krížovým podpisovaním.

Element vám poskytuje kontrolu nad vaším súkromím a zároveň vám umožňuje bezpečne komunikovať s kýmkoľvek v sieti Matrix alebo s inými nástrojmi na podnikovú spoluprácu vďaka integrácii s aplikáciami, ako je napríklad Slack.

<b>Element môže byť na vašom vlastnom serveri</b>
Aby ste mali väčšiu kontrolu nad svojimi citlivými údajmi a konverzáciami, Element môže byť na vašom vlastnom serveri alebo si môžete vybrať ľubovoľný hosting založený na systéme Matrix - štandarde pre decentralizovanú komunikáciu s otvoreným zdrojovým kódom. Element vám poskytuje súkromie, súlad s bezpečnostnými predpismi a flexibilitu integrácie.

<b>Vlastnite svoje údaje</b>
Vy rozhodujete o tom, kde budú vaše údaje a správy uložené. Bez rizika získavania údajov alebo prístupu tretích strán.

Element vám dáva kontrolu rôznymi spôsobmi:
1. Získajte bezplatné konto na verejnom serveri matrix.org, ktorý hostia vývojári Matrixu, alebo si vyberte z tisícov verejných serverov, ktoré hostia dobrovoľníci.
2. Vlastný hosting účtu spustením servera na vlastnej IT infraštruktúre.
3. Zaregistrujte si účet na vlastnom serveri tak, že si jednoducho predplatíte hostingovú platformu Element Matrix Services.

<b>Otvorené zasielanie správ a spolupráca</b>
Môžete komunikovať s kýmkoľvek v sieti Matrix, či už používa aplikáciu Element, inú aplikáciu Matrix alebo dokonca ak používa inú aplikáciu na zasielanie správ.

<b>Vynikajúce zabezpečenie</b>
Skutočné end-to-end šifrovanie (správy môžu dešifrovať len účastníci konverzácie) a krížové overovanie zariadení.

<b>Kompletná komunikácia a integrácia</b>
Správy, hlasové a video hovory, zdieľanie súborov, zdieľanie obrazovky a celý rad integrácií, botov a widgetov. Vytvárajte miestnosti, komunity, zostaňte v kontakte a vybavte veci.

<b>Nadviažte tam, kde ste skončili</b>
Buďte v kontakte, nech ste kdekoľvek, vďaka plne synchronizovanej histórii správ vo všetkých zariadeniach a na webe na adrese https://app.element.io.

<b>Otvorený zdroj</b>
Element Android je projekt s otvoreným zdrojovým kódom, ktorého hostiteľom je GitHub. Nahláste prosím chyby a/alebo prispejte k jeho vývoju na https://github.com/element-hq/element-android
short_description.txt:1 Group messenger - encrypted messaging, group chat and video calls Skupinový messenger - šifrované správy, skupinové konverzácie a videohovory
title.txt:1 Element - Secure Messenger Element - Bezpečný messenger

Loading…

Element - Secure Messenger
Element (kedysi Riot.im)- Bezpečný messenger
2 years ago
User avatar None

Source string changed

Element Android / Element Android StoreSlovak

Element (previously Riot.im)- Secure Messenger
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Explanation

The app store title, there's a 30 character limit

Key
title.txt:1
Flags
ignore-max-length, max-length:50
Source string location
title.txt:1
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
fastlane/metadata/android/sk, string 1