View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

changelogs/40106140.txt:1
English
Main changes in this version: Bugfixes and improvements.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
0/500
Key English Vietnamese State
title.txt:1 Element - Secure Messenger Element - Nhắn tin bảo mật
short_description.txt:1 Group messenger - encrypted messaging, group chat and video calls Nhắn tin nhóm - tin nhắn mã hoá, trò chuyện nhóm và gọi video
full_description.txt:1 Element is both a secure messenger and a productivity team collaboration app that is ideal for group chats while remote working. This chat app uses end-to-end encryption to provide powerful video conferencing, file sharing and voice calls.

<b>Element’s features include:</b>
- Advanced online communication tools
- Fully encrypted messages to allow safer corporate communication, even for remote workers
- Decentralized chat based on the Matrix open source framework
- File sharing securely with encrypted data while managing projects
- Video chats with Voice over IP and screen sharing
- Easy integration with your favourite online collaboration tools, project management tools, VoIP services and other team messaging apps

Element is completely different from other messaging and collaboration apps. It operates on Matrix, an open network for secure messaging and decentralized communication. It allows self-hosting to give users maximum ownership and control of their data and messages.

<b>Privacy and encrypted messaging</b>
Element protects you from unwanted ads, data mining and walled gardens. It also secures all your data, one-to-one video and voice communication through end-to-end encryption and cross-signed device verification.

Element gives you control over your privacy while allowing you to communicate securely with anyone on the Matrix network, or other business collaboration tools by integrating with apps such as Slack.

<b>Element can be self-hosted</b>
To allow more control of your sensitive data and conversations, Element can be self-hosted or you can choose any Matrix-based host - the standard for open source, decentralized communication. Element gives you privacy, security compliance and integration flexibility.

<b>Own your data</b>
You decide where to keep your data and messages. Without the risk of data mining or access from third parties.

Element puts you in control in different ways:
1. Get a free account on the matrix.org public server hosted by the Matrix developers, or choose from thousands of public servers hosted by volunteers
2. Self-host your account by running a server on your own IT infrastructure
3. Sign up for an account on a custom server by simply subscribing to the Element Matrix Services hosting platform

<b>Open messaging and collaboration</b>
You can chat with anyone on the Matrix network, whether they’re using Element, another Matrix app or even if they are using a different messaging app.

<b>Super secure</b>
Real end-to-end encryption (only those in the conversation can decrypt messages), and cross-signed device verification.

<b>Complete communication and integration</b>
Messaging, voice and video calls, file sharing, screen sharing and a whole bunch of integrations, bots and widgets. Build rooms, communities, stay in touch and get things done.

<b>Pick up where you left off</b>
Stay in touch wherever you are with fully synchronised message history across all your devices and on the web at https://app.element.io

<b>Open source</b>
Element Android is an open source project, hosted by GitHub. Please report bugs and/or contribute to its development at https://github.com/element-hq/element-android
Element vừa là một ứng dụng nhắn tin bảo mật vừa là một ứng dụng cộng tác nhóm năng suất, lý tưởng cho các cuộc trò chuyện nhóm khi làm việc từ xa. Ứng dụng trò chuyện này sử dụng mã hóa đầu cuối để cung cấp tính năng hội thảo truyền hình, chia sẻ tệp và cuộc gọi thoại mạnh mẽ.

<b>Các tính năng của Element bao gồm:</b>
- Công cụ giao tiếp trực tuyến nâng cao
- Các tin nhắn được mã hóa hoàn toàn để cho phép liên lạc doanh nghiệp an toàn hơn, ngay cả đối với những người làm việc từ xa
- Trò chuyện phi tập trung dựa trên khung mã nguồn mở Matrix
- Chia sẻ tệp bảo mật với dữ liệu được mã hóa trong khi quản lý dự án
- Trò chuyện video với gọi thoại qua giao thức Internet (VoIP) và chia sẻ màn hình
- Tích hợp dễ dàng với các công cụ cộng tác trực tuyến yêu thích của bạn, công cụ quản lý dự án, dịch vụ VoIP và các ứng dụng nhắn tin nhóm khác

Element hoàn toàn khác với các ứng dụng nhắn tin và cộng tác khác. Hoạt động trên Matrix, một mạng mở để nhắn tin bảo mật và giao tiếp phi tập trung. Đồng thời, cho phép tự vận hành để cung cấp cho người dùng quyền sở hữu và kiểm soát tối đa dữ liệu và tin nhắn của họ.

<b>Nhắn tin mã hóa và riêng tư</b>
Element bảo vệ bạn khỏi các quảng cáo không mong muốn, khai thác dữ liệu và kiểm soát khu vực. Element cũng bảo mật tất cả dữ liệu của bạn, truyền hình 1-1 và giao tiếp thoại thông qua mã hóa đầu cuối và xác thực chéo thiết bị.

Element cung cấp cho bạn quyền kiểm soát quyền riêng tư của mình đồng thời cho phép bạn giao tiếp bảo mật với bất kỳ ai trên mạng Matrix hoặc các công cụ cộng tác kinh doanh khác bằng cách tích hợp với các ứng dụng như Slack.

<b>Element có thể được tự vận hành</b>
Để cho phép kiểm soát nhiều hơn dữ liệu nhạy cảm và các cuộc trò chuyện của bạn, Element có thể được tự vận hành hoặc bạn có thể chọn bất kỳ máy chủ Matrix nào - tiêu chuẩn cho giao tiếp phi tập trung, mã nguồn mở. Element cung cấp cho bạn quyền riêng tư, tuân thủ bảo mật và tính linh hoạt trong tích hợp.

<b>Sở hữu dữ liệu của bạn</b>
Bạn quyết định nơi lưu trữ dữ liệu và tin nhắn của mình. Không có rủi ro khai thác dữ liệu hoặc truy cập từ bên thứ ba.

Element giúp bạn kiểm soát theo những cách khác nhau:
1. Tạo một tài khoản miễn phí trên máy chủ công cộng matrix.org do các nhà phát triển Matrix vận hành hoặc chọn từ hàng nghìn máy chủ công cộng do các tình nguyện viên vận hành
2. Tự lưu trữ tài khoản của bạn bằng cách chạy một máy chủ trên cơ sở hạ tầng CNTT của riêng bạn
3. Đăng ký tài khoản trên máy chủ tùy chỉnh bằng cách chỉ cần đăng ký nền tảng Element Matrix Services hosting

<b>Nhắn tin và cộng tác mở</b>
Bạn có thể trò chuyện với bất kỳ ai trên mạng Matrix, cho dù họ đang sử dụng Element, một ứng dụng Matrix khác hay ngay cả khi họ đang sử dụng một ứng dụng nhắn tin khác.

<b>Siêu bảo mật</b>
Mã hóa đầu-cuối có thực (chỉ những người trong cuộc trò chuyện mới có thể giải mã tin nhắn) và xác thực chéo thiết bị.

<b>Giao tiếp và tích hợp hoàn chỉnh</b>
Nhắn tin, gọi thoại và truyền hình, chia sẻ tệp, chia sẻ màn hình và một loạt các tích hợp, bot và widget. Tạo phòng, cộng đồng, giữ liên lạc và hoàn thành công việc.

<b>Tiếp tục nơi bạn đã dừng lạ </b>
Giữ liên lạc mọi lúc mọi nơi với lịch sử tin nhắn được đồng bộ hóa hoàn toàn trên tất cả các thiết bị của bạn và trên web tại https://app.element.io

<b>Mã nguồn mở</b>
Element Android là một dự án mã nguồn mở, được lưu trữ trên GitHub. Vui lòng báo cáo lỗi và / hoặc đóng góp, phát triển tại https://github.com/element-hq/element-android
changelogs/40106140.txt:1 Main changes in this version: Bugfixes and improvements.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106120.txt:1 Main changes in this version: Security release.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106100.txt:1 Main changes in this version: add Mobile Device Management and functional members support.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106080.txt:1 Main changes in this version: Bugfixes.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106060.txt:1 Main changes in this version: mainly bug fixes.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106050.txt:1 Main changes in this version: corrective release.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106030.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106020.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Thay đổi chính trong phiên bản này: Element Android giờ dùng công cụ phát triển phần mềm Rust cho mã hóa
Toàn bộ nhật ký sửa đổi: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106010.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Thay đổi chính trong phiên bản này: Element Android giờ dùng công cụ phát triển phần mềm Rust cho mã hóa
Toàn bộ nhật ký sửa đổi: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106000.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Thay đổi chính trong phiên bản này: Element Android giờ dùng công cụ phát triển phần mềm Rust cho mã hóa
Toàn bộ nhật ký sửa đổi: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105320.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Thay đổi chính trong phiên bản này: Chủ yếu là sửa lỗi
Toàn bộ nhật ký sửa đổi: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105300.txt:1 Main changes in this version: permalinks to rooms, spaces, users and messages are now displayed as pills in the timeline. We also fixed some issues with custom stickers and the read marker getting stuck in the past.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Thay đổi chính trong phiên bản này: Liên kết cố định tới các phòng, spaces, người dùng và tin nhắn giờ được hiển thị hình viên thuốc. Chúng tôi cũng đã sửa một số vấn đề với những nhãn dãn (sticker) tùy chỉnh và thanh đánh dấu đã đọc bị kẹt ở quá khứ.
Toàn bộ nhật ký sửa đổi: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105280.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Thay đổi chính trong phiên bản này: Chủ yếu là sửa lỗi.
Toàn bộ nhật ký sửa đổi: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105260.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Thay đổi chính trong phiên bản này: Chủ yếu là sửa lỗi.
Toàn bộ nhật ký sửa đổi: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105250.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing, in particular fix message not appearing on the timeline.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Thay đổi chính trong phiên bản này: Hầu hết là sửa lỗi, cụ thể là sửa lỗi khiến cho tin nhắn không xuất hiện trên dòng thời gian.
Toàn bộ nhật ký sửa đổi: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105240.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing, in particular fix message not appearing on the timeline.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Thay đổi chính trong phiên bản này: Hầu hết là sửa lỗi, cụ thể là sửa lỗi khiến cho tin nhắn không xuất hiện trên dòng thời gian.
Toàn bộ nhật ký sửa đổi: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Key English Vietnamese State
changelogs/40105240.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing, in particular fix message not appearing on the timeline.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Thay đổi chính trong phiên bản này: Hầu hết là sửa lỗi, cụ thể là sửa lỗi khiến cho tin nhắn không xuất hiện trên dòng thời gian.
Toàn bộ nhật ký sửa đổi: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105250.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing, in particular fix message not appearing on the timeline.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Thay đổi chính trong phiên bản này: Hầu hết là sửa lỗi, cụ thể là sửa lỗi khiến cho tin nhắn không xuất hiện trên dòng thời gian.
Toàn bộ nhật ký sửa đổi: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105260.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Thay đổi chính trong phiên bản này: Chủ yếu là sửa lỗi.
Toàn bộ nhật ký sửa đổi: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105280.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Thay đổi chính trong phiên bản này: Chủ yếu là sửa lỗi.
Toàn bộ nhật ký sửa đổi: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105300.txt:1 Main changes in this version: permalinks to rooms, spaces, users and messages are now displayed as pills in the timeline. We also fixed some issues with custom stickers and the read marker getting stuck in the past.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Thay đổi chính trong phiên bản này: Liên kết cố định tới các phòng, spaces, người dùng và tin nhắn giờ được hiển thị hình viên thuốc. Chúng tôi cũng đã sửa một số vấn đề với những nhãn dãn (sticker) tùy chỉnh và thanh đánh dấu đã đọc bị kẹt ở quá khứ.
Toàn bộ nhật ký sửa đổi: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105320.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Thay đổi chính trong phiên bản này: Chủ yếu là sửa lỗi
Toàn bộ nhật ký sửa đổi: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106000.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Thay đổi chính trong phiên bản này: Element Android giờ dùng công cụ phát triển phần mềm Rust cho mã hóa
Toàn bộ nhật ký sửa đổi: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106010.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Thay đổi chính trong phiên bản này: Element Android giờ dùng công cụ phát triển phần mềm Rust cho mã hóa
Toàn bộ nhật ký sửa đổi: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106020.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Thay đổi chính trong phiên bản này: Element Android giờ dùng công cụ phát triển phần mềm Rust cho mã hóa
Toàn bộ nhật ký sửa đổi: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106030.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106050.txt:1 Main changes in this version: corrective release.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106060.txt:1 Main changes in this version: mainly bug fixes.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106080.txt:1 Main changes in this version: Bugfixes.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106100.txt:1 Main changes in this version: add Mobile Device Management and functional members support.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106120.txt:1 Main changes in this version: Security release.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106140.txt:1 Main changes in this version: Bugfixes and improvements.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
full_description.txt:1 Element is both a secure messenger and a productivity team collaboration app that is ideal for group chats while remote working. This chat app uses end-to-end encryption to provide powerful video conferencing, file sharing and voice calls.

<b>Element’s features include:</b>
- Advanced online communication tools
- Fully encrypted messages to allow safer corporate communication, even for remote workers
- Decentralized chat based on the Matrix open source framework
- File sharing securely with encrypted data while managing projects
- Video chats with Voice over IP and screen sharing
- Easy integration with your favourite online collaboration tools, project management tools, VoIP services and other team messaging apps

Element is completely different from other messaging and collaboration apps. It operates on Matrix, an open network for secure messaging and decentralized communication. It allows self-hosting to give users maximum ownership and control of their data and messages.

<b>Privacy and encrypted messaging</b>
Element protects you from unwanted ads, data mining and walled gardens. It also secures all your data, one-to-one video and voice communication through end-to-end encryption and cross-signed device verification.

Element gives you control over your privacy while allowing you to communicate securely with anyone on the Matrix network, or other business collaboration tools by integrating with apps such as Slack.

<b>Element can be self-hosted</b>
To allow more control of your sensitive data and conversations, Element can be self-hosted or you can choose any Matrix-based host - the standard for open source, decentralized communication. Element gives you privacy, security compliance and integration flexibility.

<b>Own your data</b>
You decide where to keep your data and messages. Without the risk of data mining or access from third parties.

Element puts you in control in different ways:
1. Get a free account on the matrix.org public server hosted by the Matrix developers, or choose from thousands of public servers hosted by volunteers
2. Self-host your account by running a server on your own IT infrastructure
3. Sign up for an account on a custom server by simply subscribing to the Element Matrix Services hosting platform

<b>Open messaging and collaboration</b>
You can chat with anyone on the Matrix network, whether they’re using Element, another Matrix app or even if they are using a different messaging app.

<b>Super secure</b>
Real end-to-end encryption (only those in the conversation can decrypt messages), and cross-signed device verification.

<b>Complete communication and integration</b>
Messaging, voice and video calls, file sharing, screen sharing and a whole bunch of integrations, bots and widgets. Build rooms, communities, stay in touch and get things done.

<b>Pick up where you left off</b>
Stay in touch wherever you are with fully synchronised message history across all your devices and on the web at https://app.element.io

<b>Open source</b>
Element Android is an open source project, hosted by GitHub. Please report bugs and/or contribute to its development at https://github.com/element-hq/element-android
Element vừa là một ứng dụng nhắn tin bảo mật vừa là một ứng dụng cộng tác nhóm năng suất, lý tưởng cho các cuộc trò chuyện nhóm khi làm việc từ xa. Ứng dụng trò chuyện này sử dụng mã hóa đầu cuối để cung cấp tính năng hội thảo truyền hình, chia sẻ tệp và cuộc gọi thoại mạnh mẽ.

<b>Các tính năng của Element bao gồm:</b>
- Công cụ giao tiếp trực tuyến nâng cao
- Các tin nhắn được mã hóa hoàn toàn để cho phép liên lạc doanh nghiệp an toàn hơn, ngay cả đối với những người làm việc từ xa
- Trò chuyện phi tập trung dựa trên khung mã nguồn mở Matrix
- Chia sẻ tệp bảo mật với dữ liệu được mã hóa trong khi quản lý dự án
- Trò chuyện video với gọi thoại qua giao thức Internet (VoIP) và chia sẻ màn hình
- Tích hợp dễ dàng với các công cụ cộng tác trực tuyến yêu thích của bạn, công cụ quản lý dự án, dịch vụ VoIP và các ứng dụng nhắn tin nhóm khác

Element hoàn toàn khác với các ứng dụng nhắn tin và cộng tác khác. Hoạt động trên Matrix, một mạng mở để nhắn tin bảo mật và giao tiếp phi tập trung. Đồng thời, cho phép tự vận hành để cung cấp cho người dùng quyền sở hữu và kiểm soát tối đa dữ liệu và tin nhắn của họ.

<b>Nhắn tin mã hóa và riêng tư</b>
Element bảo vệ bạn khỏi các quảng cáo không mong muốn, khai thác dữ liệu và kiểm soát khu vực. Element cũng bảo mật tất cả dữ liệu của bạn, truyền hình 1-1 và giao tiếp thoại thông qua mã hóa đầu cuối và xác thực chéo thiết bị.

Element cung cấp cho bạn quyền kiểm soát quyền riêng tư của mình đồng thời cho phép bạn giao tiếp bảo mật với bất kỳ ai trên mạng Matrix hoặc các công cụ cộng tác kinh doanh khác bằng cách tích hợp với các ứng dụng như Slack.

<b>Element có thể được tự vận hành</b>
Để cho phép kiểm soát nhiều hơn dữ liệu nhạy cảm và các cuộc trò chuyện của bạn, Element có thể được tự vận hành hoặc bạn có thể chọn bất kỳ máy chủ Matrix nào - tiêu chuẩn cho giao tiếp phi tập trung, mã nguồn mở. Element cung cấp cho bạn quyền riêng tư, tuân thủ bảo mật và tính linh hoạt trong tích hợp.

<b>Sở hữu dữ liệu của bạn</b>
Bạn quyết định nơi lưu trữ dữ liệu và tin nhắn của mình. Không có rủi ro khai thác dữ liệu hoặc truy cập từ bên thứ ba.

Element giúp bạn kiểm soát theo những cách khác nhau:
1. Tạo một tài khoản miễn phí trên máy chủ công cộng matrix.org do các nhà phát triển Matrix vận hành hoặc chọn từ hàng nghìn máy chủ công cộng do các tình nguyện viên vận hành
2. Tự lưu trữ tài khoản của bạn bằng cách chạy một máy chủ trên cơ sở hạ tầng CNTT của riêng bạn
3. Đăng ký tài khoản trên máy chủ tùy chỉnh bằng cách chỉ cần đăng ký nền tảng Element Matrix Services hosting

<b>Nhắn tin và cộng tác mở</b>
Bạn có thể trò chuyện với bất kỳ ai trên mạng Matrix, cho dù họ đang sử dụng Element, một ứng dụng Matrix khác hay ngay cả khi họ đang sử dụng một ứng dụng nhắn tin khác.

<b>Siêu bảo mật</b>
Mã hóa đầu-cuối có thực (chỉ những người trong cuộc trò chuyện mới có thể giải mã tin nhắn) và xác thực chéo thiết bị.

<b>Giao tiếp và tích hợp hoàn chỉnh</b>
Nhắn tin, gọi thoại và truyền hình, chia sẻ tệp, chia sẻ màn hình và một loạt các tích hợp, bot và widget. Tạo phòng, cộng đồng, giữ liên lạc và hoàn thành công việc.

<b>Tiếp tục nơi bạn đã dừng lạ </b>
Giữ liên lạc mọi lúc mọi nơi với lịch sử tin nhắn được đồng bộ hóa hoàn toàn trên tất cả các thiết bị của bạn và trên web tại https://app.element.io

<b>Mã nguồn mở</b>
Element Android là một dự án mã nguồn mở, được lưu trữ trên GitHub. Vui lòng báo cáo lỗi và / hoặc đóng góp, phát triển tại https://github.com/element-hq/element-android
short_description.txt:1 Group messenger - encrypted messaging, group chat and video calls Nhắn tin nhóm - tin nhắn mã hoá, trò chuyện nhóm và gọi video
title.txt:1 Element - Secure Messenger Element - Nhắn tin bảo mật

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
changelogs/40106140.txt:1
Flags
ignore-max-length, max-length:500
Source string location
changelogs/40106140.txt:1
String age
3 weeks ago
Source string age
3 weeks ago
Translation file
fastlane/metadata/android/vi, string 4