The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not merge the repository.
View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

user_reported_as_inappropriate_title
English
Reported user
0/130
Key English Polish State
uploads_files_subtitle %1$s at %2$s %1$s o %2$s
uploads_files_no_result There are no files in this room Nie ma żadnych plików w tym pokoju
report_content_spam It's spam To jest spam
report_content_inappropriate It's inappropriate Nieodpowiednia treść
report_content_custom Custom report… Inny powód…
report_content_custom_title Report this content Zgłoś tę treść
report_content_custom_hint Reason for reporting this content Powód zgłoszenia treści
report_content_custom_submit REPORT ZGŁOŚ
block_user IGNORE USER IGNORUJ UŻYTKOWNIKA
content_reported_title Content reported Treść zgłoszona
content_reported_content This content was reported.

If you don't want to see any more content from this user, you can ignore them to hide their messages.
Treść została zgłoszona.

Jeśli nie chcesz więcej otrzymywać wiadomości od tego użytkownika, możesz go ignorować by ukryć jego wiadomości.
content_reported_as_spam_title Reported as spam Zgłoszone jako spam
content_reported_as_spam_content This content was reported as spam.

If you don't want to see any more content from this user, you can ignore them to hide their messages.
Treść została zgłoszona jako spam.

Jeśli nie chcesz więcej widzieć treści tego użytkownika,możesz go ignorować by ukryć jego wiadomości.
content_reported_as_inappropriate_title Reported as inappropriate Zgłoszono jako nieodpowiedni
content_reported_as_inappropriate_content This content was reported as inappropriate.

If you don't want to see any more content from this user, you can ignore them to hide their messages.
Zawartość została zgłoszona jako niewłaściwa.

Jeżeli nie chcesz widzieć treści od tego użytkownika, możesz go zablokować aby ukryć jego wiadomości.
user_reported_as_inappropriate_title Reported user
user_reported_as_inappropriate_content The user has been reported.

If you don't want to see any more content from this user, you can ignore them to hide their messages.
message_ignore_user Ignore user Ignoruj użytkownika
message_report_user Report user
room_list_quick_actions_notifications_all_noisy All messages (noisy) Wszystkie wiadomości (hałaśliwy)
room_list_quick_actions_notifications_all All messages Wszystkie wiadomości
room_list_quick_actions_notifications_mentions Mentions only Tylko wzmianki
room_list_quick_actions_notifications_mute Mute Wycisz
room_list_quick_actions_settings Settings Ustawienia
room_list_quick_actions_favorite_add Add to favorites Dodaj do ulubionych
room_list_quick_actions_favorite_remove Remove from favorites Usuń z ulubionych
room_list_quick_actions_low_priority_add Add to low priority Dodaj do niskiego priorytetu
room_list_quick_actions_low_priority_remove Remove from low priority Usuń z niskiego priorytetu
room_list_quick_actions_leave Leave the room Opuść pokój
room_list_quick_actions_room_settings Room settings Ustawienia pokoju
notice_member_no_changes %1$s made no changes %1$s nie dokonał zmian
Key English Polish State
uploads_media_no_result There are no media in this room Nie ma żadnych multimediów w tym pokoju
uploads_media_title MEDIA MULTIMEDIA
use_as_default_and_do_not_ask_again Use as default and do not ask again Używaj jako domyślne i nie pytaj ponownie
use_file Use File Użyj pliku
use_latest_app Use the latest ${app_name} on your other devices: Skorzystaj z najnowszych aplikacji ${app_name} na innych urządzeniach:
use_other_session_content_description Use the latest ${app_name} on your other devices, ${app_name} Web, ${app_name} Desktop, ${app_name} iOS, ${app_name} for Android, or another cross-signing capable Matrix client Użyj najnowszej wersji ${app_name} na innych urządzeniach, ${app_name} Web, ${app_name} Desktop, ${app_name} iOS, ${app_name} dla Androida, oraz innych wspieranych klientów protokołu Matrix
user_code_info_text Share this code with people so they can scan it to add you and start chatting. Podziel się tym kodem z innymi ludźmi tak aby mogli go zeskanować, dzięki czemu będą mogli Ciebie dodać i rozpocząć konwersację.
user_code_my_code My code Mój kod
user_code_scan Scan a QR code Zeskanuj kod QR
user_code_share Share my code Udostępnij mój kod
user_directory_search_hint_2 Search by name, ID or mail Wyszukaj po nazwie, ID lub mailu
use_recovery_key Use Recovery Key Użyj Klucza Odzyskiwania
user_invites_you %s invites you %s Cię zaprasza
username Username Nazwa użytkownika
user_reported_as_inappropriate_content The user has been reported.

If you don't want to see any more content from this user, you can ignore them to hide their messages.
user_reported_as_inappropriate_title Reported user
verification_cancelled Verification Canceled Weryfikacja anulowana
verification_cannot_access_other_session Use a Recovery Passphrase or Key Użyj hasła odzyskiwania lub klucza
verification_code_notice Compare the code with the one displayed on the other user's screen. Porównaj kod wyświetlany na ekranie innego użytkownika.
verification_conclusion_compromised One of the following may be compromised:

- Your homeserver
- The homeserver the user you’re verifying is connected to
- Yours, or the other users’ internet connection
- Yours, or the other users’ device
Jeden z poniższych mogł zostać narażony:

- Serwer domowy
- Serwer domowy użytkownika, z którym jest on połączony
- Połączenie z Internetem Twoje lub innych użytkowników
- Urządzenie Twoje lub innych użytkowników
verification_conclusion_not_secure Not secure Nie jest bezpieczny
verification_conclusion_ok_notice Messages with this user are end-to-end encrypted and can't be read by third parties. Wiadomości z użytkownikiem są szyfrowane end-to-end i nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.
verification_conclusion_ok_self_notice Your new session is now verified. It has access to your encrypted messages, and other users will see it as trusted. Nowa sesja została zweryfikowana. Posiadasz dostęp do zaszyfrowanych wiadomości, a inni użytkownicy będą ją widzieć jako zaufaną.
verification_conclusion_warning Untrusted sign in Niezaufane logowanie
verification_emoji_notice Compare the unique emoji, ensuring they appear in the same order. Porównaj unikalny ciąg emoji, upewniając się, że pojawiają się w identycznym porządku.
verification_no_scan_emoji_title Verify by comparing emojis Zweryfikuj porównując emotikony
verification_not_found The verification request was not found. It may have been cancelled, or handled by another session. Żądanie weryfikacji nie zostało znalezione. Mogło zostać anulowane lub obsłużone przez inną sesję.
verification_open_other_to_verify Use an existing session to verify this one, granting it access to encrypted messages. Otwórz obecną sesję i użyj jej do zweryfikowania obecnej, przyznając jej dostęp do zaszyfrowanych wiadomości.
verification_profile_device_new_signing %1$s (%2$s) signed in using a new session: %1$s (%2$s) zalogował się za pomocą nowej sesji:
verification_profile_device_untrust_info Until this user trusts this session, messages sent to and from it are labeled with warnings. Alternatively, you can manually verify it. Dopóki ten użytkownik nie zweryfikuje tej sesji, wysłane wiadomości będą zawierać ostrzeżenie. Alternatywnie, możesz zweryfikować go manualnie.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
user_reported_as_inappropriate_title
Flags
java-format
String age
3 months ago
Source string age
3 months ago
Translation file
library/ui-strings/src/main/res/values-pl/strings.xml, string 1412