User avatar Fjoerfoks

Added to glossary

NioFrisian Nio

Moderator
2 years ago
User avatar Fjoerfoks

New translation

Nio / NioFrisian

Done
Klear
2 years ago
User avatar Fjoerfoks

New translation

Nio / NioFrisian

Edit
Bewurkje
2 years ago
User avatar Fjoerfoks

New translation

Nio / NioFrisian

Cancel
Annulearje
2 years ago
User avatar Fjoerfoks

New translation

Nio / NioFrisian

Failed To Start Chat
Petear starten mislearre
2 years ago
User avatar Fjoerfoks

New translation

Nio / NioFrisian

Start Chat
Petear starte
2 years ago
User avatar Fjoerfoks

Translation changed

Nio / NioFrisian

Public Room
Publike Kkeamer
2 years ago
User avatar Fjoerfoks

New translation

Nio / NioFrisian

Public Room
Publike Keamer
2 years ago
User avatar Fjoerfoks

New translation

Nio / NioFrisian

Room Name
Keamernamme
2 years ago
User avatar Fjoerfoks

New translation

Nio / NioFrisian

For example
Bygelyks
2 years ago
User avatar Fjoerfoks

Translation changed

Nio / NioFrisian

Matrix ID
Matrix -ID
2 years ago
User avatar Fjoerfoks

New translation

Nio / NioFrisian

Matrix ID
Matrix ID
2 years ago
User avatar Fjoerfoks

New translation

Nio / NioFrisian

New Room
Nije keamer
2 years ago
User avatar Fjoerfoks

New translation

Nio / NioFrisian

New Chat
Nij petear
2 years ago
User avatar Fjoerfoks

New translation

Nio / NioFrisian

Done
Klear
2 years ago
User avatar Fjoerfoks

New translation

Nio / NioFrisian

Log Out
Ofmelde
2 years ago
User avatar Fjoerfoks

New translation

Nio / NioFrisian

App Icon
App-piktogram
2 years ago
User avatar Fjoerfoks

New translation

Nio / NioFrisian

Accent Color
Aksintkleur
2 years ago
User avatar Fjoerfoks

New translation

Nio / NioFrisian

Settings
Ynstellingen
2 years ago
User avatar Fjoerfoks

New translation

Nio / NioFrisian

Tap on an emoji to send that reaction.
Tik op in emoji om de reaksje te ferstjoeren.
2 years ago

Search