View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

settings_preferences
English
Preferences
10/110
Key English Swedish State
create_room_topic_hint Topic Ämne
create_room_settings_section Room settings Rumsinställningar
create_room_public_title Public Publikt
create_room_public_description Anyone will be able to join this room Vem som helst kommer kunna gå med i det här rummet
create_room_federation_error The room has been created, but some invitations have not been sent for the following reason:

%s
Rummet har skapats, men vissa inbjudningar har inte skickats av följande anledning:

%s
create_room_unknown_users_dialog_content Unable to find profiles for the Matrix IDs listed below. Would you like to start a chat anyway?

%s
Kunde in hitta profiler för Matrix-ID:n nedan. Vill du starta en chatt ändå?

%s
create_room_unknown_users_dialog_submit Start chat anyway Starta chatt ändå
keys_backup_unable_to_get_trust_info An error occurred getting trust info Ett fel inträffade vi hämtning av betroendeinfo
keys_backup_unable_to_get_keys_backup_data An error occurred getting keys backup data Ett fel inträffade vid hämtning av nyckelsäkerhetskopia
import_e2e_keys_from_file Import e2e keys from file "%1$s". Importera krypteringsnycklar från filen "%1$s".
settings_sdk_version Matrix SDK Version Matrix-SDK-version
settings_other_third_party_notices Other third party notices Annan information från tredje part
navigate_to_room_when_already_in_the_room You are already viewing this room! Du tittar redan på det här rummet!
navigate_to_thread_when_already_in_the_thread You are already viewing this thread! Du visar redan den här tråden!
settings_general_title General Allmänt
settings_preferences Preferences Alternativ
settings_security_and_privacy Security & Privacy Säkerhet och sekretess
settings_push_rules Push Rules Pushregler
settings_push_rules_no_rules No push rules defined Inga pushregler satta
settings_push_gateway_no_pushers No registered push gateways Inga registrerade pushgateways
push_gateway_item_app_id App ID: App-ID:
push_gateway_item_push_key Push Key: Pushnyckel:
push_gateway_item_app_display_name App Display Name: Appens visningsnamn:
push_gateway_item_device_name Session Display Name: Sessionens visningsnamn:
push_gateway_item_device_id Session ID: Sessions-ID:
push_gateway_item_url Url: Url:
push_gateway_item_format Format: Format:
push_gateway_item_profile_tag Profile tag: Profiltagg:
push_gateway_item_enabled Enabled: Aktiverad:
preference_voice_and_video Voice & Video Röst & video
preference_root_help_about Help & About Hjälp & om
Key English Swedish State
settings_notification_troubleshoot Troubleshoot Notifications Felsök aviseringar
settings_notification_your_keywords Your keywords Dina nyckelord
settings_old_password Current password Nuvarande lösenord
settings_olm_version olm version olm-version
settings_opt_in_of_analytics Send analytics data Skicka statistikdata
settings_opt_in_of_analytics_summary ${app_name} collects anonymous analytics to allow us to improve the application. ${app_name} samlar in anonym statistik för att låta oss förbättra appen.
settings_other Other Annat
settings_other_third_party_notices Other third party notices Annan information från tredje part
settings_password Password Lösenord
settings_password_updated Your password has been updated Ditt lösenord har uppdaterats
settings_phone_number_empty No phone number has been added to your account Inget telefonnummer har lagts till till ditt konto
settings_phone_numbers Phone numbers Telefonnummer
settings_pin_missed_notifications Pin rooms with missed notifications Fäst rum med missade aviseringar
settings_pin_unread_messages Pin rooms with unread messages Fäst rum med olästa meddelanden
settings_play_shutter_sound Play shutter sound Spela slutarljud
settings_preferences Preferences Alternativ
settings_presence Presence Närvaro
settings_presence_user_always_appears_offline Offline mode Offline-läge
settings_presence_user_always_appears_offline_summary If enabled, you will always appear offline to other users, even when using the application. Med detta aktiverat så kommer du alltid se offline ut för andra, även om du är aktiv i appen.
settings_preview_media_before_sending Preview media before sending Förhandsgranska media innan den skickas
settings_privacy_policy Privacy policy Integritetspolicy
settings_profile_picture Profile Picture Profilbild
settings_push_gateway_no_pushers No registered push gateways Inga registrerade pushgateways
settings_push_rules Push Rules Pushregler
settings_push_rules_no_rules No push rules defined Inga pushregler satta
settings_rageshake Rageshake Raseriskakning
settings_rageshake_detection_threshold Detection threshold Detektionsgräns
settings_rageshake_detection_threshold_summary Shake your phone to test the detection threshold Skaka din mobil för att testa detektionsgränsen
settings_remove_three_pid_confirmation_content Remove %s? Ta bort %s?
settings_room_directory_show_all_rooms Show rooms with explicit content Visa rum med stötande innehåll

Loading…

Användningen av "alternativ" här är för att spegla skillnaden mellan "settings" och "preferences" på engelska. Annars får man inställningar i inställningar.

2 years ago
Preferences
InställningarAlternativ
2 years ago
Preferences
AlternativInställningar
2 years ago
Browse all component changes
User avatar LinAGKar

Translation comment

Användningen av "alternativ" här är för att spegla skillnaden mellan "settings" och "preferences" på engelska. Annars får man inställningar i inställningar.

2 years ago

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
settings_preferences
Flags
java-format
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
library/ui-strings/src/main/res/values-sv/strings.xml, string 1251