View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

changelogs/40106140.txt:1
English
Main changes in this version: Bugfixes and improvements.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
0/500
Key English Polish State
title.txt:1 Element - Secure Messenger Element - komunikator
short_description.txt:1 Group messenger - encrypted messaging, group chat and video calls Grupowy komunikator - szyfrowane wiadomosci, grupowe czaty oraz rozmowy wideo
full_description.txt:1 Element is both a secure messenger and a productivity team collaboration app that is ideal for group chats while remote working. This chat app uses end-to-end encryption to provide powerful video conferencing, file sharing and voice calls.

<b>Element’s features include:</b>
- Advanced online communication tools
- Fully encrypted messages to allow safer corporate communication, even for remote workers
- Decentralized chat based on the Matrix open source framework
- File sharing securely with encrypted data while managing projects
- Video chats with Voice over IP and screen sharing
- Easy integration with your favourite online collaboration tools, project management tools, VoIP services and other team messaging apps

Element is completely different from other messaging and collaboration apps. It operates on Matrix, an open network for secure messaging and decentralized communication. It allows self-hosting to give users maximum ownership and control of their data and messages.

<b>Privacy and encrypted messaging</b>
Element protects you from unwanted ads, data mining and walled gardens. It also secures all your data, one-to-one video and voice communication through end-to-end encryption and cross-signed device verification.

Element gives you control over your privacy while allowing you to communicate securely with anyone on the Matrix network, or other business collaboration tools by integrating with apps such as Slack.

<b>Element can be self-hosted</b>
To allow more control of your sensitive data and conversations, Element can be self-hosted or you can choose any Matrix-based host - the standard for open source, decentralized communication. Element gives you privacy, security compliance and integration flexibility.

<b>Own your data</b>
You decide where to keep your data and messages. Without the risk of data mining or access from third parties.

Element puts you in control in different ways:
1. Get a free account on the matrix.org public server hosted by the Matrix developers, or choose from thousands of public servers hosted by volunteers
2. Self-host your account by running a server on your own IT infrastructure
3. Sign up for an account on a custom server by simply subscribing to the Element Matrix Services hosting platform

<b>Open messaging and collaboration</b>
You can chat with anyone on the Matrix network, whether they’re using Element, another Matrix app or even if they are using a different messaging app.

<b>Super secure</b>
Real end-to-end encryption (only those in the conversation can decrypt messages), and cross-signed device verification.

<b>Complete communication and integration</b>
Messaging, voice and video calls, file sharing, screen sharing and a whole bunch of integrations, bots and widgets. Build rooms, communities, stay in touch and get things done.

<b>Pick up where you left off</b>
Stay in touch wherever you are with fully synchronised message history across all your devices and on the web at https://app.element.io

<b>Open source</b>
Element Android is an open source project, hosted by GitHub. Please report bugs and/or contribute to its development at https://github.com/element-hq/element-android
Element jest bezpiecznym komunikatorem oraz narzędziem do komunikacji w zespole które jest idealna do pracy zdalnej. Nasza aplikacja korzysta z szyfrowania end-to-end aby rozmowy wideo, udostępnianie plików oraz rozmowy głosowe były bezpieczne.

<b>Funkcje Element'a:</b>
- Zaawansowane narzędzia komunikacji online
- W pełni szyfrowane wiadomości które umożliwiają bezpieczniejszą komunikacje dla firm, a nawet dla pracowników zdalnych.
- Zdecentralizowany czat bazowany na otwartym protokole Matrix
- Bezpieczne udostępnianie plików wraz z szyfrowaniem danych podczas zarządzania projektami
- Rozmowy z Voice over IP wraz z udostępnianiem ekranu
- Prosta konfiguracja z ulubionymi narzędziami do kolaboracji, narzędziami do zarządzania projektami usługami VoIP oraz innymi aplikacjami do komunikacji w grupie

Element jest całkowicie inny od innych komunikatorów i aplikacji do kolaboracji. Pracuje na protokole Matrix, otwarto źródłowej sieci stworzonej dla bezpiecznych wiadomości i zdecentralizowanej komunikacji. Pozwala ona na własny hosting serwera dla maksymalnej własności i kontroli nad danymi oraz wiadomościami.

<b>Prywatność i szyfrowane wiadomości</b>
Element broni cie przez niechcianymi wiadomościami, kopaniem informacji oraz cenzurą. Zabezpiecza wszystkie twoje dane, wideo które pozostaje wiadome tylko dla rozmawiających przez szyfrowanie end-to-end i weryfikacją krzyżową urządzeń.

Element daje kontrole nad twoją prywatnością i umożliwia bezpieczną komunikacje z kimkolwiek w sieci Matrix, lub z innymi firmami przez narzędzia do komunikacji integrując aplikacje takie jak Slack.

<b>Element może być hostowany samemu</b>
Pozwala to na kontrolę nad twoimi wrażliwymi danymi oraz rozmowami, Element może być hostowany samemu lub pozwala wybrać dowolnego hosta bazowanego na Matrix'ie - otwarto-źródłowym standardzie, dla zdecentralizowanej komunikacji. Element daje tobie prywatność, bezpieczeństwo oraz elastyczność w integracji.

<b>Posiadaj naprawdę swoje dane</b>
Ty decydujesz gdzie trzymasz swoje dane i wiadomości. Bez ryzyka wycieku lub dostępu firm trzecich.

Element daje ci kontrolę na wiele sposobów:
1. Utwórz darmowe konto na publicznym serwerze matrix.org hostowanym przez twórców Matrix'a lub wybierz którykolwiek z tysięcy serwerów hostowanych przez wolontariuszy
2. Hostuj samemu swoje konto przez własny serwer na twojej infrastrukturze
3. Zarejestruj się na specjalnym serwerze poprzez subskrybowanie hostingu na platformie Element Martix Services

<b>Otwarte wiadomości i kolaboracja</b>
Możesz rozmawiać z kimkolwiek w sieci Matrix, nie ważne czy korzystają z Element'a, czy z innej aplikacji wspierającej protokół Matrix, a nawet z osobami korzystającymi z innych komunikatorów.

<b>Niesamowicie bezpieczny</b>
Prawdziwe szyfrowanie end-to-end (tylko osoby w konwersacji mogą odszyfrować wiadomości), a także krzyżowa weryfikacja urządzeń.

<b>Pełna komunikacja i integracja</b>
Wiadomości, rozmowy głosowe i wideo, udostępnianie plików, ekranu, a nawet integracja z botami i widżetami. Twórz pokoje, społeczności, pozostań w kontakcie i załatwiaj to co chcesz.

<b>Kontynuuj gdzie skończyłeś</b>
Pozostań zawsze w kontakcie poprzez pełną synchornizację między urządzeniami oraz w sieci na https://app.element.io

<b>Otwarto źródłowy</b>
Element Android jest otwarto-źródłowym projektem, hostowanym na platformie GitHub. Prosimy o zgłaszanie wszelkich błędów i/lub wsparcie w tworzeniu naszego projektu na https://github.com/element-hq/element-android
changelogs/40106140.txt:1 Main changes in this version: Bugfixes and improvements.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106120.txt:1 Main changes in this version: Security release.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106100.txt:1 Main changes in this version: add Mobile Device Management and functional members support.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Główne zmiany w tej wersji: dodanie zarządzania urządzeniami mobilnymi i obsługi członków funkcjonalnych.
Pełny dziennik zmian: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106080.txt:1 Main changes in this version: Bugfixes.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Główne zmiany w tej wersji: Poprawki błędów.
Pełny dziennik zmian: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106060.txt:1 Main changes in this version: mainly bug fixes.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Główne zmiany w tej wersji: głównie poprawki błędów.
Pełna lista zmian: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106050.txt:1 Main changes in this version: corrective release.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Główne zmiany w tej wersji: Wydanie korektywne.
Pełna lista zmian: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106030.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Główne zmiany w tej wersji: Element Android teraz korzysta z Crypto Rust SDK.
Pełna lista zmian: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106020.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Główne zmiany w tej wersji: Element Android teraz korzysta z Crypto Rust SDK.
Pełna lista zmian: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106010.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Główne zmiany w tej wersji: Element Android teraz korzysta z Crypto Rust SDK.
Pełna lista zmian: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106000.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Główne zmiany w tej wersji: Element Android teraz korzysta z Crypto Rust SDK.
Pełna lista zmian: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105320.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Główne zmiany w tej wersji: Poprawki błędów!
Pełna lista zmian: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105300.txt:1 Main changes in this version: permalinks to rooms, spaces, users and messages are now displayed as pills in the timeline. We also fixed some issues with custom stickers and the read marker getting stuck in the past.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Główne zmiany w tej wersji: linki permanentne do pokoi, przestrzenie, wiadomości i użytkownicy są wyświetlani jako pigułki na osi czasu. Naprawiliśmy również niektóre problemy z własnymi naklejkami i markerem zablokowanym w przeszłości.
Pełna lista zmian: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105280.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Główne zmiany w tej wersji: Poprawki błędów!
Pełna lista zmian: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105260.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Główne zmiany w tej wersji: Poprawki błędów!
Pełna lista zmian: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105250.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing, in particular fix message not appearing on the timeline.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Główne zmiany w tej wersji: Głównie poprawki błędów, w szczególności naprawiono wiadomość nie pojawiająca się na osi czasu.
Pełna lista zmian: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105240.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing, in particular fix message not appearing on the timeline.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Główne zmiany w tej wersji: Głównie poprawki błędów, w szczególności naprawiono wiadomość nie pojawiająca się na osi czasu.
Pełna lista zmian: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Key English Polish State
changelogs/40105240.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing, in particular fix message not appearing on the timeline.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Główne zmiany w tej wersji: Głównie poprawki błędów, w szczególności naprawiono wiadomość nie pojawiająca się na osi czasu.
Pełna lista zmian: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105250.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing, in particular fix message not appearing on the timeline.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Główne zmiany w tej wersji: Głównie poprawki błędów, w szczególności naprawiono wiadomość nie pojawiająca się na osi czasu.
Pełna lista zmian: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105260.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Główne zmiany w tej wersji: Poprawki błędów!
Pełna lista zmian: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105280.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Główne zmiany w tej wersji: Poprawki błędów!
Pełna lista zmian: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105300.txt:1 Main changes in this version: permalinks to rooms, spaces, users and messages are now displayed as pills in the timeline. We also fixed some issues with custom stickers and the read marker getting stuck in the past.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Główne zmiany w tej wersji: linki permanentne do pokoi, przestrzenie, wiadomości i użytkownicy są wyświetlani jako pigułki na osi czasu. Naprawiliśmy również niektóre problemy z własnymi naklejkami i markerem zablokowanym w przeszłości.
Pełna lista zmian: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40105320.txt:1 Main changes in this version: Mainly bugfixing.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Główne zmiany w tej wersji: Poprawki błędów!
Pełna lista zmian: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106000.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Główne zmiany w tej wersji: Element Android teraz korzysta z Crypto Rust SDK.
Pełna lista zmian: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106010.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Główne zmiany w tej wersji: Element Android teraz korzysta z Crypto Rust SDK.
Pełna lista zmian: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106020.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Główne zmiany w tej wersji: Element Android teraz korzysta z Crypto Rust SDK.
Pełna lista zmian: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106030.txt:1 Main changes in this version: Element Android is now using the Crypto Rust SDK.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Główne zmiany w tej wersji: Element Android teraz korzysta z Crypto Rust SDK.
Pełna lista zmian: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106050.txt:1 Main changes in this version: corrective release.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Główne zmiany w tej wersji: Wydanie korektywne.
Pełna lista zmian: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106060.txt:1 Main changes in this version: mainly bug fixes.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Główne zmiany w tej wersji: głównie poprawki błędów.
Pełna lista zmian: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106080.txt:1 Main changes in this version: Bugfixes.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Główne zmiany w tej wersji: Poprawki błędów.
Pełny dziennik zmian: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106100.txt:1 Main changes in this version: add Mobile Device Management and functional members support.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
Główne zmiany w tej wersji: dodanie zarządzania urządzeniami mobilnymi i obsługi członków funkcjonalnych.
Pełny dziennik zmian: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106120.txt:1 Main changes in this version: Security release.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
changelogs/40106140.txt:1 Main changes in this version: Bugfixes and improvements.
Full changelog: https://github.com/element-hq/element-android/releases
full_description.txt:1 Element is both a secure messenger and a productivity team collaboration app that is ideal for group chats while remote working. This chat app uses end-to-end encryption to provide powerful video conferencing, file sharing and voice calls.

<b>Element’s features include:</b>
- Advanced online communication tools
- Fully encrypted messages to allow safer corporate communication, even for remote workers
- Decentralized chat based on the Matrix open source framework
- File sharing securely with encrypted data while managing projects
- Video chats with Voice over IP and screen sharing
- Easy integration with your favourite online collaboration tools, project management tools, VoIP services and other team messaging apps

Element is completely different from other messaging and collaboration apps. It operates on Matrix, an open network for secure messaging and decentralized communication. It allows self-hosting to give users maximum ownership and control of their data and messages.

<b>Privacy and encrypted messaging</b>
Element protects you from unwanted ads, data mining and walled gardens. It also secures all your data, one-to-one video and voice communication through end-to-end encryption and cross-signed device verification.

Element gives you control over your privacy while allowing you to communicate securely with anyone on the Matrix network, or other business collaboration tools by integrating with apps such as Slack.

<b>Element can be self-hosted</b>
To allow more control of your sensitive data and conversations, Element can be self-hosted or you can choose any Matrix-based host - the standard for open source, decentralized communication. Element gives you privacy, security compliance and integration flexibility.

<b>Own your data</b>
You decide where to keep your data and messages. Without the risk of data mining or access from third parties.

Element puts you in control in different ways:
1. Get a free account on the matrix.org public server hosted by the Matrix developers, or choose from thousands of public servers hosted by volunteers
2. Self-host your account by running a server on your own IT infrastructure
3. Sign up for an account on a custom server by simply subscribing to the Element Matrix Services hosting platform

<b>Open messaging and collaboration</b>
You can chat with anyone on the Matrix network, whether they’re using Element, another Matrix app or even if they are using a different messaging app.

<b>Super secure</b>
Real end-to-end encryption (only those in the conversation can decrypt messages), and cross-signed device verification.

<b>Complete communication and integration</b>
Messaging, voice and video calls, file sharing, screen sharing and a whole bunch of integrations, bots and widgets. Build rooms, communities, stay in touch and get things done.

<b>Pick up where you left off</b>
Stay in touch wherever you are with fully synchronised message history across all your devices and on the web at https://app.element.io

<b>Open source</b>
Element Android is an open source project, hosted by GitHub. Please report bugs and/or contribute to its development at https://github.com/element-hq/element-android
Element jest bezpiecznym komunikatorem oraz narzędziem do komunikacji w zespole które jest idealna do pracy zdalnej. Nasza aplikacja korzysta z szyfrowania end-to-end aby rozmowy wideo, udostępnianie plików oraz rozmowy głosowe były bezpieczne.

<b>Funkcje Element'a:</b>
- Zaawansowane narzędzia komunikacji online
- W pełni szyfrowane wiadomości które umożliwiają bezpieczniejszą komunikacje dla firm, a nawet dla pracowników zdalnych.
- Zdecentralizowany czat bazowany na otwartym protokole Matrix
- Bezpieczne udostępnianie plików wraz z szyfrowaniem danych podczas zarządzania projektami
- Rozmowy z Voice over IP wraz z udostępnianiem ekranu
- Prosta konfiguracja z ulubionymi narzędziami do kolaboracji, narzędziami do zarządzania projektami usługami VoIP oraz innymi aplikacjami do komunikacji w grupie

Element jest całkowicie inny od innych komunikatorów i aplikacji do kolaboracji. Pracuje na protokole Matrix, otwarto źródłowej sieci stworzonej dla bezpiecznych wiadomości i zdecentralizowanej komunikacji. Pozwala ona na własny hosting serwera dla maksymalnej własności i kontroli nad danymi oraz wiadomościami.

<b>Prywatność i szyfrowane wiadomości</b>
Element broni cie przez niechcianymi wiadomościami, kopaniem informacji oraz cenzurą. Zabezpiecza wszystkie twoje dane, wideo które pozostaje wiadome tylko dla rozmawiających przez szyfrowanie end-to-end i weryfikacją krzyżową urządzeń.

Element daje kontrole nad twoją prywatnością i umożliwia bezpieczną komunikacje z kimkolwiek w sieci Matrix, lub z innymi firmami przez narzędzia do komunikacji integrując aplikacje takie jak Slack.

<b>Element może być hostowany samemu</b>
Pozwala to na kontrolę nad twoimi wrażliwymi danymi oraz rozmowami, Element może być hostowany samemu lub pozwala wybrać dowolnego hosta bazowanego na Matrix'ie - otwarto-źródłowym standardzie, dla zdecentralizowanej komunikacji. Element daje tobie prywatność, bezpieczeństwo oraz elastyczność w integracji.

<b>Posiadaj naprawdę swoje dane</b>
Ty decydujesz gdzie trzymasz swoje dane i wiadomości. Bez ryzyka wycieku lub dostępu firm trzecich.

Element daje ci kontrolę na wiele sposobów:
1. Utwórz darmowe konto na publicznym serwerze matrix.org hostowanym przez twórców Matrix'a lub wybierz którykolwiek z tysięcy serwerów hostowanych przez wolontariuszy
2. Hostuj samemu swoje konto przez własny serwer na twojej infrastrukturze
3. Zarejestruj się na specjalnym serwerze poprzez subskrybowanie hostingu na platformie Element Martix Services

<b>Otwarte wiadomości i kolaboracja</b>
Możesz rozmawiać z kimkolwiek w sieci Matrix, nie ważne czy korzystają z Element'a, czy z innej aplikacji wspierającej protokół Matrix, a nawet z osobami korzystającymi z innych komunikatorów.

<b>Niesamowicie bezpieczny</b>
Prawdziwe szyfrowanie end-to-end (tylko osoby w konwersacji mogą odszyfrować wiadomości), a także krzyżowa weryfikacja urządzeń.

<b>Pełna komunikacja i integracja</b>
Wiadomości, rozmowy głosowe i wideo, udostępnianie plików, ekranu, a nawet integracja z botami i widżetami. Twórz pokoje, społeczności, pozostań w kontakcie i załatwiaj to co chcesz.

<b>Kontynuuj gdzie skończyłeś</b>
Pozostań zawsze w kontakcie poprzez pełną synchornizację między urządzeniami oraz w sieci na https://app.element.io

<b>Otwarto źródłowy</b>
Element Android jest otwarto-źródłowym projektem, hostowanym na platformie GitHub. Prosimy o zgłaszanie wszelkich błędów i/lub wsparcie w tworzeniu naszego projektu na https://github.com/element-hq/element-android
short_description.txt:1 Group messenger - encrypted messaging, group chat and video calls Grupowy komunikator - szyfrowane wiadomosci, grupowe czaty oraz rozmowy wideo
title.txt:1 Element - Secure Messenger Element - komunikator

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
changelogs/40106140.txt:1
Flags
ignore-max-length, max-length:500
Source string location
changelogs/40106140.txt:1
String age
3 weeks ago
Source string age
3 weeks ago
Translation file
fastlane/metadata/android/pl-PL, string 4