View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

changelogs/40106140.txt:1
English
Main changes in this version: Bugfixes and improvements.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
0/500
Key English Swedish State
title.txt:1 Element - Secure Messenger Element - Säker meddelandeapp
short_description.txt:1 Group messenger - encrypted messaging, group chat and video calls Gruppmeddelandeapp - krypterade meddelanden, gruppchatt och videosamtal
full_description.txt:1 Element is both a secure messenger and a productivity team collaboration app that is ideal for group chats while remote working. This chat app uses end-to-end encryption to provide powerful video conferencing, file sharing and voice calls.

<b>Element’s features include:</b>
- Advanced online communication tools
- Fully encrypted messages to allow safer corporate communication, even for remote workers
- Decentralized chat based on the Matrix open source framework
- File sharing securely with encrypted data while managing projects
- Video chats with Voice over IP and screen sharing
- Easy integration with your favourite online collaboration tools, project management tools, VoIP services and other team messaging apps

Element is completely different from other messaging and collaboration apps. It operates on Matrix, an open network for secure messaging and decentralized communication. It allows self-hosting to give users maximum ownership and control of their data and messages.

<b>Privacy and encrypted messaging</b>
Element protects you from unwanted ads, data mining and walled gardens. It also secures all your data, one-to-one video and voice communication through end-to-end encryption and cross-signed device verification.

Element gives you control over your privacy while allowing you to communicate securely with anyone on the Matrix network, or other business collaboration tools by integrating with apps such as Slack.

<b>Element can be self-hosted</b>
To allow more control of your sensitive data and conversations, Element can be self-hosted or you can choose any Matrix-based host - the standard for open source, decentralized communication. Element gives you privacy, security compliance and integration flexibility.

<b>Own your data</b>
You decide where to keep your data and messages. Without the risk of data mining or access from third parties.

Element puts you in control in different ways:
1. Get a free account on the matrix.org public server hosted by the Matrix developers, or choose from thousands of public servers hosted by volunteers
2. Self-host your account by running a server on your own IT infrastructure
3. Sign up for an account on a custom server by simply subscribing to the Element Matrix Services hosting platform

<b>Open messaging and collaboration</b>
You can chat with anyone on the Matrix network, whether they’re using Element, another Matrix app or even if they are using a different messaging app.

<b>Super secure</b>
Real end-to-end encryption (only those in the conversation can decrypt messages), and cross-signed device verification.

<b>Complete communication and integration</b>
Messaging, voice and video calls, file sharing, screen sharing and a whole bunch of integrations, bots and widgets. Build rooms, communities, stay in touch and get things done.

<b>Pick up where you left off</b>
Stay in touch wherever you are with fully synchronised message history across all your devices and on the web at https://app.element.io

<b>Open source</b>
Element Android is an open source project, hosted by GitHub. Please report bugs and/or contribute to its development at https://github.com/element-hq/element-android
Element är både en säker meddelandeapp och en samarbetsapp för produktivitet som är ideal för gruppchattar vid distansarbete. Appen använder totalsträckskryptering för att tillhandahålla kraftfulla videogruppsamtal, fildelning och röstsamtal.

<b>Elements funktioner inkluderar:</b>
- Avancerade kommunikationsverktyg
- Fullt krypterade meddelanden för att tillåta säkrare företagskommunikation, även för distansarbetare
- Decentraliserad chatt baserad på det öppna ramverket Matrix
- Säker fildelning med krypterad data vid hantering av projekt
- Videochattar med Voice over IP och skärmdelning
- Enkel integration med dina föredragna onlinesamarbetsverktyg, projektledningsverktyg, VoIP-tjänster och andra teammeddelandeappar

Element är helt olik andra meddelande- och samarbetsappar. Den använder Matrix, ett öppet nätverk för säkra meddelanden och decentraliserad kommunikation. Den låter dig driva en igen server för att ge användare maximalt ägandeskap över sin data och sina meddelanden.

<b>Sekretess och krypterade meddelanden</b>
Element skyddar dig från oönskad reklam, datainsamling och inlåsning. Den skyddar även all din data, en-till-en-video- och röstkommunikation genom totalsträckskryptering och korssignerad enhetsverifiering.

Element sätter dig i kontroll över ditt privatliv och låter dig kommunicera säkert med vem som helst i Matrix-nätverket, eller andra samarbetsverktyg genom att integrera med appar som Slack.

<b>Du kan driva Element själv</b>
För att tillåta större kontroll över din känsliga data och konversationer, så kan du lägga Element på en egen server eller använda valfri Matrix-baserad värd - standarden för open source-baserad, decentraliserad kommunikation. Element ger dig sekretess, säkerhetsefterlevnad och integrationsflexibilitet.

<b>Äg din data</b>
Du bestämmer vart du vill lagra din data och dina meddelanden, utan rist för datainsamling eller åtkomst av tredje parter.

Element sätter dig i kontroll på olika sätt:
1. Få ett gratiskonto på den offentliga servern matrix.org som drivas av Matrixutvecklarna, eller välj bland tusentals offentliga servrar som drivs av volontärer
2. Självdriv ditt konto genom att driva en server på din egen IT-infrastruktur
3. Skapa ett konto på en anpassad server genom att abonnera på värdplattformen Element Matrix Services

<b>Öppen meddelandehantering och kommunikation</b>
Du kan chatta med vem som helst i Matrix-nätverket, oavsett om de använder Matrix, en annan Matrix-app eller till och med en annan meddelandeapp.

<b>Supersäker</b>
Riktig totalsträckskryptering (bara de i konversationen kan avkryptera meddelanden), och korssignerad enhetsverifiering.

<b>Komplett kommunikation och integration</b>
Meddelanden, röst- och videosamtal, fildelning, skärmdelning och massa integrationer, bottar och widgets. Bygg rum och gemenskaper, håll kontakten och få saker gjorda.

<b>Fortsätt där du lämnade</b>
Håll kontakten vart du än är med fullt synkroniserad meddelandehistorik på alla dina enheter och på webben på https://app.element.io

<b>Öppen källkod</b>
Element Android är projekt baserat på öppen källkod, som ligger på GitHub. Vänligen rapportera buggar och/eller bidra till dess utveckling på https://github.com/element-hq/element-android
changelogs/40106140.txt:1 Main changes in this version: Bugfixes and improvements.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106120.txt:1 Main changes in this version: Security release.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Huvudsakliga ändringar i den här versionen: Säkerhetssläpp.
Full ändringslogg: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106100.txt:1 Main changes in this version: add Mobile Device Management and functional members support.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Huvudsakliga ändringar i den här versionen: lägg till mobil enhetshantering och stöd för funktionella medlemmar.
Full ändringslogg: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106080.txt:1 Main changes in this version: Bugfixes.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Huvudsakliga ändringar i den här versionen: Buggfixar.
Full ändringslogg: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106060.txt:1 Main changes in this version: mainly bug fixes.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Huvudsakliga ändringar i den här versionen: huvudsakligen buggfixar.
Full ändringslogg: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106050.txt:1 Main changes in this version: corrective release.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Huvudsakliga ändringar i den här versionen: korrigerande släpp.
Full ändringslogg: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106030.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Huvudsakliga ändringar i den här versionen: Element Android använder nu Rust-krypto-SDK:t
Full ändringslogg: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106020.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Huvudsakliga ändringar i den här versionen: Element Android använder nu Rust-krypto-SDK:t
Full ändringslogg: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106010.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Huvudsakliga ändringar i den här versionen: Element Android använder nu Rust-krypto-SDK:t
Full ändringslogg: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106000.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Huvudsakliga ändringar i den här versionen: Element Android använder nu Rust-krypto-SDK:t
Full ändringslogg: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105320.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Huvudsakliga ändringar i den här versionen: Huvudsakligen buggfixar.
Full ändringslogg: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105300.txt:1 Main changes in this version: permalinks to rooms, spaces, users and messages are now displayed as pills in the timeline. We also fixed some issues with custom stickers and the read marker getting stuck in the past.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Huvudsakliga ändringar i den här versionen: permalänkar till rum, utrymmen och meddelanden visas nu som piller i tidslinjen. Vi fixade också vissa problem med anpassade dekaler och att läsmarkören fastnar i historiken.
Full ändringslogg: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105280.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Huvudsakliga ändringar i den här versionen: Huvudsakligen buggfixar.
Full ändringslogg: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105260.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Huvudsakliga ändringar i den här versionen: Huvudsakligen buggfixar.
Full ändringslogg: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105250.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing, in particular fix message not appearing on the timeline.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Huvudsakliga ändringar i den här versionen: Huvudsakligen buggfixar, fixar speciellt meddelanden som inte visas i tidslinjen.
Full ändringslogg: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105240.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing, in particular fix message not appearing on the timeline.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Huvudsakliga ändringar i den här versionen: Huvudsakligen buggfixar, fixar speciellt meddelanden som inte visas i tidslinjen.
Full ändringslogg: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Key English Swedish State
changelogs/40105240.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing, in particular fix message not appearing on the timeline.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Huvudsakliga ändringar i den här versionen: Huvudsakligen buggfixar, fixar speciellt meddelanden som inte visas i tidslinjen.
Full ändringslogg: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105250.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing, in particular fix message not appearing on the timeline.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Huvudsakliga ändringar i den här versionen: Huvudsakligen buggfixar, fixar speciellt meddelanden som inte visas i tidslinjen.
Full ändringslogg: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105260.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Huvudsakliga ändringar i den här versionen: Huvudsakligen buggfixar.
Full ändringslogg: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105280.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Huvudsakliga ändringar i den här versionen: Huvudsakligen buggfixar.
Full ändringslogg: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105300.txt:1 Main changes in this version: permalinks to rooms, spaces, users and messages are now displayed as pills in the timeline. We also fixed some issues with custom stickers and the read marker getting stuck in the past.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Huvudsakliga ändringar i den här versionen: permalänkar till rum, utrymmen och meddelanden visas nu som piller i tidslinjen. Vi fixade också vissa problem med anpassade dekaler och att läsmarkören fastnar i historiken.
Full ändringslogg: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105320.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Huvudsakliga ändringar i den här versionen: Huvudsakligen buggfixar.
Full ändringslogg: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106000.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Huvudsakliga ändringar i den här versionen: Element Android använder nu Rust-krypto-SDK:t
Full ändringslogg: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106010.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Huvudsakliga ändringar i den här versionen: Element Android använder nu Rust-krypto-SDK:t
Full ändringslogg: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106020.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Huvudsakliga ändringar i den här versionen: Element Android använder nu Rust-krypto-SDK:t
Full ändringslogg: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106030.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Huvudsakliga ändringar i den här versionen: Element Android använder nu Rust-krypto-SDK:t
Full ändringslogg: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106050.txt:1 Main changes in this version: corrective release.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Huvudsakliga ändringar i den här versionen: korrigerande släpp.
Full ändringslogg: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106060.txt:1 Main changes in this version: mainly bug fixes.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Huvudsakliga ändringar i den här versionen: huvudsakligen buggfixar.
Full ändringslogg: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106080.txt:1 Main changes in this version: Bugfixes.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Huvudsakliga ändringar i den här versionen: Buggfixar.
Full ändringslogg: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106100.txt:1 Main changes in this version: add Mobile Device Management and functional members support.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Huvudsakliga ändringar i den här versionen: lägg till mobil enhetshantering och stöd för funktionella medlemmar.
Full ändringslogg: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106120.txt:1 Main changes in this version: Security release.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Huvudsakliga ändringar i den här versionen: Säkerhetssläpp.
Full ändringslogg: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106140.txt:1 Main changes in this version: Bugfixes and improvements.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
full_description.txt:1 Element is both a secure messenger and a productivity team collaboration app that is ideal for group chats while remote working. This chat app uses end-to-end encryption to provide powerful video conferencing, file sharing and voice calls.

<b>Element’s features include:</b>
- Advanced online communication tools
- Fully encrypted messages to allow safer corporate communication, even for remote workers
- Decentralized chat based on the Matrix open source framework
- File sharing securely with encrypted data while managing projects
- Video chats with Voice over IP and screen sharing
- Easy integration with your favourite online collaboration tools, project management tools, VoIP services and other team messaging apps

Element is completely different from other messaging and collaboration apps. It operates on Matrix, an open network for secure messaging and decentralized communication. It allows self-hosting to give users maximum ownership and control of their data and messages.

<b>Privacy and encrypted messaging</b>
Element protects you from unwanted ads, data mining and walled gardens. It also secures all your data, one-to-one video and voice communication through end-to-end encryption and cross-signed device verification.

Element gives you control over your privacy while allowing you to communicate securely with anyone on the Matrix network, or other business collaboration tools by integrating with apps such as Slack.

<b>Element can be self-hosted</b>
To allow more control of your sensitive data and conversations, Element can be self-hosted or you can choose any Matrix-based host - the standard for open source, decentralized communication. Element gives you privacy, security compliance and integration flexibility.

<b>Own your data</b>
You decide where to keep your data and messages. Without the risk of data mining or access from third parties.

Element puts you in control in different ways:
1. Get a free account on the matrix.org public server hosted by the Matrix developers, or choose from thousands of public servers hosted by volunteers
2. Self-host your account by running a server on your own IT infrastructure
3. Sign up for an account on a custom server by simply subscribing to the Element Matrix Services hosting platform

<b>Open messaging and collaboration</b>
You can chat with anyone on the Matrix network, whether they’re using Element, another Matrix app or even if they are using a different messaging app.

<b>Super secure</b>
Real end-to-end encryption (only those in the conversation can decrypt messages), and cross-signed device verification.

<b>Complete communication and integration</b>
Messaging, voice and video calls, file sharing, screen sharing and a whole bunch of integrations, bots and widgets. Build rooms, communities, stay in touch and get things done.

<b>Pick up where you left off</b>
Stay in touch wherever you are with fully synchronised message history across all your devices and on the web at https://app.element.io

<b>Open source</b>
Element Android is an open source project, hosted by GitHub. Please report bugs and/or contribute to its development at https://github.com/element-hq/element-android
Element är både en säker meddelandeapp och en samarbetsapp för produktivitet som är ideal för gruppchattar vid distansarbete. Appen använder totalsträckskryptering för att tillhandahålla kraftfulla videogruppsamtal, fildelning och röstsamtal.

<b>Elements funktioner inkluderar:</b>
- Avancerade kommunikationsverktyg
- Fullt krypterade meddelanden för att tillåta säkrare företagskommunikation, även för distansarbetare
- Decentraliserad chatt baserad på det öppna ramverket Matrix
- Säker fildelning med krypterad data vid hantering av projekt
- Videochattar med Voice over IP och skärmdelning
- Enkel integration med dina föredragna onlinesamarbetsverktyg, projektledningsverktyg, VoIP-tjänster och andra teammeddelandeappar

Element är helt olik andra meddelande- och samarbetsappar. Den använder Matrix, ett öppet nätverk för säkra meddelanden och decentraliserad kommunikation. Den låter dig driva en igen server för att ge användare maximalt ägandeskap över sin data och sina meddelanden.

<b>Sekretess och krypterade meddelanden</b>
Element skyddar dig från oönskad reklam, datainsamling och inlåsning. Den skyddar även all din data, en-till-en-video- och röstkommunikation genom totalsträckskryptering och korssignerad enhetsverifiering.

Element sätter dig i kontroll över ditt privatliv och låter dig kommunicera säkert med vem som helst i Matrix-nätverket, eller andra samarbetsverktyg genom att integrera med appar som Slack.

<b>Du kan driva Element själv</b>
För att tillåta större kontroll över din känsliga data och konversationer, så kan du lägga Element på en egen server eller använda valfri Matrix-baserad värd - standarden för open source-baserad, decentraliserad kommunikation. Element ger dig sekretess, säkerhetsefterlevnad och integrationsflexibilitet.

<b>Äg din data</b>
Du bestämmer vart du vill lagra din data och dina meddelanden, utan rist för datainsamling eller åtkomst av tredje parter.

Element sätter dig i kontroll på olika sätt:
1. Få ett gratiskonto på den offentliga servern matrix.org som drivas av Matrixutvecklarna, eller välj bland tusentals offentliga servrar som drivs av volontärer
2. Självdriv ditt konto genom att driva en server på din egen IT-infrastruktur
3. Skapa ett konto på en anpassad server genom att abonnera på värdplattformen Element Matrix Services

<b>Öppen meddelandehantering och kommunikation</b>
Du kan chatta med vem som helst i Matrix-nätverket, oavsett om de använder Matrix, en annan Matrix-app eller till och med en annan meddelandeapp.

<b>Supersäker</b>
Riktig totalsträckskryptering (bara de i konversationen kan avkryptera meddelanden), och korssignerad enhetsverifiering.

<b>Komplett kommunikation och integration</b>
Meddelanden, röst- och videosamtal, fildelning, skärmdelning och massa integrationer, bottar och widgets. Bygg rum och gemenskaper, håll kontakten och få saker gjorda.

<b>Fortsätt där du lämnade</b>
Håll kontakten vart du än är med fullt synkroniserad meddelandehistorik på alla dina enheter och på webben på https://app.element.io

<b>Öppen källkod</b>
Element Android är projekt baserat på öppen källkod, som ligger på GitHub. Vänligen rapportera buggar och/eller bidra till dess utveckling på https://github.com/element-hq/element-android
short_description.txt:1 Group messenger - encrypted messaging, group chat and video calls Gruppmeddelandeapp - krypterade meddelanden, gruppchatt och videosamtal
title.txt:1 Element - Secure Messenger Element - Säker meddelandeapp

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
changelogs/40106140.txt:1
Flags
ignore-max-length, max-length:500
Source string location
changelogs/40106140.txt:1
String age
3 weeks ago
Source string age
3 weeks ago
Translation file
fastlane/metadata/android/sv-SE, string 4