View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

changelogs/40106140.txt:1
English
Main changes in this version: Bugfixes and improvements.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
0/500
Key English Lithuanian State
title.txt:1 Element - Secure Messenger Element - Saugūs pokalbiai
short_description.txt:1 Group messenger - encrypted messaging, group chat and video calls Grupiniai pokalbiai - šifruotos žinutės ir vaizdo skambučiai
full_description.txt:1 Element is both a secure messenger and a productivity team collaboration app that is ideal for group chats while remote working. This chat app uses end-to-end encryption to provide powerful video conferencing, file sharing and voice calls.

<b>Element’s features include:</b>
- Advanced online communication tools
- Fully encrypted messages to allow safer corporate communication, even for remote workers
- Decentralized chat based on the Matrix open source framework
- File sharing securely with encrypted data while managing projects
- Video chats with Voice over IP and screen sharing
- Easy integration with your favourite online collaboration tools, project management tools, VoIP services and other team messaging apps

Element is completely different from other messaging and collaboration apps. It operates on Matrix, an open network for secure messaging and decentralized communication. It allows self-hosting to give users maximum ownership and control of their data and messages.

<b>Privacy and encrypted messaging</b>
Element protects you from unwanted ads, data mining and walled gardens. It also secures all your data, one-to-one video and voice communication through end-to-end encryption and cross-signed device verification.

Element gives you control over your privacy while allowing you to communicate securely with anyone on the Matrix network, or other business collaboration tools by integrating with apps such as Slack.

<b>Element can be self-hosted</b>
To allow more control of your sensitive data and conversations, Element can be self-hosted or you can choose any Matrix-based host - the standard for open source, decentralized communication. Element gives you privacy, security compliance and integration flexibility.

<b>Own your data</b>
You decide where to keep your data and messages. Without the risk of data mining or access from third parties.

Element puts you in control in different ways:
1. Get a free account on the matrix.org public server hosted by the Matrix developers, or choose from thousands of public servers hosted by volunteers
2. Self-host your account by running a server on your own IT infrastructure
3. Sign up for an account on a custom server by simply subscribing to the Element Matrix Services hosting platform

<b>Open messaging and collaboration</b>
You can chat with anyone on the Matrix network, whether they’re using Element, another Matrix app or even if they are using a different messaging app.

<b>Super secure</b>
Real end-to-end encryption (only those in the conversation can decrypt messages), and cross-signed device verification.

<b>Complete communication and integration</b>
Messaging, voice and video calls, file sharing, screen sharing and a whole bunch of integrations, bots and widgets. Build rooms, communities, stay in touch and get things done.

<b>Pick up where you left off</b>
Stay in touch wherever you are with fully synchronised message history across all your devices and on the web at https://app.element.io

<b>Open source</b>
Element Android is an open source project, hosted by GitHub. Please report bugs and/or contribute to its development at https://github.com/element-hq/element-android
Element yra ir saugaus žinučių siuntimo, ir produktyvaus komandinio bendradarbiavimo programėlė, puikiai tinkanti grupiniams pokalbiams dirbant nuotoliniu būdu. Ši pokalbių programa naudoja visapusį šifravimą, kad užtikrintų galingas vaizdo konferencijas, dalijimąsi failais ir balso skambučius.

<b>Element funkcijos turi:</b>
- Išplėstinės bendravimo internetu priemonės
- Visiškai užšifruotos žinutės, kad būtų galima saugiau bendrauti su įmone, net ir su nuotoliniais darbuotojais
- Decentralizuoti pokalbiai, pagrįsti atvirojo kodo sistema Matrix
- Saugus dalijimasis failais su šifruotais duomenimis valdant projektus
- Vaizdo pokalbiai su IP balso perdavimu ir ekrano bendrinimu
- Lengva integracija su mėgstamiausiomis internetinėmis bendradarbiavimo priemonėmis, projektų valdymo įrankiais, VoIP paslaugomis ir kitomis komandinių pokalbių programomis

Element visiškai skiriasi nuo kitų žinučių siuntimo ir bendradarbiavimo programėlių. Ji veikia Matrix - atvirame tinkle, skirtame saugiam žinučių siuntimui ir decentralizuotam bendravimui. Jame galima savarankiškai talpinti duomenis ir žinutes savo serveryje, kad naudotojai galėtų maksimaliai valdyti ir kontroliuoti savo duomenis ir žinutes.

<b>Privatumas ir šifruotos žinutės</b>
Element apsaugo jus nuo nepageidaujamų reklamų, duomenų gavybos ir uždarų sodų. Jis taip pat apsaugo visus jūsų duomenis, "vienas su vienu" vaizdo ir balso ryšį, naudodamas visapusį šifravimą ir kryžmiškai pasirašytą įrenginių patvirtinimą.

Element suteikia galimybę kontroliuoti savo privatumą ir kartu saugiai bendrauti su visais, esančiais Matrix tinkle, arba kitais verslo bendradarbiavimo įrankiais integruojantis su tokiomis programėlėmis kaip Slack.

<b>Element gali būti savarankiškai talpinamas</b>
Kad galėtumėte geriau kontroliuoti savo slaptus duomenis ir pokalbius, Element gali būti savarankiškai talpinamas arba galite pasirinkti bet kurį Matrix pagrindu veikiantį serverį - atvirojo kodo decentralizuoto bendravimo standartu. Element suteikia privatumą, saugumo atititikimą ir integracijos lankstumą.

<b>Jūsų duomenys priklauso jums</b>
Jūs nusprendžiate, kur laikyti savo duomenis ir žinutes. Be duomenų gavybos ar trečiųjų šalių prieigos rizikos.

Element suteikia jums kontrolę įvairiais būdais:
1. Gaukite nemokamą paskyrą viešajame serveryje matrix.org, kurį talpina Matrix kūrėjai, arba rinkitės iš tūkstančių viešųjų serverių, kurių talpinimą teikia savanoriai
2. Savarankiškai talpinkite savo paskyrą, naudodami serverį savo IT infrastruktūroje
3. Užsisakykite paskyrą nuosavame serveryje tiesiog užsisakydami "Element Matrix Services" talpinimo paslaugą

<b>Atviras žinučių siuntimas ir bendradarbiavimas</b>
Galite bendrauti su bet kuriuo Matrix tinklo nariu, nesvarbu, ar jis naudojasi Element, kita Matrix programėle, ar net jei naudoja kitą žinučių siuntimo programėlę.

<b>Super saugus</b>
Tikras visapusis šifravimas (žinutes gali iššifruoti tik pokalbio dalyviai) ir kryžminiu parašu patvirtintas įrenginių patvirtinimas.

<b>Pilnas bendravimas ir integracija</b>
Žinučių siuntimas, balso ir vaizdo skambučiai, failų ir ekrano bendrinimas ir daugybė integracijų, robotų ir valdiklių. Kurkite kambarius, bendruomenes, palaikykite ryšį ir atlikite darbus.

<b>Tęskite darbą ten, kur baigėte</b>
Palaikykite ryšį, kad ir kur būtumėte, naudodami visiškai sinchronizuotą žinučių istoriją visuose įrenginiuose ir internete adresu https://app.element.io

<b>Atviras kodas</b>
Element Android yra atvirojo kodo projektas, kurį talpina GitHub. Praneškite apie klaidas ir (arba) prisidėkite prie jo kūrimo adresu https://github.com/element-hq/element-android
changelogs/40106140.txt:1 Main changes in this version: Bugfixes and improvements.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106120.txt:1 Main changes in this version: Security release.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106100.txt:1 Main changes in this version: add Mobile Device Management and functional members support.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106080.txt:1 Main changes in this version: Bugfixes.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106060.txt:1 Main changes in this version: mainly bug fixes.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106050.txt:1 Main changes in this version: corrective release.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106030.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106020.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106010.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106000.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105320.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105300.txt:1 Main changes in this version: permalinks to rooms, spaces, users and messages are now displayed as pills in the timeline. We also fixed some issues with custom stickers and the read marker getting stuck in the past.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105280.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105260.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105250.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing, in particular fix message not appearing on the timeline.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105240.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing, in particular fix message not appearing on the timeline.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Key English Lithuanian State
changelogs/40105240.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing, in particular fix message not appearing on the timeline.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105250.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing, in particular fix message not appearing on the timeline.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105260.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105280.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105300.txt:1 Main changes in this version: permalinks to rooms, spaces, users and messages are now displayed as pills in the timeline. We also fixed some issues with custom stickers and the read marker getting stuck in the past.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105320.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106000.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106010.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106020.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106030.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106050.txt:1 Main changes in this version: corrective release.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106060.txt:1 Main changes in this version: mainly bug fixes.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106080.txt:1 Main changes in this version: Bugfixes.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106100.txt:1 Main changes in this version: add Mobile Device Management and functional members support.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106120.txt:1 Main changes in this version: Security release.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106140.txt:1 Main changes in this version: Bugfixes and improvements.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
full_description.txt:1 Element is both a secure messenger and a productivity team collaboration app that is ideal for group chats while remote working. This chat app uses end-to-end encryption to provide powerful video conferencing, file sharing and voice calls.

<b>Element’s features include:</b>
- Advanced online communication tools
- Fully encrypted messages to allow safer corporate communication, even for remote workers
- Decentralized chat based on the Matrix open source framework
- File sharing securely with encrypted data while managing projects
- Video chats with Voice over IP and screen sharing
- Easy integration with your favourite online collaboration tools, project management tools, VoIP services and other team messaging apps

Element is completely different from other messaging and collaboration apps. It operates on Matrix, an open network for secure messaging and decentralized communication. It allows self-hosting to give users maximum ownership and control of their data and messages.

<b>Privacy and encrypted messaging</b>
Element protects you from unwanted ads, data mining and walled gardens. It also secures all your data, one-to-one video and voice communication through end-to-end encryption and cross-signed device verification.

Element gives you control over your privacy while allowing you to communicate securely with anyone on the Matrix network, or other business collaboration tools by integrating with apps such as Slack.

<b>Element can be self-hosted</b>
To allow more control of your sensitive data and conversations, Element can be self-hosted or you can choose any Matrix-based host - the standard for open source, decentralized communication. Element gives you privacy, security compliance and integration flexibility.

<b>Own your data</b>
You decide where to keep your data and messages. Without the risk of data mining or access from third parties.

Element puts you in control in different ways:
1. Get a free account on the matrix.org public server hosted by the Matrix developers, or choose from thousands of public servers hosted by volunteers
2. Self-host your account by running a server on your own IT infrastructure
3. Sign up for an account on a custom server by simply subscribing to the Element Matrix Services hosting platform

<b>Open messaging and collaboration</b>
You can chat with anyone on the Matrix network, whether they’re using Element, another Matrix app or even if they are using a different messaging app.

<b>Super secure</b>
Real end-to-end encryption (only those in the conversation can decrypt messages), and cross-signed device verification.

<b>Complete communication and integration</b>
Messaging, voice and video calls, file sharing, screen sharing and a whole bunch of integrations, bots and widgets. Build rooms, communities, stay in touch and get things done.

<b>Pick up where you left off</b>
Stay in touch wherever you are with fully synchronised message history across all your devices and on the web at https://app.element.io

<b>Open source</b>
Element Android is an open source project, hosted by GitHub. Please report bugs and/or contribute to its development at https://github.com/element-hq/element-android
Element yra ir saugaus žinučių siuntimo, ir produktyvaus komandinio bendradarbiavimo programėlė, puikiai tinkanti grupiniams pokalbiams dirbant nuotoliniu būdu. Ši pokalbių programa naudoja visapusį šifravimą, kad užtikrintų galingas vaizdo konferencijas, dalijimąsi failais ir balso skambučius.

<b>Element funkcijos turi:</b>
- Išplėstinės bendravimo internetu priemonės
- Visiškai užšifruotos žinutės, kad būtų galima saugiau bendrauti su įmone, net ir su nuotoliniais darbuotojais
- Decentralizuoti pokalbiai, pagrįsti atvirojo kodo sistema Matrix
- Saugus dalijimasis failais su šifruotais duomenimis valdant projektus
- Vaizdo pokalbiai su IP balso perdavimu ir ekrano bendrinimu
- Lengva integracija su mėgstamiausiomis internetinėmis bendradarbiavimo priemonėmis, projektų valdymo įrankiais, VoIP paslaugomis ir kitomis komandinių pokalbių programomis

Element visiškai skiriasi nuo kitų žinučių siuntimo ir bendradarbiavimo programėlių. Ji veikia Matrix - atvirame tinkle, skirtame saugiam žinučių siuntimui ir decentralizuotam bendravimui. Jame galima savarankiškai talpinti duomenis ir žinutes savo serveryje, kad naudotojai galėtų maksimaliai valdyti ir kontroliuoti savo duomenis ir žinutes.

<b>Privatumas ir šifruotos žinutės</b>
Element apsaugo jus nuo nepageidaujamų reklamų, duomenų gavybos ir uždarų sodų. Jis taip pat apsaugo visus jūsų duomenis, "vienas su vienu" vaizdo ir balso ryšį, naudodamas visapusį šifravimą ir kryžmiškai pasirašytą įrenginių patvirtinimą.

Element suteikia galimybę kontroliuoti savo privatumą ir kartu saugiai bendrauti su visais, esančiais Matrix tinkle, arba kitais verslo bendradarbiavimo įrankiais integruojantis su tokiomis programėlėmis kaip Slack.

<b>Element gali būti savarankiškai talpinamas</b>
Kad galėtumėte geriau kontroliuoti savo slaptus duomenis ir pokalbius, Element gali būti savarankiškai talpinamas arba galite pasirinkti bet kurį Matrix pagrindu veikiantį serverį - atvirojo kodo decentralizuoto bendravimo standartu. Element suteikia privatumą, saugumo atititikimą ir integracijos lankstumą.

<b>Jūsų duomenys priklauso jums</b>
Jūs nusprendžiate, kur laikyti savo duomenis ir žinutes. Be duomenų gavybos ar trečiųjų šalių prieigos rizikos.

Element suteikia jums kontrolę įvairiais būdais:
1. Gaukite nemokamą paskyrą viešajame serveryje matrix.org, kurį talpina Matrix kūrėjai, arba rinkitės iš tūkstančių viešųjų serverių, kurių talpinimą teikia savanoriai
2. Savarankiškai talpinkite savo paskyrą, naudodami serverį savo IT infrastruktūroje
3. Užsisakykite paskyrą nuosavame serveryje tiesiog užsisakydami "Element Matrix Services" talpinimo paslaugą

<b>Atviras žinučių siuntimas ir bendradarbiavimas</b>
Galite bendrauti su bet kuriuo Matrix tinklo nariu, nesvarbu, ar jis naudojasi Element, kita Matrix programėle, ar net jei naudoja kitą žinučių siuntimo programėlę.

<b>Super saugus</b>
Tikras visapusis šifravimas (žinutes gali iššifruoti tik pokalbio dalyviai) ir kryžminiu parašu patvirtintas įrenginių patvirtinimas.

<b>Pilnas bendravimas ir integracija</b>
Žinučių siuntimas, balso ir vaizdo skambučiai, failų ir ekrano bendrinimas ir daugybė integracijų, robotų ir valdiklių. Kurkite kambarius, bendruomenes, palaikykite ryšį ir atlikite darbus.

<b>Tęskite darbą ten, kur baigėte</b>
Palaikykite ryšį, kad ir kur būtumėte, naudodami visiškai sinchronizuotą žinučių istoriją visuose įrenginiuose ir internete adresu https://app.element.io

<b>Atviras kodas</b>
Element Android yra atvirojo kodo projektas, kurį talpina GitHub. Praneškite apie klaidas ir (arba) prisidėkite prie jo kūrimo adresu https://github.com/element-hq/element-android
short_description.txt:1 Group messenger - encrypted messaging, group chat and video calls Grupiniai pokalbiai - šifruotos žinutės ir vaizdo skambučiai
title.txt:1 Element - Secure Messenger Element - Saugūs pokalbiai

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Lithuanian
Version Versija Element Android

Source information

Key
changelogs/40106140.txt:1
Flags
ignore-max-length, max-length:500
Source string location
changelogs/40106140.txt:1
String age
3 weeks ago
Source string age
3 weeks ago
Translation file
fastlane/metadata/android/lt, string 4